Uchwała Nr  VIII/ 28 /11
Rady Gminy Hajnówka

28 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr  52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art.271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020) po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią regionalnej izby obrachunkowej w Białymstoku, informacją o stanie mienia gminy i stanowiskiem komisji rewizyjnej udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Hajnówka z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-06-14

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-06-14

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-06-14