Zarządzenia 2011 rok

Zarządzenie Nr 5/11 z dnia  14 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zarządzenie Nr 6/11 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2011 rok
Zarządzenie Nr 7/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 8/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 10/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
Zarządzenie Nr 11/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez pracownika sekretariatu
Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 13/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 14/11 z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie rejestracji przesyłek wpływających, pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisu w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 14 luty 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/10 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom gminy Hajnówka na usuwanie azbestu na lata 2011-2012, w ramach zadania „Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Zarządzenie Nr 16/11 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka.
Zarządzenie Nr 17/11 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej.
Zarządzenie Nr 18/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 19/11 z dnia 17 luty 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 20/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2010 rok
Zarządzenie Nr 21/11 z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie
Zarządzenie Nr 22/11 z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubinach
Zarządzenie Nr 23/11 z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowokorninie.
Zarządzenie Nr 24/11 z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Dubinach
Zarządzenie Nr 25/11 z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 26/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 27/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Zarządzenie Nr 28/11 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 29/11 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Zarządzenie Nr 30/11 z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie określenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy
Zarządzenie Nr 32/11 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2010 roku
Zarządzenie Nr 33/11 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Zarządzenie Nr 34/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 35/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 36/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2011 roku
Zarządzenie Nr 38/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 41/11 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka, Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach  i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubinach.
Zarządzenie Nr 42/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 43/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenia Nr 44/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
Zarządzenie Nr 45/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
Zarządzenia Nr 46/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
Zarządzenia Nr 47/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej.
Zarządzenie Nr 48/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenia Nr 49/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie:  powołania  komisji  inwentaryzacyjnej  oraz  przeprowadzenia inwentaryzacji  majątku  Gminy.
Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenia Nr 51/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Zarządzenia Nr 52/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
Zarządzenia Nr 53/11 z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Zarządzenia Nr 54/11 z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka.
Zarządzenia Nr 55/11 z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i budynków mieszkalnych oraz lokali socjalnych.
Zarządzenia Nr 56/11 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku
Zarządzenia Nr 57/11 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenia Nr 58/11 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2011 roku
Zarządzenie Nr 59/11 z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie
Zarządzenie Nr 60/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 61/11 z dnia 9 sierpnia 2011 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowoących własność Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 62/11 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.

Zarządzenie Nr 63/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 64/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
Zarządzenie Nr 65/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 66/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia poełnomocnictwa Kierownikowi Biura Obsługi Szkół Samorzadowych w Gminie Hajnówka i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubinach

Zarządzenie Nr 67/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 68/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych
Zarządzenie Nr 69/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Hajnówka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 70/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
Zarządzenie Nr 71/11 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 72/11 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Zarządzenie Nr 73/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy
Zarządzenie Nr 74/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie udzielenia pełnocmocnictwa Kierownikowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka

Zarządzenie Nr 75/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 76/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawieokreślenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 77/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 78/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 79/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2011 roku
Zarządzenie Nr 80/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 81/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 82/11 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 83/11 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 84/11 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 85/11 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 86/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówkana lata 2012 - 2018

Zarządzenie Nr 87/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 88/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL w Gminie Hajnówka w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  „Kraina Radosnych Maluchów - utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”
Zarządzenie Nr 89/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Inwentatyzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy i jej jednostek podległych
Zarządzenie Nr 90/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 91/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 92/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 93/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
Zarządzenie Nr 94/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalnego charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 95/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 96/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-04-20

Data modyfikacji: 2012-02-16

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-04-20