Statut

 

UCHWAŁA NR XLVI/212/18 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały

w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Hajnówka

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§1. W statutach sołectw Gminy Hajnówka stanowiących załączniki od nr 1 do nr 25 do Uchwały Nr XIII/81/04 z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Hajnówka wprowadza się zmianę w § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od przyszłej kadencji organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

 

Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-11-30

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data wprowadzenia: 2005-01-04

Data modyfikacji: 2022-05-23

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2005-01-04