Uchwała nr VIII/33/11
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału rozmnożeniowego (pędów) z pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220, Nr 157 poz. 1241, Nr 215 poz. 1664; z 2010r. Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na pobranie materiału rozmnożeniowego (pędów) z drzew będących pomnikami przyrody, zapisanymi w wykazie pomników przyrody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, położonych na terenie administracyjnym gminy Hajnówka, zgodnie z zakresem wykonywanych prac na potrzeby ochrony przyrody związanych z pozyskaniem materiału rozmnożeniowego (pędów) z pomników przyrody zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Helena Bagrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-06-14

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-06-14

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-06-14