UCHWAŁA NR XXI/113/08
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 20 listopada 2008r.

w sprawie zatwierdzenia Plam Odnowy Wsi Dubiny służącego rozwojowi miejscowości wsi Dnbiny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 47 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się „Plam Odnowy Wsi Dubiny” służący rozwojowi miejscowości Dubiny.
§ 2. Plan Odnowy Wsi Dubiny będzie obejmował między innymi: Utworzenie Centrum Etnograficzno-Ekumenicznego poprzez przebudowę i rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania byłej Szkoły Podstawowej w Dubinach.
§ 3. Zadania, o których mowa w § 2 bedą realizowane z zaangażowaniem środków gminy i środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

 

Załączniki do treści

  • Plan Odnowy Wsi Dubiny (PDF, 357,75 KB)

    Załącznik do UCHWAŁA NR XXI/113/08 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 listopada 2008r.

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Helena Bagrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-01-06

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2009-01-06

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-01-06