Obwieszczenia 2018

Hajnówka dnia 27.12.2018r.

IP.6733.9.2018

Obwieszczenie

 

             Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j.)

 

zawiadamia się

 

że, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Sawiny Gród, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach nieruchomości ozn. nr geod. 39 i 57 obręb wsi Sawiny Gród oraz nr 122 obręb wsi Postołowo, gmina Hajnówka, przed wydaniem decyzji w terminie 3 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości Sawiny Gród i Postołowo.

 

                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Hajnówka

 

 Sprawę prowadzi Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 24.12.2018r.

IP.6220.10.2018

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.),

zawiadamia się

 

            iż w dniu 19 grudnia 2018r. wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka w imieniu którego działa Pan Adam Sosnowski wspólnik spółki cywilnej Drogowskaz s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo’’, położonego w obrębie Nowoberezowo i Dubicze Osoczne gmina, Hajnówka.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

           Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.) w dniu 24 grudnia 2018r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce oraz PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

            Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Nowoberezowo i Dubicze Osoczne.

 

                                                                   WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 04.12.2018r.

IP.6733.8.2018

 

OBWIESZCZENIE

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018.1945 t.j.), zawiadamia się że w dniu 04.12.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie linii kablowych SN-15 kV na działce ozn. nr geod. 362/1 położonej w obrębie wsi Nowoberezowo gmina Hajnówka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                                                                   Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 10.10.2018r.

IP.6733.8.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek WIATREL LTD SP.K., ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN-15kV na działce ozn. nr geod. 362/1 obręb wsi Nowoberezowo.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

 Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756

 


Hajnówka dnia 05.10.2018r.

IP.6733.6.2018

 OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017.1073 z późn. zm.), zawiadamia się że w dniu 04.10.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na:  przebudowie napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN, przebudowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV, przebudowie napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowie napowietrzno-kablowej linii (obwodu) nN wraz ze złączami kablowymi nN 0,4 kV, demontażu napowietrznej linii SN i nN wraz ze słupami SN i nN na działkach ozn. nr geod.:

- nr 120, 119, 118, 117/2, 117/1, 116, 115, 122 i 123 obręb wsi Postołowo,

- nr 38, 37, 36, 35, 34/2, 33, 31, 30, 29/2, 28, 27/2, 26/2, 25, 24, 40/7, 40/8, 40/6, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 49, 50/1, 50/4, 51, 52, 53, 54/1, 112, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 i 39 obręb wsi Sawiny Gród,

- nr 966, 1038, 1039, 1040/1, 1041/2 i 1041/4 obręb wsi Dubiny.

 

         Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                                                                  Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka dnia 14.09.2018r.

IP.6733.7.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

          Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa Pan Robert Bagiński, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii SN 15kV, budowie dwóch słupowych stacji transformatorowych SN/nN, przebudowie napowietrznej linii SN 15kV, przebudowie napowietrznej linii nN 0,4 kV wraz z przebudową słupów i linii napowietrznych nN 0,4kV, budowie napowietrzno-kablowych linii nN wraz ze złączami kablowymi nN 0,4 kV, demontażu napowietrznych linii Sn i nN wraz ze słupami SN i nN na działkach ozn. nr geod.:

- nr 64/4, 63, 62/3, 474, 59/2, 60/4, 60/6, 60/5, 59/1, 50, 49, 48/1, 47/5, 57 i 33 obręb wsi Jagodniki, gmina Dubicze Cerkiewne,

- nr 76/4, 77/1, 44, 75, 77/3, 43, 74, 73, 69, 66/1, 67, 56, 65, 64, 62, 58/1, 59, 57/3, 55/1, 26, 22, 32, 39, 76/6, 54, 53, 31, 235, 47, 27, 20/1, 21, 12, 46/1, 45/1, 25, 63/1 i 61/1 obręb wsi Pasieczniki Duże, gm. Hajnówka,

- nr 185, 122 i 7 obręb wsi Borek, gm. Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

 WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756

 


O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   H A J N O W S K I EG O

z dnia 12.09.2018 r.

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) – zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 31.08.2018 r. na wniosek Wójta Gminy Hajnówka postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 108567 Dubiny – Lipiny i ul. Nowej o nr 108527B wraz z odcinkami ul. Łąkowej o nr 108574B w Dubinach, gmina Hajnówka, w zakresie: budowy i przebudowy nawierzchni z betonu asfaltowego, budowy i przebudowy chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, budowy ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,  budowy wyniesionych skrzyżowań z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, budowy i przebudowy rowów drogowych przydrożnych, budowy i przebudowy przepustów drogowych, budowy i przebudowy przepustów drogowych pod zjazdami, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy i budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci elektroenergetycznej, przebudowy sieci teletechnicznej, wykonania poboczy gruntowych, wymiany istniejącego przepustu drogowego oraz wykonania zieleńców.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

           

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

 • przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
 • w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
 • tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

Nieruchomości objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Województwo podlaskie

Powiat hajnowski

Gmina Hajnówka

Jednostka ewidencyjna: 200506_2 gm. Hajnówka

Obręb: 200506_2.0007 Dubiny, dz. nr ewid.:

505/2 (505/11, 505/12), 505/5 (505/13, 505/14), 505/6 (505/15, 505/16), 505/8 (505/9, 505/10), 506/4 (506/10, 506/11), 516/3 (516/7, 516/8), 516/4 (516/10, 516/9), 516/5 (516/11, 516/12), 516/6 (516/14, 516/13), 519 (519/2, 519/1), 525/12 (525/17, 525/18), 525/13 (525/19, 525/20), 526/8 (526/11, 526/12), 529/1 (529/5, 529/6), 530/1 (530/3, 530/4), 531 (531/1, 531/2), 530/2 (530/5, 530/6), 529/2 (529/3, 529/4), 532/1 (532/6, 532/7), 532/3 (532/8, 532/9), 532/4 (532/10, 532/11), 533/1 (533/3, 533/4), 533/2 (533/6, 533/5), 534 (534/1, 534/2), 793/4 (793/6, 793/5), 834/2 (834/4, 834/3), 959/7, 993/6, 954, 820/2, 947/8, 522/13, 521/9, 951, 948, 943/8, 952/5, 952/1, 947/6, 943/7, 955/3.

 

Gmina Hajnówka

Jednostka ewidencyjna: 200506_2 gm. Hajnówka

Obręb: 200506_2.0009 Lipiny, dz. nr ewid.:

1 (1/2, 1/1), 26 (26/2, 26/1), 27, 29 (29/2, 29/1), 104/1, 105, 106/1 (106/3, 106/4), 107 (107/1, 107/2), 108 (108/1, 108/2), 109 (109/1, 109/2), 104/2, 15/11, 238/11, 643/1 (643/3, 643/4), 239/1, 640, 812.

 

Miasto Hajnówka

Jednostka ewidencyjna: 200501_1 m. Hajnówka

Obręb: 200501_1.0001 Hajnówka, dz. nr ewid.:

2949, 2950/1 (2950/8, 2950/9), 2998, 2999/1 (2999/3, 2999/4).

 

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
 • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczenia
  w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia;
 • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach od 730 - 1530 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 12.10.2018 r.;
 • niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

 

 

AB.673.12.2018                                                                 z up. Starosty Hajnowskiego

                                                                                             Ireneusz Kiendyś

                                                                            Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

 


Hajnówka dnia 22.08.2018r.

 IP.6733.6.2018

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa Pan Robert Bagiński, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN, przebudowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV, przebudowie napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowie napowietrzno-kablowej linii (obwodu) nN wraz ze złączami kablowymi nN 0,4 kV, demontażu napowietrznej linii SN i nN wraz ze słupami SN i nN na działkach ozn. nr geod.:

- nr 120, 119, 118, 117/2, 117/1, 116, 115, 122 i 123 obręb wsi Postołowo,

- nr 38, 37, 36, 35, 34/2, 33, 31, 30, 29/2, 28, 27/2, 26/2, 25, 24, 40/7, 40/8, 40/6, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 49, 50/1, 50/4, 51, 52, 53, 54/1, 112, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 i 39 obręb wsi Sawiny Gród,

- nr 966, 1038, 1039, 1040/1, 1041/2 i 1041/4 obręb wsi Dubiny.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756

 


Hajnówka dnia 20.08.2018r.

IP.6733.4.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017.1073 z późn. zm.), zawiadamia się że w dniu 20.08.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie istniejącego rowu przydrożnego oraz budowie nowego rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych oraz terenów przyległych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach nieruchomości położonych w obrębie wsi Orzeszkowo, Gmina Hajnówka, w ramach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 568/1, 233/1, 169/3, 172/2, 170, 217/1, 565, 217/3 i 217/4.

         Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 03.07.2018r.

 IP.6733.2.2018

 

 OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017.1073 z późn. zm.), zawiadamia się że w dniu 03.07.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108571B ul. Torowa w Dubinach, przebudowie i rozbudowie odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej Nr 1647B do drogi gminnej Nr 108537B) i przebudowie odcinka drogi gminnej  Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej Nr 1647B do rzeki Leśna Prawa), w ramach działek położonych w obrębie wsi Dubiny, Gmina Hajnówka, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 787/1, 958/1, 960/6, 960/11, 788/2, 959/7, 963/6, 967/5, 968, 583/4, 791/13, 1097/1 i 564/1.

         Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                                                                   Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka dnia 27.06.2018r.

 IP.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017.1073 z późn. zm.), zawiadamia się że w dniu 27.06.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie odcinka drogi gminnej ozn. nr geod. 6 obręb wsi Olchowa Kładka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                                                                   Wójt Gminy Hajnówka

 

 


 

 


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2018-01-04

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-12-27

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-01-04