Uchwały 2009 rok


    Sesja XXIII:

UCHWAŁA NR XXIII / 120 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
UCHWAŁA NR XXIII / 121 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009


    Sesja XXIV:

UCHWAŁA NR XXIV / 122 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu
UCHWAŁA NR XXIV / 123 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
UCHWAŁA NR XXIV / 124 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2008 rok
UCHWAŁA NR XXIV / 125 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Hajnówka
UCHWAŁA NR XXIV / 126 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 
UCHWAŁA NR XXIV / 127 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Nowoberezowo


    Sesja XXV:

UCHWAŁA NR XXV / 128 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
UCHWAŁA NR XXV / 129 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Hajnówka
UCHWAŁA NR XXV / 130 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
UCHWAŁA NR XXV / 131 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka

     Sesja XXVI:

UCHWAŁA NR XXVI / 132 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR XXVI / 133 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie powierzenia Wójtowi uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze uzyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy
UCHWAŁA NR XXVI / 134 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na realizację projektu „Budowa szerokopasmowej sieci internetowej – częstotliwość 3600 – 3800 MHz”
UCHWAŁA NR XXVI / 135 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do udzielenia pożyczki w 2009 roku do kwoty 8 000,- zł
UCHWAŁA NR XXVI / 136 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
UCHWAŁA NR XXVI / 137 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Uzupełnienia do Planu Odnowy Wsi Dubiny służącego rozwojowi miejscowości Dubiny”

     Sesja XXVII:

UCHWAŁA NR XXVII / 138 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu „Zakupy inwestycyjne - zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego”
UCHWAŁA NR XXVII / 139 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXVII / 140 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego
UCHWAŁA NR XXVII / 141 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie opinii o zmianie nazwy miejscowości Sawiny Gród
UCHWAŁA NR XXVII / 142 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie opinii o zmianie nazwy miejscowości Golakowa Szyja

     Sesja XXVIII:

UCHWAŁA NR XXVIII / 143 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi Trywieża

     Sesja XXIX:

UCHWAŁA NR XXIX / 144 / 09 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na planowane powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszary leśne gminy Hajnówka
Stanowisko Rady Gminy Hajnówka w sprawie propozycji poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego i Białowieskiego Programu Rozwoju z dnia 15 września 2009 r.

     Sesja XXX:

Uchwała NR XXX/145/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Uchwała NR XXX/146/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obr. Wierzchowskie gmina Hajnówka, oznaczonych nr geod. 5/2 i nr geod. 5/3.
Uchwała Nr XXX/147/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, orpóżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Hajnówka.
Uchwała Nr XXX/148/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Hajnówka.
UCHWAŁA Nr XXX/149/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

     Sesja XXXI:

 

      Sesja XXXII:

Uchwała NR XXXII/151/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Uchwała Nr XXXII/152/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXII/153/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXII/154/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok.

      Sesja XXXIII:

Uchwała Nr XXXIII/155/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na rok 2010
Uchwała Nr XXXIII/156/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Uchwała Nr XXXIII/157/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
Uchwała Nr XXXIII/158/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Hajnówka, na lata 2007-2032"
Uchwała Nr XXXIII/159/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-05-21

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2010-02-10

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-05-21