Zagospodarowanie przestrzenne

 

Zagospodarowanie przestrzenne 

 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.
Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz zasady zagospodarowania przestrzennego gminy. W planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, określa się sposób ich zagospodarowania i zabudowy, uwzględniając przepisy zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych przepisach.
Uchwalanie studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu ich zgodności z przepisami prawa należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane.

Gmina Hajnówka posiada aktualne:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marcin Skiepko

Data wytworzenia: 2017-05-24

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2023-04-07

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2005-01-24