Uchwała nr X/40/11
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia opinii uznania lasu za ochronny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz .679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59, Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się negatywnie „Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne”, przedstawione przez Nadleśnictwo Browsk, Gruszki 10, 17-220 Narewka zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Załącznik
do Uchwały Nr X/40/11
Rady Gminy Hajnówka
 z dnia 25 sierpnia 2011r.

W związku z dużą ilością form ochrony przyrody już istniejącymi na obszarze Puszczy Białowieskiej, znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy Hajnówka opiniuje się negatywnie wdrożenie kolejnych form ochrony przyrody jakim są lasy ochronne.

Na terenie tut. gminy, znajduja się następujące formy ochrony przyrody:

 

Forma ochrony przyrody

Nazwa formy ochrony przyrody

Rezerwaty
przyrody

 

 

Rezerwat Lipiny - powierzchnia rezerwatu wynosi 56,26 ha.

 

Rezerwat krajobrazowy ,,Władysława Szafera’’ - zajmuje powierzchnię 1355,88 ha. (w Gminie Hajnówka) zajmuje powierzchnię 699,10 ha.

 

Rezerwat Nieznanowo - jego powierzchnia wynosi 27,70 ha.

 

Rezerwat Głęboki Kąt - zajmuje powierzchnię 40,26 ha.

 

Rezerwat Michnówka - powierzchnia rezerwatu wynosi 84,92 ha, w tym 10,18 ha podlega ochronie ścisłej.

 

Rezerwat Sitki - powierzchnia rezerwatu wynosi 35,20 ha.

 

Rezerwat Starzyna - powierzchnia rezerwatu wynosi 369,43 ha.

 

Rezerwat Szczekotowo - jego powierzchnia wynosi 36,63 ha.

 

Rezerwat Dębowy Grąd - powierzchnia rezerwatu wynosi 100,17 ha.

 

Rezerwat Olszanka Myśliszcze - powierzchnia rezerwatu 276,76 ha.

 

Rezerwat Berezowo - powierzchnia rezerwatu 115,42 ha.

 

Rezerwa Przewłoka - powierzchnia rezerwatu 78,52 ha.

 

Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej -  powierzchnia rezerwatu 8581,62 ha.

 

Łączna powierzchnia rezerwatów w całości: 11.158,80 ha

Uwaga:

nie jest to powierzchnia w całości należąca tylko do Gminy Hajnówka,

(są to powierzchnie a także należąca do gmin Narewka, Białowieża, Hajnówka).

Użytki ekologiczne

Na terenie gminy występuje 524,87 ha użytków ekologicznych

Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska

Łączna powierzchnia 63148 ha (jest to powierzchnia należąca do gmin Narewka, Białowieża, Hajnówka).

Ostoje

Ostoja żubra o powierzchni 168,80 ha.

Siedliska

Siedliska mokre i wilgotne - lasy wodochronne 3528,13 ha.

Pomniki przyrody

527 pomników przyrody (w tym: 525 pojedyńczych drzew, 1 grupa drzew, 1 głaz narzutowy)

Obszar Chronionego Krajobrazu

Powierzchnia 17691 ha

Rezerwat Biosfery UNESCO

cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej, w tym 17910 ha w granicach administracyjnych gminy Hajnówka

W przekonaniu Rady Gminy Hajnówka w/w istniejące formy ochrony przyrody są wystarczające do ochrony lasów Puszczy Białowieskiej, znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Hajnówka.

W związku z powyższym Rada Gminy Hajnówka opiniuje negatywnie wdrożenie kolejnych form ochrony przyrody jakim są lasy ochronne.

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Helena Bagrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-12-08

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-12-08

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-12-08