Przetargi 2019

Hajnówka, dnia 18.04.2019r.

IP.6840.11.2019

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt.2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204) oraz § 3, 4, 6 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 196/2016 Wójta Gminy Hajnówka  z dnia 5 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

 
WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA 
ogłasza III przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej
w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

Przetarg odbędzie się w dniu   29 maja 2019r.  o godz.  10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

 

       Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie 007 Dubiny, oznaczona nr geod. 674/1 o pow. 0,3400ha (w tym klasy gruntu: RIVb-0,1600ha, RV-0,1800ha), KW BI2P/00038608/6.

       Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – nieruchomość położona w obszarze terenów rolnych. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości   -    65 000 zł.   

       wadium                                              -      6 500 zł.

 

 1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych wynika z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1405). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2a ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Do udziału w przetargu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w terminie                                      do dnia 24 maja 2019r.:

 

 1. złożą pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu (wzór 4), wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 29 maja 2019r. – działka nr geod. 674/1 obr. 7 Dubiny”, należy złożyć w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, w sekretariacie Urzędu – pokój nr 32,

 

 1. wniosą wadium w wysokości 6 500 zł. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hajnówka Nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015, tytułem: „Wadium – przetarg w dniu 29 maja 2019r. na sprzedaż działki nr 674/1 obr. 7 Dubiny”.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka dnia  27 maja 2019r. 

 

 1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne przy zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu [1]:
 1. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu, przez okres co najmniej 5 lat, gospodarstwa rolnego - poświadczone przez wójta gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne  (wzór 1),
 2. Oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego  (wzór 2).
 3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta, zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2  i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 109),
 5. Potwierdzenie wpłaty wadium,
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń   (wzór 3),
 7. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim,  na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu  i nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie ustalonej w przetargu.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości nr geod. 674/1 obr. 7 Dubiny  (wzór 5).

 

Osoby, posiadające zgodę Dyrektora Generalnego KOWR, na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu, wyrażoną w formie decyzji, w miejsce oświadczeń określonych w punktach 1-4, powinny złożyć przedmiotową decyzję.

 

 1. Pozostałe warunki przetargu:

     

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż 650 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 1. Informacje dodatkowe:

           

 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne) ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać  w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 44, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 
 

 

                                                                            Wójt Gminy Hajnówka

 

 

 

Sporz. L. Frączek, tel. 85 682 27 56

 1 Wzory oświadczeń możliwe do pobrania w Urzędzie Gminy Hajnówka pok. nr 44 lub na stronie internetowej https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/spnier/wzory-oswiadczen-do-pobrania.html

 


Hajnówka, dnia 25 marca 2019r.

IP.6840.9.2019

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204) oraz § 3, 4, 6 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

 
WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA 
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych[1] i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu   09 maja 2019r.  o godz.  10 00      

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

 

                Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie 7 Dubiny, oznaczona nr geod. 673/1 o pow. 1,0 ha  (w tym klasy gruntu: RIVb-0,1100, RV-0,4400, RVI-0,4500), KW BI2P/00025766/7.

           Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – działka położona na terenie zabudowy usługowej połączonej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

            Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości   -    107 000,00 zł.   

       wadium                                              -      10 700,00 zł.

 

 1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych wynika z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1405). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2a ust. 1 i 2 w/w ustawy.

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Do udziału w przetargu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w terminie                                      do dnia 06 maja 2019r.:

 

 1. złożą pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu (wzór 4), wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 09 maja 2019r. – działka nr geod. 673/1 obr. 7 Dubiny”, należy złożyć w sekretariacie Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka - pokój nr 32 do godz. 1400.

 

 1. wniosą wadium w wysokości 10 700,00 zł.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hajnówka Nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015, tytułem: „Wadium – przetarg w dniu 09 maja 2019r. - działka nr geod. 673/1  obr. 7 Dubiny”.  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka dnia 07 maja 2019r. 

 

 1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne przy zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu [2]:
 1. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu, przez okres co najmniej 5 lat, gospodarstwa rolnego – poświadczone przez wójta gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne  (wzór 1),
 2. Oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego  (wzór 2).
 3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta, zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 109),
 5. Potwierdzenie wpłaty wadium,
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń  (wzór 3),
 7. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim,  na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu  i nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie ustalonej w przetargu.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości  nr geod. 673/1 obr. 7 Dubiny  (wzór 5).

 

Osoby, posiadające zgodę Prezesa Agencji, na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu, wyrażoną w formie decyzji, w miejsce oświadczeń określonych w punktach 1-4, powinny złożyć przedmiotową decyzję.

 

 1. Pozostałe warunki przetargu:

     

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż 1 070,00zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 1. Informacje dodatkowe:

           

 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne) ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 44, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 

                                                                                    Wójt Gminy Hajnówka

 

Sporz. L. Frączek, tel. 85 682 27 56

 

[1] W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, za rolnika indywidualnego .uważa się osobę fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

[2] Wzory oświadczeń możliwe do pobrania w Urzędzie Gminy Hajnówka pok. nr 44 lub na stronie internetowej http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/spnier/wzory-oswiadczen-do-pobrania.html

 


Hajnówka, dnia 11 marca 2019r.

IP.6840.8.2019

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204) oraz § 3, 4, 6 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Hajnówka  z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

 
WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA 
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich,
 na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

                Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie 7 Dubiny, oznaczona nr geod. 864/3 o pow. 0,1400 ha  (w tym klasy gruntu: BrV-0,0614, PsV-0,0786).  

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – działka położona na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej połączona z zabudową usługową.

     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości   -     40 000  zł.   

       wadium                                              -       4 000 zł.

    

Przetarg odbędzie się w dniu   16 kwietnia 2019r.   o godz.  10 00       

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy Hajnówka lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802  0915 9015 w terminie do dnia 12 kwietnia 2019r.  Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, ponieważ działka podlegająca sprzedaży nie posiada drogi dojazdowej. Z w/w powodu  przetarg ograniczony jest do właścicieli działek nr geod. 864/16, 864/22, 858/1, które to działki przylegają do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Osoby biorące udział w przetarg winny zgłosić pisemne uczestnictwo w przetargu w terminie do 12 kwietnia 2019r. do godz. 1430.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w dniu 15 kwietnia 2019r.

  

Pozostałe warunki przetargu:

     

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż 400zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę ustaloną w przetargu.

 

Informacje dodatkowe:

           

 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne, należny podatek VAT) ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 44, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka, na stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy w sołectwie Dubiny, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

 

                                                                             Wójt Gminy Hajnówka

 

Sporz. Luiza Frączek, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 09 stycznia 2019r.

IP.6840.1.2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204) oraz § 3, 4, 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490), w związku z Zarządzeniem Nr 274/2017 Wójta Gminy Hajnówka  z dnia 18 maja 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

 
WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
 na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

                 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie 25 Trywieża, oznaczona nr geod. 173 o pow. 0,2800 ha  (w tym klasy gruntu: BrIIIb-0,1147 ha, ŁIII-0,1653), KW BI2P/00036508/1.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – działka położona na terenie zabudowy zagrodowej.

     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości   -     22 000  zł.   

       wadium                                              -       2 200 zł.

    

 

Przetarg odbędzie się w dniu   13 lutego  2019r.   o godz.  10 00      

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802  0915 9015 w terminie do dnia 10 lutego 2019r.  Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Pozostałe warunki przetargu:

     

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż 220 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Informacje dodatkowe:

           

 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne, należny podatek VAT) ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 

                                                                             Wójt Gminy Hajnówka

                                                                           

 

Sporz. L. Frączek tel. 85 682 27 56

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - L.Frączek

Data wytworzenia: 2019-01-09

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-04-18

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-01-09