Uchwała Nr VIII/30/11
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2011 – 2018

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578) Rada Gminy Hajnówka postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2011 – 2018  wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości i zmian stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-06-14

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-06-14

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-06-14