2016 - Wybory uzupełniające

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY HAJNÓWKA


ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM


INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Dubinach
w uzupełniających wyborach do rady gminy Hajnówka
 tj. w dniu 31 stycznia 2016r.
rozpoczynają pracę o godz. 6.00

Wójt Gminy Hajnówka


Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach ul. Główna 116

L.p.

Imię i nazwisko
/adres zamieszkania

Funkcja

Nazwa Komitetu Wyborczego dokonującego zgłoszenia

1.

Ewa Jarmoc,
zam. Dubiny

Przewodnicząca

Wójt Gminy Hajnówka.

2.

Halina Chodakowska
zam. Dubiny

Z-ca przewodniczącej

uzupełnienie składu dokonane przez Wójta Gminy Hajnówka

3.

Janina Kaliszuk
zam. Nowoberezowo

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Naszą Przyszłością;

4.

Nina Orzechowska
zam. Dubiny

Członek

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

5.

Andrzej Treszczotko
zam. Lipiny

Członek

uzupełnienie składu dokonane przez Wójta Gminy Hajnówka

6.

Łukasz Janiuk
zam. Bielszczyzna

Członek

Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Naszą Przyszłością

7.

Irena Kojło
zam. Dubiny

Członek

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej


OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce
z dnia 11 stycznia 2016r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Hajnówka w wyborach uzupełniających do rady gminy Hajnówka w okręgu wyborczym Nr 3
zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Hajnówce podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Okręg Nr 3

1.

SKIEPKO Anatol, lat 56, zam. Dubiny

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SLD - lista nr 1

2.

SKIEPKO Monika, lat 26, zam. Dubiny

 

zgłoszona przez KWW MŁODZI NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ - lista nr 2

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Hajnówce
Barbara Golonko


UCHWAŁA Nr 2/2016
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Hajnówce

z dnia 11 stycznia 2016r.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych
w wyborach
uzupełniających do rady gminy Hajnówka w okręgu wyborczym Nr 3 zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r.

Na podstawie art. 410 § 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 z pózn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Hajnówce uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku przeprowadzonego losowania, przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 ustawy-Kodeks wyborczy, w wyborach uzupełniających do rady gminy Hajnówka w okręgu wyborczym Nr 3 zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r.:

 1. Lista Nr 1 – Komitet Wyborczy SLD;

 2.  Lista Nr 2 – KWW Młodzi Naszą Przyszłością;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Hajnówce
Barbara Golonko

 


Uchwała Nr 1/2016
Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce
z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dubinach
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy Hajnówka w okręgu wyborczym Nr 3 zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r.

Na podstawie art. 182 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.), Gminna Komisja Wyborcza w Hajnówce po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dubinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy Hajnówka w okręgu wyborczym Nr 3 zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r. powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2
w Dubinach w następującym składzie:

 1. Janina Kaliszuk – zam. Nowoberezowo, zgłoszenia dokonał KWW Młodzi Naszą Przyszłością;

 2. Łukasz Janiuk – zam. Bielszczyzna, zgłoszenia dokonał KWW Młodzi Naszą Przyszłością;

 3. Nina Orzechowska, zam. Dubiny, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy SLD;

 4. Irena Kojło, zam. Dubiny, zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy SLD;

 5. Andrzej Treszczotko, zam. Lipiny, uzupełnienie składu;

 6. Halina Chodakowska, zam. Dubiny, uzupełnienie składu;

 7. Ewa Jarmoc, zam. Dubiny, zgłoszenia dokonał Wójt Gminy Hajnówka.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
w Hajnówce
Barbara Golonko


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W GMINACH NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Hajnówka zostaną przeprowadzone w dniu 31 stycznia 2016 r. w godzinach od 7.00 do 21. 00.

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Hajnówka głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x" powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy , w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2016 r. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy , w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 22 stycznia 2016 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 25 00.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2015 r.

o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Hajnówka zarządzonych
na dzień
31 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/123/13 Rady  Gminy Hajnówka z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwały Nr XXXII/168/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2014r. w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania, podaję do publicznej wiadomości informację o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej a także o obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy:

Nr obwodu głosowania


Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

2
(część)

Sołectwo Dubiny -
ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz. od nr 155 do końca);
ul. Torowa (parz. od nr 2 do nr 16  i nieparz. od nr 1 do nr 41);
ul. Łąkowa (parz. od nr 2 do nr 28  i nieparz. od nr 1 do nr 7);
ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza

Gminne Centrum Kultury w Dubinach
ul. Główna 116

W dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 - 21:00.

1. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do dnia 10 stycznia 2016 roku * mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille.

2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą w terminie do dnia 22 stycznia 2016 złożyć wniosek do Wójta Gminy Hajnówka o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

3. Informacje w sprawach rejestru i spisów wyborców, udzielenie pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka , pokój Nr 45, 43 , mailem b.niewiadomska@gmina-hajnowka.pl            lub pod numer telefonu 85 682 25 68 lub 85 682 25 00.

Wójt Gminy Hajnówka

* Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

 


INFORMACJA
dot. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Hajnówka w okręgu wyborczym nr 3
zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r.

Na podstawie § 3 ust. 2, pkt. 4 załącznika do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminna Komisja Wyborcza w Hajnówce podaje do wiadomości publicznej informację o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach jak niżej:

 

1. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce:

 

1. Barbara Golonko - Przewodnicząca

   zam. Dubiny

2. Anna Pucinik - Zastępca Przewodniczącej

   zam. Dubiny

3. Ewa Edyta Jancewicz - Członek

   zam. Nowoberezowo

4. Emilia Iwaniuk - Członek

   zam. Nowoberezowo

5. Alina Niewiadomska - Członek

   zam. Dubiny

6. Marek Samociuk - Członek

   zam. Kotówka

7. Grzegorz Paweł Kublik - Członek

   zam. Dubiny

 

2. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce:

 

pokój nr 36, I piętro Urzędu Gminy Hajnówka tel. 85-682-27-56 w.24 lub 85-682-25-68 w. 22

 

3. Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych gminy Hajnówka:

 • 14 grudnia 2015r. (poniedziałek) w godz. 10,00 - 12,00

 • 15 grudnia 2015r. (wtorek) w godz. 10,00 - 12,00

 • 16 grudnia 2015r. (środa) w godz. 10,00 - 12,00

 • 17 grudnia 2015r. (czwartek) w godz. 10,00 - 12,00

 • 18 grudnia 2015r. (piątek) w godz. 10,00 - 12,00

 • 21 grudnia 2015r. (poniedziałek) w godz. 7,30 - 15,30

 • 22 grudnia 2015r. (wtorek) godz. 7,30 - 24,00

w dniu 22 grudnia 2015r. (wtorek) dyżur pełniony będzie do godziny 24:00.

Dalsze dyżury będą uzgadniane według potrzeb i zgodnie z kalendarzem wyborczym.

Termin zgłaszania list kandydatów na radnych upływa w dniu
22 grudnia 2015r. o godz. 24.00,

 

Przewodnicząca                  

Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce

Barbara Golonko                 


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 18 listopada 2015r.

 

o numerze i granicach okręgu wyborczego, o liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Hajnówka
zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r.

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy
( Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/ 103 /12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz.Urz.Woj.Podl. poz.3805
z dnia 06 grudnia 2012r. ) podaje się do wiadomości wyborców:

 1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Hajnówka przeprowadza się w okręgu wyborczym Nr 3.

 2. Numer i granice okręgu wyborczego w którym przeprowadzone będą wybory oraz siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej określa poniższa tabela.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

 

 

 

 

3

Sołectwo Dubiny -
ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz. od nr 155 do końca);
ul. Torowa (parz. od nr 2 do nr 16
 i nieparz. od nr 1 do nr 41);
ul. Łąkowa (parz. od nr 2 do nr 28  i nieparz. od nr 1 do nr 7);
ul. Wesoła; ul. Grzybowa;
ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza

 

 

 

 

1

Urząd Gminy Hajnówka,
ul. A. Zina 1, pok. Nr 36

tel.85-682 25 00
tel. 85 682 27 56 w.24

tel. 85 682 25 68

 

Hajnówka, dnia 18 listopada 2015r.

Wójt Gminy Hajnówka


Wybory uzupełniające do Rady Gminy Hajnówka

http://bialystok.pkw.gov.pl/aktualnosci/wybory-uzupelniajace-do-rady-gminy-hajnowka.htmlOBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 12 listopada 2015 roku

Niniejszym informuję, że w dniu 05 listopada 2015r. Wojewoda Podlaski wydał Zarządzenie Nr 178/2015r. z dnia 05 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Hajnówka.

Zgodnie z § 1 i § 3 powyższego zarządzenia wybory uzupełniające do Rady Gminy Hajnówka zarządzone zostały
w okręgu wyborczym Nr 3,
a data wyborów wyznaczona została
na niedzielę 31 stycznia 2016r.

Informacja o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze
i liczbie wybieranych radnych

oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Hajnówce

podana zostanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Hajnówka

do dnia 22 listopada 2015r. -
zgodnie z kalendarzem wyborczym.

Wójt Gminy Hajnówka 
Lucyna Smoktunowicz

Hajnówka, 12 listopada 2015r.OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 12 listopada 2015 roku

 

Informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym
stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015 z dnia 05 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Hajnówka

w dniu 22 listopada 2015r.

mija termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Gminy Hajnówka w okręgu wyborczym Nr 3 w gminie Hajnówka. (W związku z tym, że 70 dzień przed dniem wyborów wypada w niedzielę, to zgodnie z art.9 §2 Kodeksu Wyborczego zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 23 listopada 2015r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego).

Zawiadomienia można składać w siedzibie komisarza wyborczego, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców lub w inny sposób doręczone komisarzowi wyborczemu (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Siedziba Komisarza Wyborczego w Białymstoku znajduje się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3; 15-213 Białystok pok. 303.

Wszelkie niezbędne informacje i wzory dokumentów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy pok. 45 tel. 85 682 25 68 lub 85 682 25 00 w.22
i na stronie www.pkw.gov.pl lub http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

Wójt Gminy Hajnówka 
Lucyna Smoktunowicz

Hajnówka, 12 listopada 2015r.


http://pkw.gov.pl/tworzenie-komitetow-wyborczych-samorzad-2014/

"Wzory dokumentów"

W wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych przeprowadzanych w toku kadencji stosowane mogą być, odpowiednio zmodyfikowane pomocnicze wzory dokumentów  dotyczące zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszenia listy kandydatów na radnych lub kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), ustalone na wybory przeprowadzone w dniu 16 listopada 2014 r., z zastrzeżeniem, że  w wyborach tych zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego składa się właściwemu komisarzowi wyborczemu. Wzory te stanowią załączniki do poszczególnych informacji.

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-12-27

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2015-11-12

Data modyfikacji: 2018-12-27

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2015-11-12