Uchwała NR VIII/27/11
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz.620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

UZASADNIENIE

            Zgodnie z art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz.620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym po uprzednim rozpatrzeniu:

  • sprawozdania z wykonania budżetu,
  •  informacji o stanie mienia komunalnego,
  • sprawozdania finansowego

i zapoznaniu się z:

  • opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  •  stanowiskiem komisji rewizyjnej.

 

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-06-14

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-06-14

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-06-14