Uchwała Nr VIII/32/11
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493; z 2009 roku Nr 206 poz. 1589; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842) Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Hajnówka uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej „Zespołem". 

§ 2. Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu: 

1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

2. Przedstawiciele podmiotów określonych w ust.1 zostają imiennie wskazani przez osoby kierujące tymi podmiotami. Skład Zespołu ustalany jest zarządzeniem Wójta powołującym Zespół. 

3. Odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta, na uzasadniony wniosek: 

a) podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje, 

b) Przewodniczącego Zespołu lub innego członka zespołu. 

4. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu - przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust. 2. 

5. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

6. Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu. 

7. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

8. W skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu. 

9. Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu. 

§ 3. Uchwala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu: 

1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

2. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

3. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności: 

a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu, 

b) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, 

c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji, 

d) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu. 

4. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu. 

5. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 

6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

7. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej. 

8. Członkowie Zespołu oraz grupy robocze mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą. 

9. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 8 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych. 

10. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 


Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy - Mikołaj Kondraciuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-06-14

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-06-14

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-06-14