Tablica ogloszeń

 

 

 

KOMISJA INWENTARYZACYJNA GMINY HAJNÓWKA


zawiadamia


że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w dniach od 17 stycznia 2011 do 17 lutego 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, pok. nr 39, w godz. 730 – 1530 został wyłożony do publicznego wglądu


SPIS INWENTARYZACYJNY

 

mienia podlegającego komunalizacji z mocy prawa w myśl art. 5 wyżej wymienionej ustawy, obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr geod. 184/1 o pow. 0,1193 ha obr. Borysówka – ½ udziału.


Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia na piśmie do Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Hajnówka – ul. A.Zina 1, pok. nr 39, 17-200 Hajnówka.


Przewodniczący Komisji

Marzena Ostapczuk

 

 


IP. 7015-9/10/11

Hajnówka, dnia 01.02.2011


O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Hajnówka infomruje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/11 Wójt Gminy Hajnówka z dnia 28 stycznia 2011 r. we wsiach Dubińska Ferma i Nowosady (Sołectwo Nowosady) przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące wykorzystania wyrobiska żwirowni w Dubińskiej Fermie do unieszkodliwiania materiałów wybuchowych. W celu uzyskania opinii mieszkańców sołectwa Nowosady zostanie postawione pytanie o treści: „Czy jesteś za wykorzystaniem wyrobiska żwirowni w Dubińskiej Fermie do unieszkodliwiania materiałów wybuchowych?”. Swą opinię mieszkańcy sołectwa będą mogli wyrazić w formie ankiety, która przeprowadzona zostanie w dniach 1 – 18 luty 2011 r. przez osoby upoważnione przez Urząd Gminy Hajnówka. Ankieterzy będą posiadali opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy Hajnówka legitymacje ze zdjęciami oraz pisemne upoważnienia do wglądu mieszkańców.

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Helena Bagrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2011-02-08

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-01-24