Zaproszenie na sesję

Hajnówka, 19 czerwca 2019r.

Or.0004.26.2019

 

Pan/i/

 

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Poz. 1000, 1349 i 1432) zwołuję X sesję Rady Gminy Hajnówka w dniu 28 czerwca 2019r. (piątek) o godz.9:00 w sali nr 12 (pater) Urzędu Gminy Hajnówka z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad X sesji Rady Gminy Hajnówka.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Informacja Przewodniczącego Rady o zatwierdzeniu protokołów z I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX sesji Rady Gminy.

  4. Informacje Przewodniczącego Rady dotyczące zgłaszanych interpelacji i zapytań między sesjami.

  5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

  6. Powzięcie uchwał w sprawie:

6.1. zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

6.2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;

6.3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka z uwzględnieniem publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Hajnówka, a prowadzonych przez inne organy prowadzące oraz określenie granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka z uwzględnieniem publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Hajnówka, a prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku;

6.4. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Hajnówka oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formie wychowania przedszkolnego;

6.5. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Hajnówka na lata 2019-2023;

6.6. zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody;

6.7. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Hajnówka.

7. Pytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Hajnówka.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot


 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji

Data wytworzenia: 2019-02-15

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-06-19

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-02-15