Deklaracja dostepności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU

 http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) podmiot publiczny do dnia 30 września 2020 r. zobowiązany był do powołania w swojej jednostce koordynatora do spraw dostępności.

W Urzędzie Gminy Hajnówka Zarządzeniem nr 237/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności do pełnienia tej funkcji został wyznaczony:

 

Aleksander Kulik - Sekretarz Gminy Hajnówka

Kontakt:

Urząd Gminy Hajnówka, pok. 35

tel. 85 306 78 00

e-mail: a.kulik@gmina-hajnowka.pl


Urząd Gminy Hajnówka zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl Data publikacji strony internetowej w obecnym kształcie:  23.09.2020

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 28.03.2023

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

 1. Niektóre z filmów nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 2. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. W niektórych artykułach opublikowanych przed 23.09.2019 r. w treści pojawiają linki opatrzone sformułowaniem „czytaj”, „kliknij tutaj”. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 3. W zdjęciach nagłówkowych w aktualnościach brakuje alternatywnego tekstu. CMS uniemożliwia dodawanie tekstu alternatywnego w przypadku zdjęcia nagłówkowego w poście, podmiot w miarę możliwości finansowych dokona poprawy dostępności strony w tym zakresie. Pozostałe pliki: jpeg., png., pdf., zamieszczane w formie plakatu w tekście, banneru, galerii zawierają alternatywny opis lub są opisane w sposób umożliwiający zrozumienie publikowanej treści.
 4. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 5. Strona nie jest w pełni dostępna z poziomu klawiatury. Dostęp do wszystkich zakładek jest możliwy przy korzystaniu z mapy serwisu (nawigacji), obsługiwanej z poziomu klawiatury. Pozostałe części składowe strony są dostępne z poziomu klawiatury. Stosuje się standardowe skróty klawiatury.
 6. Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów.
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

 

 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Hajduk, adres poczty elektronicznej k.hajduk@gmina-hajnowka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 853 067 800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

gmina@gmina-hajnowka.pl

tel. 853 067 800

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Gminy Hajnówka,  ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego prowadzą niskie schody (dwa stopnie) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, w tym dla wózków inwalidzkich. Wejście tylne jest przeznaczone dla pracowników Urzędu.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest hol Urzędu. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do Punktu Obsługi Klienta, gdzie zostanie wezwany urzędnik gminny. Punkt Obsługi Klienta znajduje się w holu Urzędu, na wprost drzwi prowadzących do budynku. W budynku nie ma windy.
 • W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Budynkiem administruje Burmistrz Miasta Hajnówka
 • Przed budynkiem, po obu stronach ulicy znajdują się parkingi dla samochodów osobowych. Cztery miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zostały wydzielone przed budynkiem urzędu obok chodnika. Oznakowane są kopertą na niebieskim polu.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.
 • Informacje wywieszane na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka drukowane są w standardowym rozmiarze czcionki.
 • Dane kontaktowe przy drzwiach pokoi są drukowane w druku powiększonym. Na drzwiach znajdują się tabliczki z napisami brajlowskimi oraz NFC.
 • W urzędzie nie można skorzystać z języka migowego.

 

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami. 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-09-23

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2023-03-28

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2020-09-23