Uchwała nr X/39/11
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia opinii uznania lasu za ochronny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz .679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59, Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się negatywnie „Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne”, przedstawione przez Nadleśnictwo Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Załącznik
do Uchwały Nr X/39/11
Rady Gminy Hajnówka
 z dnia 25 sierpnia 2011r.

 

W związku z dużą ilością form ochrony przyrody już istniejącymi na obszarze Puszczy Białowieskiej, znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy Hajnówka opiniuje się negatywnie wdrożenie kolejnych form ochrony przyrody jakim są lasy ochronne.

Na terenie tut. gminy, znajduja się następujące formy ochrony przyrody:

 

Forma ochrony przyrody

Nazwa formy ochrony przyrody

Rezerwaty
przyrody

 

 

Rezerwat Lipiny - powierzchnia rezerwatu wynosi 56,26 ha.

 

Rezerwat krajobrazowy ,,Władysława Szafera’’ - zajmuje powierzchnię 1355,88 ha. (w Gminie Hajnówka) zajmuje powierzchnię 699,10 ha.

 

Rezerwat Nieznanowo - jego powierzchnia wynosi 27,70 ha.

 

Rezerwat Głęboki Kąt - zajmuje powierzchnię 40,26 ha.

 

Rezerwat Michnówka - powierzchnia rezerwatu wynosi 84,92 ha, w tym 10,18 ha podlega ochronie ścisłej.

 

Rezerwat Sitki - powierzchnia rezerwatu wynosi 35,20 ha.

 

Rezerwat Starzyna - powierzchnia rezerwatu wynosi 369,43 ha.

 

Rezerwat Szczekotowo - jego powierzchnia wynosi 36,63 ha.

 

Rezerwat Dębowy Grąd - powierzchnia rezerwatu wynosi 100,17 ha.

 

Rezerwat Olszanka Myśliszcze - powierzchnia rezerwatu 276,76 ha.

 

Rezerwat Berezowo - powierzchnia rezerwatu 115,42 ha.

 

Rezerwa Przewłoka - powierzchnia rezerwatu 78,52 ha.

 

Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej -  powierzchnia rezerwatu 8581,62 ha.

 

Łączna powierzchnia rezerwatów w całości: 11.158,80 ha

Uwaga:

nie jest to powierzchnia w całości należąca tylko do Gminy Hajnówka,

(są to powierzchnie a także należąca do gmin Narewka, Białowieża, Hajnówka).

Użytki ekologiczne

Na terenie gminy występuje 524,87 ha użytków ekologicznych

Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska

Łączna powierzchnia 17910 ha.

Ostoje

Ostoja żubra o powierzchni 168,80 ha.

Siedliska

Siedliska mokre i wilgotne - lasy wodochronne 3528,13 ha.

Pomniki przyrody

527 pomników przyrody (w tym: 525 pojedyńczych drzew, 1 grupa drzew, 1 głaz narzutowy)

Obszar Chronionego Krajobrazu

Powierzchnia 17691 ha

Rezerwat Biosfery UNESCO

cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej, w tym 17910 ha w granicach administracyjnych gminy Hajnówka

 

W przekonaniu Rady Gminy Hajnówka w/w istniejące formy ochrony przyrody są wystarczające do ochrony lasów Puszczy Białowieskiej, znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Hajnówka.

Jednocześnie biorąc pod uwagę art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), stanowiącym, że po wprowadzeniu nowych lasów ochronnych nastąpi obniżenie o 50% stawki podatku leśnego, ustanowienie obszaru lasów ochronnych doprowadzi do zmniejszenia dochodu bidżetu gminy.

W związku z powyższym Rada Gminy Hajnówka opiniuje negatywnie wdrożenie kolejnych form ochrony przyrody jakim są lasy ochronne.

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Helena Bagrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-12-08

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-12-08

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-12-08