Uchwały 2008 rok

Sesja XV:

 1. UCHWAŁA NR XV / 76 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 2. UCHWAŁA NR XV / 77 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 3. UCHWAŁA NR XV / 78 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu.
 4. UCHWAŁA NR XV / 79 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2007 rok.
 5. UCHWAŁA NR XV / 80 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/190/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka.
 6. UCHWAŁA NR XV / 81 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Hajnówka.
 7. UCHWAŁA NR XV / 82 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany Gminnego Planu Rozwoju Lokalnego gminy Hajnówka.
 8. UCHWAŁA NR XV / 83 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 9. UCHWAŁA NR XV / 84 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Stare Berezowo, gmina Hajnówka.
 10. UCHWAŁA NR XV / 85 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat.

Sesja XVI:

 1. UCHWAŁA NR XVI / 86 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 2. UCHWAŁA NR XVI / 87 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 maja 2008 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu „Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach”.
 3. UCHWAŁA NR XVI / 88 / 08  RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego i terminowego wydatkowania środków finansowych w formie weksla „in blanco”.

 

Sesja XVII:

 1. UCHWAŁA NR XVII / 89 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 2. UCHWAŁA NR XVII / 90 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 

Sesja XVIII:

 1. UCHWAŁA NR XVIII / 91 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka”.
 2. UCHWAŁA NR XVIII / 92 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 3. UCHWAŁA NR XVIII / 93 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.
 4. UCHWAŁA NR XVIII / 94 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Hajnówka do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Orzeszkowo’’.
 5. UCHWAŁA NR XVIII / 95 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obr. Czyżyki, oznaczonej nr geod. 219/2 o pow. 0,0902ha.
 6. UCHWAŁA NR XVIII / 96 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany użytkowania działki.

 

Sesja XIX:

 1. UCHWAŁA NR XIX / 97 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pod nazwą ”Odkryj Region Podlaski”.
 2. UCHWAŁA NR XIX / 98 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

   

  Sesja XX:

 1. UCHWAŁA NR XX / 99 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 09 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 2. UCHWAŁA NR XX / 100 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 09 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 3. UCHWAŁA NR XX / 101 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 09 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za uczestniczenie w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 4. UCHWAŁA NR XX / 102 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 09 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok.
 5. UCHWAŁA NR XX / 103 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 09 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka.

  

Sesja XXI:

 1. UCHWAŁA NR XXI / 104 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 2. UCHWAŁA NR XXI / 105 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
 3. UCHWAŁA NR XXI / 106 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej.
 4. UCHWAŁA NR XXI / 107 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 5. UCHWAŁA NR XXI / 108 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 listopada 2008 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 6. UCHWAŁA NR XXI / 109 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 listopada 2008 r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.
 7. UCHWAŁA NR XXI / 110 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 listopada 2008 r.w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka dot. terenów przeznaczonych pod kopalnię iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi Trywieża.
 8. UCHWAŁA NR XXI / 111 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 listopada 2008 r.w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka.
 9. UCHWAŁA NR XXI / 112 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 listopada 2008 r.w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
 10. UCHWAŁA NR XXI / 113 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 listopada 2008 r.w sprawie zatwierdzenia Plam Odnowy Wsi Dubiny służącego rozwojowi miejscowości wsi Dnbiny

 

Sesja XXII:

 1. UCHWAŁA NR XXI / 115 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 2. UCHWAŁA NR XXI / 116 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków niewygasających w 2008 r
 3. UCHWAŁA NR XXI / 117 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy oraz prawidłowego i terminowego wydatkowania środków finansowych w formie weksla „in blanco”
 4. UCHWAŁA NR XXI / 118 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
 5. UCHWAŁA NR XXI / 119 / 08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Metryka strony

Udostępniający: Inspektor ds obsługi Rady - Barbara Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-06-11

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2009-05-20

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-06-11