Kotówka

UCHWAŁA NR XLVI/212/18 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Hajnówka

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§1. W statutach sołectw Gminy Hajnówka stanowiących załączniki od nr 1 do nr 25 do Uchwały Nr XIII/81/04 z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Hajnówka wprowadza się zmianę w § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od przyszłej kadencji organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

 


STATUT SOŁECTWA KOTÓWKA

Rozdział I

Nazwa i obszar działania

§ 1.

1. Wspólnotę sołectwa Kotówka  stanowią jego mieszkańcy.
2. Nazwa sołectwa brzmi "Sołectwo Kotówka".

§ 2.

1. Sołectwo Kotówka jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy Hajnówka.
2. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Kotówka.

§ 3.

Sołectwo Kotówka nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział II

Kompetencje i zakres działania sołectwa.

§ 4.

 Do zakresu działania sołectwa należą następujące sprawy:

1) socjalno - bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkańców sołectwa,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach a w szczególności:
    a) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
    b) przepisów prawa miejscowego,
    c) planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
    d) zmiany granic, połączenia lub zniesienia sołectwa.

Rozdział III

Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

§ 5.

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada Gminy określając termin ich przeprowadzenia.
3. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie, zwołuje Wójt Gminy określając miejsce, dzień i godzinę oraz wyznacza pracownika urzędu do obsługi zebrania.
4. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed datą zebrania.
5. Przewodniczącego zebrania wybiera zebranie wiejskie.
6. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza odrębnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób wybrana spośród uprawnionych i nie kandydujących uczestników zebrania wiejskiego.
7. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
    1) zarejestrowanie zgłoszonych kandydatów,
    2) przygotowanie kart do głosowania,
    3) przeprowadzenie głosowania,
    4) ustalenie wyników głosowania,
    5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów i ich ogłoszenie.
8. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 6.

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór Sołtysa, a następnie wybory Rady Sołeckiej.

§ 7.

1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
2. Po zgłoszeniu kandydatów na Sołtysa komisja skrutacyjna nanosi ich nazwiska i imiona na karty w kolejności alfabetycznej.
3. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy pozostawiają na kartach do głosowania nieskreślonego kandydata na Sołtysa, na którego głosują.
4. Nieważne są głosy w przypadku:
   1) skreślenia wszystkich kandydatów,
   2) dopisania kandydatów,
   3) pozostawienia więcej niż jednego kandydata.
5. Za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzymał największą ilość głosów.

§ 8.

1. Na zasadach określonych w § 7 dokonuje się wyboru członków Rady Sołeckiej.
2. Członkami Rady Sołeckiej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 9.

1. Do dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 20% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uczestniczy określona w ust.1 wymagana ilość uprawnionych do głosowania, wybory przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Uczestnicy zebrania wyborczego uprawnieni do głosowania są zobowiązani do podpisania listy obecności.

§ 10.

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa , Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez Sołtysa.
3. Wybory, o których mowa wyżej, przeprowadza się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

Rozdział IV

Organizacja i zakres działania organów sołectwa

§ 11.

Organami sołectwa są:
1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy.
2. Sołtys jako organ wykonawczy.
3. Rada Sołecka jako organ opiniodawczo - doradczy.

§12.

1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa , a w szczególności:
    1) wybór i odwołanie organów sołectwa,
    2) ustalanie liczby członków rady sołeckiej,
    3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności rady sołeckiej,
    4) decydowanie o przeznaczeniu funduszy sołectwa,
    5) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami,
    6) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do rady gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej,
   7) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników i innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi / np. ochotnicze straże pożarne, związki hodowców, zrzeszenia sportowe/
2. Zebranie wiejskie jest ważne bez względu na frekwencję, jeżeli zostało zwołane zgodnie zniniejszym statutem z zachowaniem § 9 pkt 1 i 2.
3. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem:
    1) z własnej inicjatywy,
    2) na wniosek rady sołeckiej,
    3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim tj. mieszkańców sołectwa zameldowanych lub stale zamieszkujących na obszarze sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze.
    4) na wniosek Wójta Gminy.
4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
5. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
6. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 13.

Do kompetencji sołtysa należy w szczególności:
   1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
   2) podejmowanie działań mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa,
   3) prowadzenie zarządu majątkiem sołectwa,
   4) przewodniczenie radzie sołeckiej,
   5) realizacja uchwał organów gminy dotyczących sołectwa,
   6) uczestniczy w sesjach rady gminy / bez prawa głosu/,
   7) przewodniczenie obradom zebrania wiejskiego,
   8) realizacja inkasa zobowiązań pieniężnych,
   9) przygotowywanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach należących do kompetencji sołectwa .

§ 14.

1. Rada sołecka składa się od 3 do 5 członków.
2. Liczbę członków ustala zebranie wiejskie.
3. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

§15.

Zadaniem rady sołeckiej jest wspomaganie sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa, a w szczególności:
1) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
2) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środkówfinansowy będących w dyspozycji sołectwa,
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

Rozdział V

Zarząd mieniem sołectwa

§ 16.

1. Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu część mienia należącego do gminy.
2. Sołectwo zarządza przyznanym mieniem komunalnym tylko w zakresie zwykłego zarządu:
    1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,
    2) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym,
    3) może osiągać korzyści przez pobieranie dochodów w związku z wynajmowaniem lub wydzierżawianiem obiektów będących mieniem sołectwa.
3.Sołectwo może ubiegać się o środki z budżetu gminy na swoją działalność statutową.

Rozdział VI

Zakres i formy kontroli oraz nadzór nad działalnością sołectwa

§ 17.

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej i Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy lub upoważniony przez niego pracownik urzędu mogą:
    1)żądać niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa,
    2) żądać nadesłania podjętych uchwał przez Radę Sołecką,
    3) uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.
3. Bieżącą kontrolę działalności finansowo - ekonomicznej sprawuje skarbnik gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy.
4. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do zebrania wiejskiego o jego odwołanie.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 18.

1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane na podstawie uchwały Rady Gminy.
2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Stanowisko ds. obsługi Rady i jej komisji

Data wytworzenia: 2019-02-04

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Data modyfikacji: 2022-05-23

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2005-01-26