Uchwały 2011 rok

    Sesja IV:

Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie


    Sesja V:

Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Wsi Lipiny”


    Sesja VI:

Uchwała Nr VI/19/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie


    Sesja VII:

Uchwała Nr VII/20/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2010 rok

Uchwała Nr VII/21/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr VII/22/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Hajnówka na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr VII/23/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka w obrębie gruntów wsi: Stare Berezowo, Dubicze Osoczne, Nowoberezowo, Mochnate, obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych

Uchwała Nr VII/24/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2011-2018

Uchwała Nr VII/25/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie.

Uchwała Nr VII/26/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Orzeszkowo”

    Sesja VIII:

Uchwała Nr VIII/27/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr VIII/28/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr VIII/29/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Uchwała Nr VIII/30/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2011 – 2018
Uchwała Nr VIII/31/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół oraz granic obwodów tych szkół na terenie gminy Hajnówka
Uchwała Nr VIII/32/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr VIII/33/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału rozmnożeniowego (pędów) z pomników przyrody
Uchwała Nr VIII/34/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej

    Sesja IX:

Uchwała Nr IX/35/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr IX/36/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
Uchwała Nr IX/37/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

    Sesja X:

Uchwała Nr X/39/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii uznania lasu za ochronny
Uchwała Nr X/40/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii uznania lasu za ochronny
Uchwała Nr X/41/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
Uchwała Nr X/42/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na koszenie łąk położonych w użytku ekologicznym Nr 84
Uchwała Nr X/43/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na koszenie łąk położonych w użytkach ekologicznych na terenie gminy Hajnówka
Uchwała Nr X/44/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na koszenie łąk położonych w użytku ekologicznym Nr 49
Uchwała Nr X/45/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Uchwała Nr X/46/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr X/47/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka "Kraina Radosnych Maluchów"

    Sesja XI:

Uchwała Nr XI/48/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Rady Gminy Hajnówka na 2011 rok
Uchwała Nr XI/49/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, zgłaszanego przez Województwo Podlaskie jako Lidera projektu oraz Gminę Hajnówka jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Uchwała Nr XI/50/11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 września 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
Uchwała Nr XI/51/11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka w obrębie gruntów wsi Dubiny i Wygoda
Uchwała Nr XI/52/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka „Kraina Radosnych Maluchów”

    Sesja XII:

Uchwała Nr XII/53/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 
Uchwała Nr XII/54/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
Uchwała Nr XII/55/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XII/56/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XII/57/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr XII/58/11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

    Sesja XIII:

UCHWAŁA NR XIII/59/11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2011 – 2018
UCHWAŁA NR XIII/60/11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
UCHWAŁA NR XIII/61/11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2012 – 2018
UCHWAŁA NR XIII/62/11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2012
UCHWAŁA NR XIII/63/2011 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/56/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XIII/64/11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
UCHWAŁA NR XIII / 66 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20012-2016
UCHWAŁA NR XIII / 67 / 11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zasad otrzymywania diety przez przewodniczących rad sołeckich

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-04-20

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2012-08-13

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-04-20