Zarządzenia 2016

Zarządzenie Nr 119/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2016 rok

Zarządzenie Nr 120/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 121/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsulatacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju gminy Hajnówka na lata 2015 - 2020"

Zarządzenie Nr 122/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie planu kont w rozbiciu analitycznym

Zarządzenie Nr 123/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2015Wójta gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Hajnówka i wzorów druków dotyczących wynajmu świetlic

Zarządzenie Nr 124/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 125/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 127/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 8 luty 2016 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Hajnówka programów komputerowych do prowadzenia księgowości budżetowej i podatkowej

Zarządzenie Nr 128/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 luty 2016 roku w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 129/2016 Wójta Gminy HajnówkaA z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie pow ołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr 130/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół i odwożenia do miejsc zamieszkania uczniów po odbytych zajęciach ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka.

Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr 133/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 134/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod. 700/1 położonej w obr. Nowosady

Zarządzenie Nr 136/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod. 674/1 położonej w obr. Dubiny

Zarządzenie Nr 137/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016 - 2023

Zarządzenie Nr 138/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/15 z 02 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 139/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Zarządzenie Nr 140/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod. 666/4 i nr geod. 667/1 położonych w obr. Dubiny

Zarządzenie Nr 142/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr 143/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych

Zarządzenie Nr 144/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka w obrębie gruntów wsi Dubiny, określonego uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXII/40/15 z dnia 25 września 2015r.

Zarządzenie Nr 145/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 146/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokominie w czasie jego nieobecności

Zarządzenie Nr 147/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 148/2016 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 149/2016 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 01 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 150/2016 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu, na terenie Gminy Hajnówka.

Zarządzenie Nr 151/2016 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Hajnówka udziałów w działkach oznaczonych nr geod. 342/29, 342/3 i 342/47 obr. Nowoberezowo, wchodzących w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 152/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 153/2016 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 154/2016 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016 roku

Zarządzenie Nr 155/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 4 maja 2016r.w sprawie ogłoszenia Konkursu plastycznego pn. „Zapobiegajmy Pożarom”

Zarządzenie Nr 156/2016 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 05 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 157/2016 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12.05.2016r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w IV przetargu na sprzedaż nieruchomości nr geod. 124/36 położonej w obr. Lipiny

Zarządzenie Nr 158/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 159 /16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 160/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 161/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok


Zarządzenie Nr 162/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 163/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 164/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 122/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie planu kont w rozbiciu analitycznym

Zarządzenie Nr 166/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 7 lipca 2016r w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenia Nr 167/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia „I Gminnych Zawodów Strongmano Puchar Wójta Gminy Hajnówka 2016”

Zarządzenie Nr 168/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 169/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Zarządzenie Nr 170/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016 roku

Zarządzenie Nr 171/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 172/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 lipca 2016 r. u w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 173/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 174/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 175/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2015 Wójta gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Hajnówka i wzorów druków dotyczących wynajmu świetlic

Zarządzenie Nr 176/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA i dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka określonego uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XI/54/07 z dnia 15 października 2007 r.

Zarządzenie Nr 177/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Zarządzenie Nr 178/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu, na terenie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 179/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 180/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy kancelaryjno-archiwalnychw Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 181/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 182/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 183/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 184/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 185/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 186/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 1 września 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 187/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 188/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia zakresu zadań zastępcy Wójta Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 189/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 1 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 190/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 1 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania i zatwierdzania dokumentów księgowych

Zarządzenie Nr 191/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 5 września 2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 192/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 193/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 194/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 195/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 196/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 197/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 198/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 199/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05 września 2016 roku w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego

Zarządzenie Nr 200/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05 września 2016 roku w sprawie określenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 201/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 202/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 05 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z. organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

Zarządzenie Nr 203/2016 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 19 września 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 204/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

Zarządzenie Nr 205/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 września 2016 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Hajnówka.

Zarządzenie Nr 206/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 września 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 207/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 29 września 2016 roku w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 208/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 209/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 10 października 2016r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 210/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 10 października 2016r. w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania w Gminie HAJNÓWKA (SWO)

ZARZĄDZENIE NR 211/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 października 2016r. w sprawie określenia warunków udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

ZARZĄDZENIE NR 212/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 października 2016r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 213/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 214/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 października 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Hajnówka.

ZARZĄDZENIE NR 215/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnialO listopada 2016r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 216/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2017-2024

ZARZĄDZENIE NR 217/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 218/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 219/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie: powołania komisji do likwidacji środków trwałych w użytkowaniu, przedmiotów małocennych

ZARZĄDZENIE NR 220/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zasad przyznawania i wydawania profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 222/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2016 rok w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Hajnówka i jej jednostkach

Zarządzenie Nr 223/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2015 Wójta gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Hajnówka i wzorów druków dotyczących wynajmu świetlic

Zarządzenie Nr 224/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 225/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wydawania profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 226/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

Zarządzenie Nr 227/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 228/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości

Zarządzenie Nr 229/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych

Zarządzenie Nr 230/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 231/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 232/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 233/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 234/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-01-19

Data modyfikacji: 2017-06-02

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-01-19