Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.
Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Hajnówka.
W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.
Petycje można składać:
 • listownie na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
 • doręczyć osobiście – sekretariat Urzędu Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
  w godz. urzędowania tj.: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 .
 • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP – na adres 8jso092boz
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 

Petycje wniesione w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

 

2017 rok

Lp.: Petycja Nr 2/2017

Data wpływu: 10.05.2017

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: Przystąpienie do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea 2017"

Treść Pisma: Skan tresci petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: pismo Or.152.2.2017 w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 1/2017

Data wpływu: 14.02.2017

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: Petycja o publikację - w całości wniosku na stronie Internetowej

Treść Pisma: Treść petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Zamieszczono treść patycji na stronie internetowej "Petycje" w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20.02.2017


2016 rok

Lp.: Petycja Nr 1/2016

Data wpływu: 01.04.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: Przystąpienie do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea"

Treść Pisma: Skan tresci petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: pismo S.152.1.2016 w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 2/2016

Data wpływu: 11.04.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: 1. W przedmiocie - aby Jednostka Samorządu Terytorialnego - uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe - zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta. 2. W przedmiocie - przekazania do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

Treść Pisma: Skan tresci petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 3/2016

Data wpływu: 19.04.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: 1. W przedmiocie - utwożenia "biblioteczki samorzadowca"

Treść Pisma: Skan tresci petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 4/2016

Data wpływu: 25.04.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: W przedmiocie - aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawąefektywności energetycznej - dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki.

Treść Pisma: Skan tresci petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 5/2016

Data wpływu: 9.05.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: W przedmiocie - aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawąefektywności energetycznej - dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki.

Treść Pisma: Skan tresci petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 6/2016

Data wpływu: 4.08.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: W przedmiocie - archiwizacji w zasobach Urzędu -  niniejszego wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej".

Treść Pisma: Petycja wraz z załącznikami

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 7/2016

Data wpływu: 7.09.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: W przedmiocie - wzorowa łazienka w szkole

Treść Pisma: Petycja wraz z załącznikami

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 8/2016

Data wpływu: 17.10.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: W przedmiocie - dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych"

Treść Pisma: Petycja wraz z załącznikami

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 9/2016

Data wpływu: 17.10.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: W przedmiocie - o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).

Treść Pisma: Petycja wraz z załącznikami

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 10/2016

Data wpływu: 02.11.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów Komasowani.pl, szumski@oficjalnastrona.pl

Przedmiot petycji: W przedmiocie - umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL  ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.

Treść Pisma: Petycja wraz z załącznikami

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF

 

2015 rok

Lp.: -

Data wpływu: -

Adresat: -

Podmiot wnoszący petycję: -

Przedmiot petycji:-

Treść Pisma:-

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Gierasimiuk

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Mikołaj Kondraciuk

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-10-14

Data modyfikacji: 2017-06-01

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-10-14