formularz D

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

 

1

2

Nazwa dokumentu

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Teren całej gminy Hajnówka

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Hajnówce

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa w Hajnówce

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

Plan nieaktualny

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

4

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr VII/37/85 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Nowosady – teren rolny o pow.1,62 przeznaczono pod budownictwo jednorodzinne

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

14

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XXXII/188/01 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Chytra-wprowadza się zmianę polegającą na przeznaczeniu gruntów rolnych o pow.5,7556ha stanowiących działki o numerach: 245/6,247/6,248/2,420/1,420/2,420/3,322/2,323/1,324/1,381/2,381/3 i 381/4 pod budowę zbiornika wodnego małej retencji wodnej na cieku rzeki Chwiszczej o przeznaczeniu do celów przeciwpożarowych , ekstensywnej hodowli ryb i rekreacji

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

27 grudnia 2001

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Rada Gminy Hajnówka

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

 

14

2

Nazwa dokumentu

 

Uchwała Nr XXXII/188/01 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

We wsi lipiny wprowadza się zmiany polegające na:

-przeznaczeniu działek o numerach 162/4, 163, 212/1, 212/2, 218/1, 218/3, 218/4 i 218/5 pod teren zabudowy jednorodzinnej i usług z zakresu handlu i gastronomii oraz innych nieuciążliwych dla środowiska usług komercyjnych

-przeznaczeniu działki Nr 506/355B/8 o pow.0,354 ha pod budownictwo sakralne , obiekty cerkiewne i cmentarz

-przeznaczeniu działki Nr 547/2 o powierzchni 4,3853 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa i będącej we władaniu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Warszawie, zgodnie z jej dotychczasowym użytkowaniem, pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

27 grudnia 2001

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Rada Gminy Hajnówka

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

14

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XXXII/188/01 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

We wsi Mochnate wprowadza się zmianę polegającą na przeznaczeniu dziełek o numerach 382,383 i 384 pod rozbudowę cmentarza parafialnego

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

27 grudnia 2001

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Rada Gminy Hajnówka

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

13

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIX/104/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Nowosady-wprowadza się zmianę przeznaczenia dziełek nr geod.752-773 o łącznej powierzchni 1,62 ha , jako podstawowe przeznaczenie dla dziełek ustala się zabudowę mieszkaniową zagrodową

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

 

13

2

Nazwa dokumentu

 

Uchwała Nr XIX/104/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Nowosady-wprowadza się zmianę polegającą na przeznaczeniu działki nr geod.96/4 o pow.1,92 pod realizację inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy z wyłączeniem złomowania samochodów podlegających kasacji

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

13

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIX/104/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Nowosady – wprowadza się zmianę polegającą na wydzieleniu terenów zabudowy zagrodowej oznaczonej nr działki geod.656/2 o powierzchni 0,04 ha i przeznaczeniu jej pod funkcję komunikacji publicznej

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

13

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIX/104/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Dubiny – wprowadza się zmianę polegającą na wydzieleniu z terenów upraw polowych położonych na działkach o nr geod.388/11 o pow. 2,0 ha i przeznaczeniu jej pod realizacje gminnego wysypiska śmieci

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

13

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIX/104/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Dubiny – wprowadza się zmianę polegającą na wydzieleniu z upraw polowych położonych na działkach nr geod. 631/4,631/6,631/7 o pow. 1,8 ha i przeznaczeniu pod funkcję produkcyjną

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

13

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIX/104/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Dubiny – wprowadza się zmianę polegającą na wydzieleniu terenów upraw polowych położonych na działkach nr geod. 673/1 o pow.1,0 ha i przeznaczeniu jej pod funkcje komunikacji publicznej

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

13

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIX/104/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Dubiny – wprowadza się zmianę polegającą na wydzieleniu terenów upraw polowych położonych na działkach nr geod.1267/1 o pow. 0,40 ha i przeznaczeniu jej pod funkcje usługowe związane z obsługą komunikacji

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

12

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr IX/48/99 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Ustala się przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN-150mm Bielsk Podlaski – Hajnówka przez teren gminy w sposób następujący: od granicy z gminą Czyże w odległości ok. 160m na północ od drogi wojewódzkiej Bielsk Podlaski – Hajnówka przedmiotowy gazociąg biegnie w kierunku wsch. przez działkę ozn.nr.geod.353, przecina drogę gminną ozn.nr.geod.337 a następnie działkami ozn.nr.geod.9,4,15(położonymi na gruntach wsi St.Berezowo). przecina działki ozn.nr.geod. 16,18,19/9,dalej biegnie przez działkę ozn.nr.geod.21(ostatnia działka położona we wsi St.Berezowo), działkami ozn.nr.geod. 18/1, 18/5 ,18/2, 483/1,485/1,26/1,26/2,21/1,24/1,22,23/1,63/1,62/8,62/4 (położonymi na gruntach wsi Dubicze Osoczne), działkami ozn.nr.geod.370/1,369/1,399/1,159/1,395/1(położonymi na gruntach wsi Chytra), działkami ozn.nr.geod. 458,460,463/1,464/1,467/2,468/1,471/1,485/1,486/1,488/1,490/1,492/1,493/1,494/1,495/1,496/1,(położonymi na gruntach wsi Nowoberezowo), działkami położonymi ozn.nr.geod. 1/1,1/3,2/1,3,4,7/1,7/2,8,9 (położonymi na gruntach wsi Progale), działkami ozn.nr.geod.113, 114, 116, 115, 117, 118, 109 (położonymi na gruntach wsi Wygoda). Na gruntach wsi Wygoda w odległości ok. 100 m od drogi krajowej Bielsk Podlaski – Hajnówka po jej stronie południowej przechodzi na tereny miasta Hajnówka

 

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

11

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIX/96/96 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Przeznaczenie części działki Nr 673 o pow.0,3 ha we wsi Mochnate pod wiejską oczyszczalnię ścieków typu zlewnego

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

11

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIX/96/96 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Pozostawienie części działek Nr 673,674 i 675 we wsi Mochnate jako użytki zielone-bez prawa zabudowy

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

11

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIX/96/96 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Przeznaczenie działki Nr 66 o pow.0,35 ha we wsi Puciska pod budownictwo mieszkaniowe

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

11

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIX/96/96 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zmiana granicy polno-leśnej we wsi Lipiny poprzez wyłączenie z kompleksu leśnego zainwestowanej działki o numerze geodezyjnym 222 i przeznaczeniu jej pod zabudowę zagrodową

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

11

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIX/96/96 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Przeznaczenie terenu o pow.2,9 ha pod szkołę podstawową we wsi Dubiny

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

10

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr IV/25/94 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Bielszczyzna – obszar o łącznej wartości 89,32 ha teren będący rezerwą pod obwodnicę miejską przywraca się do poprzedniego użytkowania(uprawy polowe, teren PKP, ulica wsi,las)

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

10

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr IV/25/94 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Dubiny – teren upraw rolnych przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe – jednorodzinne i zagrodowe, teren będący rezerwą pod obwodnicę przywraca się do poprzedniego użytkowania

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

10

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr IV/25/94 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Lipiny – teren rezerwowany uprzednio pod ogródki działkowe przywraca się do użytkowania rolnego

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

10

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr IV/25/94 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Lipiny – teren rezerwowany uprzednio pod usługi turystyczne przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe-jednorodzinne i zagrodowe, teren będący rezerwą pod obwodnicę przywraca się do poprzedniego użytkowania

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

10

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr IV/25/94 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Lipiny – teren rezerwowany uprzednio pod usługi turystyczne przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe-jednorodzinne i zagrodowe z usługami towarzyszącymi

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

10

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr IV/25/94 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wieś Orzeszkowo – teren rolny przeznaczony pod zakład rzemieślniczy

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

10

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr IV/25/94 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Lipiny – teren rolny przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe – jednorodzinne i zagrodowe

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

9

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XXV/126/94 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zmianami objęto obszar całej gminy 126,28 ha,

grunty rolne przeznaczono pod zalesienie ustalając granice polno - leśne

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

8

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIV/75/92 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Orzeszkowo – zmiany polegające na przeznaczeniu terenów rolnych działki Nr geod 399/1 o pow.3,66 ha pod budowę zakładu stolarskiego

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

8

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIV/75/92 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Nowosady – zmiana polegająca na przeznaczeniu terenów rolnych działki Nr geod.96/4 o pow. 1,92 ha pod zabudowę rzemieślniczą

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

8

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIV/75/92 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Dubiny – zmiany polegające na przeznaczeniu terenów rolnych działki nr geod.376/12 i 388/10 o pow.1,84 ha pod zabudowę rzemieślniczą

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

7

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr X/54/91 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Lipiny – zmiany polegające na przeznaczeniu terenu leśnego o pow. 1,08 ha na poszerzenie cmentarza prawosławnego

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

6

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr IX/50/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Lipiny – zmiana polegająca na przeznaczeniu działek rolnych Nr geodezyjny 60/1 i 61/1 o pow.0,94 ha pod budowę zakładu rzemieślniczko - stolarskiego

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

5

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr VIII/40/89 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Dubiny – obszar o pow.1,08 ha przeznaczono pod zakład produkcyjny

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

3

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr VIII/38/85 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Lipiny – obszar o pow.3,0 ha przeznaczono część terenu rezerwowanego wcześniej pod usługi turystyczne przeznaczono pod budownictwo jednorodzinne

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

3

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr I/8/84 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Dubiny – obszar o pow.3,55 ha , teren użytkowany rolniczo zmieniono na punkt skupu lnu

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

4 czerwca 1982

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Gminna Rada Narodowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

15

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Nr XIX/109/04 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Lipiny – na działkach o nr geod. 15, od 124/2 do 40,126/32,126/34 i 127/1,2 grunty rolne zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

23 września 2004

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Zarząd Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Rada Gminy Hajnówka

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Polityka

 

 

1

Numer wpisu

 

2

Nazwa dokumentu

 

Uchwała Nr XV/95/04 w sprawie uchwalenia gminnego planu rozwoju lokalnego gminy Hajnówka

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Teren całej gminy Hajnówka

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 

19 kwietnia 2004

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

Wójt Gminy Hajnówka

6

Organ zatwierdzający dokument

 

Rada Gminy Hajnówka

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, p.39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

 

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

 

11

Uwagi

 

 

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Plan

 

 

1

Numer wpisu

1

 

2

Nazwa dokumentu

Plan Ochrony Środowiska

 

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Stan środowiska oraz stan zasobów naturalnych, zagrożenia środowiska, infrastrukturę techniczną ochrony środowiska oraz cele i zadania realizacyjne.

 

4

Data zatwierdzenia dokumentu

28 grudnia 2004 r.

 

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

 

6

Organ zatwierdzający dokument

Rada Gminy Hajnówka

 

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Hajnówka, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, pok. 44 tel. 682 27 56

 

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

-

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

-

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

-

11

Uwagi

-

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Plan

 

 

1

Numer wpisu

2

 

2

Nazwa dokumentu

Plan Gospodarki Odpadami do 2015 roku

 

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Stan gospodarki odpadami, rodzaje ilości odpadów, źródła powstawania odpadów, wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów.

 

4

Data zatwierdzenia dokumentu

28 grudnia 2004 r.

 

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

 

6

Organ zatwierdzający dokument

Rada Gminy Hajnówka

 

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, pok. 44 tel. 682 27 56

 

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

-

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

-

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

-

11

Uwagi

-

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Program

 

 

1

Numer wpisu

3

 

2

Nazwa dokumentu

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Hajnówka na lata 2007-2032

 

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, informacje o ilości i stanie wyrobów azbestowych oraz harmonogram rzeczowy realizacji programu.

 

4

Data zatwierdzenia dokumentu

28 grudnia 2006 r.

 

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

 

 

6

Organ zatwierdzający dokument

Rada Gminy Hajnówka

 

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, pok. 44 tel. 682 27 56

 

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

-

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

-

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

-

11

Uwagi

-

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Program

 

 

1

Numer wpisu

4

 

2

Nazwa dokumentu

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami gminy Hajnówka za okres od 2004 do 2006 roku

 

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Stan gospodarki odpadami, rodzaje ilości odpadów, źródła powstawania odpadów, wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów oraz dane z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.

4

Data zatwierdzenia dokumentu

Styczeń 2007

 

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

-

 

6

Organ zatwierdzający dokument

Rada Gminy Hajnówka

 

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, pok. 44 tel. 682 27 56

 

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

-

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

-

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

-

11

Uwagi

-

 

 

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Lp

 

Program

 

 

1

Numer wpisu

5

 

2

Nazwa dokumentu

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami gminy Hajnówka w latach 2007-2008

 

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Stan gospodarki odpadami, rodzaje ilości odpadów, źródła powstawania odpadów, wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów oraz dane z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.

4

Data zatwierdzenia dokumentu

Styczeń 2009

 

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

-

 

6

Organ zatwierdzający dokument

Rada Gminy Hajnówka

 

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, pok. 44 tel. 682 27 56

 

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

-

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

-

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

-

11

Uwagi

-

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-04-23

Data modyfikacji: 2009-04-23

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-04-23