Uchwała nr X/44/11
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na koszenie łąk położonych w użytku ekologicznym nr 49

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz .679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na koszenie łąk położonych w użytku ekologicznym nr 49 o łącznej powierzchni do wykoszenia 6,40 ha, zgodnie z informacją dotyczącą wykonywanych prac na potrzeby ochrony przyrody związanych z koszeniem łąk stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik
do Uchwały Nr X/44/11
Rady Gminy Hajnówka
 z dnia 25 sierpnia 2011r.

 

Informacja dotycząca wykonywanych prac związanych z koszeniem łąk położonych w użytku ekologicznym nr 49 o łącznej powierzchni do wykoszenia 6,40 ha

Użytek ekologiczny o łącznej powierzchni 124,22 ha został powołany Rozporządzeniem Wojewody Białostockiego Nr 6/97 z dnia 7 sierpnia 1997 roku  (Dz. Urz. WB. Nr 16, poz. 64.), i został założony arkusz ewidencyjny nr 49 użytku ekologicznego.

Łąki znajduja się w dolinie rzeki Chwiszczej. Dolina ta jest bogatą ostoją ptaków i innych zwierząt oraz jest często odwiedzana przez żubry. Zebrana masa zabezpieczy bazę pokarmową na zimowe dokarmianie bytującego stada żubrów. Jednocześnie koszenie łąk będzie doskonałą ochronną czynną dla utrzymania odpowiedniego stanu biocenoz nieleśnych. Zostanie zatrzymany proces kurczenia się terenów otwartych pokrytych cenną roślinnością stanowiącą pokarm żubrów, jeleniowatych oraz innych zwierząt. Kurczenie się powierzchni otwartych odczuwają także inne gatunki roślin i zwierząt związane z otwartymi dolinami rzek. Jednym z licznych spodziewanych pozytywnych efektów koszenia łąk może być zatrzymanie żubrów w Puszczy Białowieskiej i mniejsze szkody wyrządzane rolnikom na terenach prywatnych.

Wymienione powyżej prace zrealizowane zostaną przez Nadleśnictwo Hajnówka.

Opisana wyżej informacja wykonywanych prac została określona w piśmie Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka z dnia 12.04.2011 r. znak: ZG-760-1/11 oraz uzupełnieniem do w/w pisma z dnia 01.06.2011 r. znak: ZG-760-1/11.

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Helena Bagrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-12-08

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-12-08

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-12-08