1. Zarządzenie Nr 251 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014 rok

 2. Zarządzenie Nr 252 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy Hajnówka

 3. Zarządzenie Nr 253 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy

 4. Zarządzenie Nr 254 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 5. Zarządzenie Nr 255 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia orwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie klutur, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 6. Zarządzenie Nr 256/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 7. Zarządzenie Nr 257/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Hajnówka programów komputerowych do prowadzenia księgowości budżetowej i podatkowej

 8. Zarządzenie Nr 258/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka

 9. Zarządzenie Nr 259/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dubinach

 10. Zarządzenie Nr 260/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

 11. Zarządzenie Nr 261/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliwa do pojazdów Urzędu Gminy Hajnówka"  (Numer ogłoszenia: 42272-2014)

 12. Zarządzenie Nr 262/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie sprawozdań finansowych instrukcji kultury za 2013 rok

 13. Zarządzenie Nr 263/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 14. Zarządzenie Nr 264/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

 15. Zarządzenie Nr 265/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie powiłania Komisji Konkursowej

 16. Zarządzenie Nr 266/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

 17. Zarządzenie Nr 267/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania nazw towarów i usług w pamięci kasy fiskalnej

 18. Zarządzenie Nr 268/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku

 19. Zarządzenie Nr 269 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zasad organizacji pracy na rok szkolny 2014/2015 dla szkół prowadzonych przez Gminę Hajnówka

 20. Zarządzenie Nr 271 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 21. Zarządzenie Nr 272 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 22. Zarządzenie Nr 273 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

 23. Zarządzenie Nr 274 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie procedury wyłonienia wykonawcy przy udzialaniu zamówienia publicznego, w ramach projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GMiny Hajnówka", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójnościm w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza Wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 24. Zarządzenie Nr 275 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy

 25. Zarządzenie Nr 276 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014 roku

 26. Zarządzenie Nr 277 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

 27. Zarządzenie Nr 278 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 28. Zarządzenie Nr 279 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych

 29. Zarządzenie Nr 281 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

 30. Zarządzenie Nr 283 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 15 maja 2014 roku w sprawieokreślenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

 31. Zarządzenie Nr 284 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urządzie Gminy Hajnówka

 32. Zarządzenie Nr 285/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

 33. Zarządzenie Nr 286 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Hajnówka i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Gminy Hajnówka

 34. Zarządzenie Nr 287 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 35. Zarządzenie Nr 288 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 36. Zarządzenie Nr 289 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

 37. Zarządzenie Nr 290 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Gminę Hajnówka w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 38. Zarządzenie Nr 291 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej

 39. Zarządzenie Nr 292 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 40. Zarządzenie Nr 293 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 41. Zarządzenie Nr 294 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 42. Zarządzenie Nr 295 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

 43. Zarządzenie Nr 296 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2014 roku

 44. Zarządzenie Nr 297 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 45. Zarządzenie Nr 298 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie określenia upoważnienia do wykonywania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy

 46. Zarządzenie Nr 299 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Hajnówka

 47. Zarządzenie Nr 300 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

 48. Zarządzenie Nr 301 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 49. Zarządzenie Nr 302/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 50. Zarządzenie Nr 303 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 51. Zarządzenie Nr 304 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 września 2014 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy

 52. Zarządzenie Nr 305 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 września 2014 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości gminnych

 53. Zarządzenie Nr 306 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

 54. Zarządzenie Nr 307 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

 55. Zarządzenie Nr 308 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

 56. Zarządzenie Nr 309 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 57. Zarządzenie Nr 310 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 3 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2014 - 2023

 58. Zarządzenie Nr 311 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 59. Zarządzenie Nr 312 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6 października 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka

 60. Zarządzenie Nr 313 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 8 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 61. Zarządzenie Nr 314 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 8 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Hajnówka

 62. Zarządzenie Nr 315 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy

 63. Zarządzenie Nr 316 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 64. Zarządzenie Nr 317 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014 roku

 65. Zarządzenie Nr 318 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 66. Zarządzenie Nr 319 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2014 roku w sprawie powołania zespołów w celu dokonania korekty składów kart do głosowania w zakresie zgodności z ustaloną treścią i jej wzorem w wyborach do Rady Gminy Hajnówka oraz wyborach Wójta Gminy Hajnówka

 67. Zarządzenie Nr 320 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

 68. Zarządzenie Nr 321 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2015 - 2023

 69. Zarządzenie Nr 322 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok

 70. Zarządzenie Nr 323 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji do likwidacji środków trwałych w użytkowaniu, przedmiotów małocennych

 71. Zarządzenie Nr 324 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok

 72. Zarządzenie Nr 325 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 73. Zarządzenie Nr 1 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w URzedzie Giny Hajnówka, Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubinach

 74. Zarządzenie Nr 2 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

 75. Zarządzenie Nr 3 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie określenia upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Hajnówka

 76. Zarządzenie Nr 4 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 77. Zarządzenie Nr 5 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-05

Data modyfikacji: 2015-12-15

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-05