Uchwała Nr VIII/29/11
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52,poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40, poz.230, Nr 106 poz. 675) oraz  art. 211, art. 212,  art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz.620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§  1.     Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1

1)    Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 454 172,- zł

2)    Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 412 433,- zł

§  2.     Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2

1)    Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 191 527,- zł

2)    Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 106,- zł

§  3.     Dochody w wysokości 3 494 451,- zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) w 2010 roku.

§  4.     Deficyt budżetu w wysokości 929 349,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)    zaciągniętych kredytów w kwocie 600 200,- zł;

2)    zaciągniętych pożyczek w kwocie 329 149,- zł;

§  5.       Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 288 349,- zł,  oraz łączna kwota rozchodów budżetu  w wysokości 3 853 451,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§  6.       Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pomocy zagranicznej w 2011 roku stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały.

§  7.       Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§  8.       Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§  9.       Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)    Dochody budżetowe ogółem: 14 157 278,- zł, w tym:

-        dochody bieżące – 9 317 276,- zł

-        dochody majątkowe – 4 840 002,- zł

2)    Wydatki budżetowe ogółem:  11 592 176,- w tym:

-        wydatki bieżące – 9 051 530,- zł

-        wydatki majątkowe – 2 540 646,- zł

§  10.    Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 161 300,- zł w tym: na wyprzedzające finansowanie 161 300,- zł;

2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 929 349,-  zł;

3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 359 000,- zł.

 

§  11.    Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 161 300,- zł w tym: na wyprzedzające finansowanie w kwocie 161 300,- zł;

2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 929 349,- zł;

3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 359 000,- zł;

§  12.    Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  13.    Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§  14.   Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-06-14

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-06-14

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-06-14