Zarządzenie Nr 6 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 7 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie określenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 8 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie planu kont w rozbiciu analitycznym

Zarządzenie Nr 9 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 10 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2015 rok

Zarządzenie Nr 11 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 12 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 13 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 14 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2014 roku

Zarządzenie Nr 15 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 16 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 4 luty 2015 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 17 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 18 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 luty 2015 roku w sprawie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2014 rok

Zarządzenie Nr 19 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 luty 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Zarządzenie Nr 20 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 luty 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 21 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 luty 2015 roku w sprawie dostosowania zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Hajnówka do przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Zarządzenie Nr 22 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 luty 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 23 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 luty 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 24 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 25 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 27 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 28 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 29 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 30 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 31 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 33 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Hajnówka do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr 34 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015 roku

Zarządzenie Nr 35 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowej we wsiach Mochnate i Stare Berezowo

Zarządzenie Nr 36 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 37 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 38 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania nazw towarów i usług w pamięci kasy fiskalnej

Zarządzenie Nr 39 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 40 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 41 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 42 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

Zarządzenie Nr 43 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie systemu funkcjonowania kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 44 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod. 208/1 i 208/2 położonej w obr. Stare Berezowo

Zarządzenie Nr 45 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie sprawozdań finansowych instytucji kultury za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 46 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 47 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 48 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 49 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zakresu zadań Zastępcy wójta Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 50 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 51 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 51 lipca 2015 roku w sprawieregulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 52 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Hajnówka i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 53 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Natalii Kos - dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

Zarządzenie Nr 54 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum związanych z zarządzeniem referendum ogólnokrajowego na dzień 06 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 55 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie określenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 56 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia sposobów wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 58 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 59 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 60 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 61 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2015 roku

Zarządzenie Nr 62 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 63 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Zarządzenie Nr 64 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 65 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

Zarządzenie Nr 67 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 68 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 69 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie Nr 70 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 71 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Hajnówka do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr 72 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 73 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Zarządzenie Nr 74 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 75 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz określenia wysokości opłat za wynajemswietlic wiejskich w gminie Hajnówka i wzorów druków dotyczących wynajmu świetlic

Zarządzenie Nr 75a / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 76 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 77 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 78 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 79 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 80 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 81/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 82 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

Zarządzenie Nr 83 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 84 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 1 października 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mirosławie Majewskiej - Iwaniuk Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

Zarządzenie Nr 85 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 86 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 87 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Hajnówka do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr 88 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 października 2015 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie nadania nazw towarów i usług w pamięci kasy fiskalnej

Zarządzenie Nr 89 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Dubiny

Zarządzenie Nr 90 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 15 października 2015 r. w sprawie instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej

Zarządzenie Nr 91 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Hajnówka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 92 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/15 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 93 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/15 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Hajnówka do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr 94 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 października 2015 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 roku

Zarządzenie Nr 95 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 97 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 98 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 99 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 100 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016 - 2023

Zarządzenie Nr 101 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 102 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 103 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 104 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 105 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016 - 2023

Zarządzenie Nr 106 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz środki utrzymania higieny osobistej.

Zarządzenie Nr 107 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 108 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego

Zarządzenie Nr 109 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 110 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 111 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 112 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy.

Zarządzenie Nr 113 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 114 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

Zarządzenie Nr 115 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 116 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Hajnówka.

Zarządzenie Nr 117 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 118 / 15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-01-30

Data modyfikacji: 2016-02-29

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-01-30