Przetargi 2018

Hajnówka, dnia 08 listopada 2018r.

IP.6840.11.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt.2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3, 4, 6 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 196/2016 Wójta Gminy Hajnówka  z dnia 5 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
 
WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA 
ogłasza II przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych[1] i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

Przetarg odbędzie się w dniu   12 grudnia  2018r.   o godz.  11 00      

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

       Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie 7 Dubiny , oznaczona nr geod. 674/1 o pow. 0,3400ha (w tym klasy gruntu: RIVb-0,1600ha, RV-0,1800ha), KW BI2P/00038608/6.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – nieruchomość położona w obszarze terenów rolnych. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości   -    65 000 zł.   

       wadium                                      -      6 500 zł.

 

 1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych wynika z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1405). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2a ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Do udziału w przetargu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 05 grudnia  2018r.:

 

 1. złożą pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu (wzór 4), wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 12 grudnia 2018r. – działka nr geod. 674/1 obr. 7 Dubiny”, należy złożyć w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, w sekretariacie Urzędu – pokój nr 32,

 

 1. wniosą wadium w wysokości 6 500 zł. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hajnówka Nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015, tytułem: „Wadium – przetarg w dniu 12 grudnia 2018r. na sprzedaż działki nr 674/1 obr. 7 Dubiny”.  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, do dnia  07 grudnia 2018r. 

 

 1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne przy zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu [2]:
 1. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu, przez okres co najmniej 5 lat, gospodarstwa rolnego - poświadczone przez wójta gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne  (wzór 1),
 2. Oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego  (wzór 2).
 3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta, zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2  i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 109),
 5. Potwierdzenie wpłaty wadium,
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń   (wzór 3),
 7. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim,  na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu  i nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie ustalonej w przetargu.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości nr geod. 674/1 obr. 7 Dubiny  (wzór 5).

 

Osoby, posiadające zgodę Prezesa Agencji, na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu, wyrażoną w formie decyzji, w miejsce oświadczeń określonych w punktach 1-4, powinny złożyć przedmiotową decyzję.

 

 1. Pozostałe warunki przetargu:

     

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż 650 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 1. Informacje dodatkowe:

           

 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne) ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać  w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 

                                                                             Wójt Gminy Hajnówka

 

  Sporz. L. Frączek, tel 85 682 27 56

 


 Hajnówka, dnia 08 listopada 2018r.

IP.6840.10.2018

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) oraz § 3, 4, 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/168/05 Rady Gminy Hajnówka  z dnia 25 sierpnia  2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

 
WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony ,
 na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

 

                Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski,  w obrębie 3 Borysówka,   oznaczona nr geod. 381 o pow. 0,2500 ha  (w tym klasy gruntu: RV-0,0400, RVI-0,2100), KW 33598.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – działka położona na terenie zabudowy zagrodowej.

     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości   -     34 000  zł.   

       wadium                                      -       3 400 zł.

    

 

Przetarg odbędzie się w dniu     12 grudnia  2018r.   o godz.  10 00  

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802  0915 9015 w terminie do dnia 09 grudnia 2018 r.  Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Pozostałe warunki przetargu:

     

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż  340 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Informacje dodatkowe:

           

 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne, należny podatek VAT) ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 

                                                                            Wójt Gminy Hajnówka

                                                                           

 Sporz. L. Frączek, tel. 85 682 27 56

[1] W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, za rolnika indywidualnego .uważa się osobę fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

[2] Wzory oświadczeń możliwe do pobrania w Urzędzie Gminy Hajnówka pok. nr 37 lub na stronie internetowej http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab-oglosze/spnier/wzory-oswiadczen-do-pobrania.html

 


Hajnówka, dnia 7 sierpnia  2018r.

IP.6840.9.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt.2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3, 4, 6 i15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 196/2016 Wójta Gminy Hajnówka  z dnia 5 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych[1] i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

 

 Przetarg odbędzie się w dniu          18 września  2018r.   o godz.  10 00      

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

 

                Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie 7 Dubiny , oznaczona nr geod. 674/1 o pow. 0,3400ha (w tym klasy gruntu: RIVb-0,1600ha, RV-0,1800ha), KW BI2P/00038608/6.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – nieruchomość położona w obszarze terenów rolnych. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości   -    65 000 zł.   

       wadium                                   -       6 500 zł.

 

 1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych wynika z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2196). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2a ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Do udziału w przetargu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 11 września  2018r.:

 

 1. złożą pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu (wzór 4), wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 18 września 2018r. – działka nr geod. 674/1 obr. 7 Dubiny”, należy złożyć w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, w sekretariacie Urzędu – pokój nr 32,

 

 1. wniosą wadium w wysokości 6 500 zł.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hajnówka Nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015, tytułem: „Wadium – przetarg w dniu 18 września  2018r. na sprzedaż działki nr 674/1 obr. 7 Dubiny”.  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, do dnia  14 września 2018r. 

 

 1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne przy zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu [2]:
 1. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu, przez okres co najmniej 5 lat, gospodarstwa rolnego – poświadczone przez wójta gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne  (wzór 1),
 2. Oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  (wzór 2).
 3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta, zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 109),
 5. Potwierdzenie wpłaty wadium,
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń   (wzór 3),
 7. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim,  na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu  i nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie ustalonej w przetargu.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości nr geod. 674/1 obr. 7 Dubiny  (wzór 5).
 9. Klauzula informacyjna (wzór 6).

 

Osoby, posiadające zgodę Prezesa Agencji, na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu, wyrażoną w formie decyzji, w miejsce oświadczeń określonych w punktach 1-4, powinny złożyć przedmiotową decyzję.

 

 1. Pozostałe warunki przetargu:

     

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż 650 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 1. Informacje dodatkowe:

           

 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
  Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.
 6. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne) ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 

                                                                             Wójt Gminy Hajnówka

 

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56

 

[1] W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, za rolnika indywidualnego .uważa się osobę fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

[2] Wzory oświadczeń możliwe do pobrania w Urzędzie Gminy Hajnówka pok. nr 37 lub na stronie internetowej https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/spnier/wzory-oswiadczen-do-pobrania.html

 


Hajnówka, dnia 11 maja 2018r.

IP.6840.6.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) oraz § 3, 4, 6 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 303/2017 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich,
 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

                 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie 12 Nowoberezowo, oznaczona nr geod. 140/2 o pow. 0,2201 ha (w tym klasy gruntu: PsIII-0,1922, WśrIII-0,0279), KW BI2P/00039947/1.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – działka położona na terenie zabudowy zagrodowej.

 Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 23 000 zł.

       wadium                                         -    2 300 zł.

    

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018r. o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015 w terminie do dnia 16 czerwca 2018 r. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Pozostałe warunki przetargu:    

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż 230 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Informacje dodatkowe:          

 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne, należny podatek VAT) ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 

                                                                            Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 11 maja 2018r.

IP.6840.7.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) oraz § 3, 4, 6 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/168/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

 
WÓJT GMINY HAJNÓWKA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony,
 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

                 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie 3 Borysówka, oznaczona nr geod. 381 o pow. 0,2500 ha (w tym klasy gruntu: RV-0,0400, RVI-0,2100), KW 33598.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – działka położona na terenie zabudowy zagrodowej.

 Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  - 34 000 zł.

       wadium                                          -   3 400 zł.

    

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018r. o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015 w terminie do dnia 17 czerwca 2018 r. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Pozostałe warunki przetargu:

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż 340 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Informacje dodatkowe:          

 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne, należny podatek VAT) ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 

                                                                           Wójt Gminy Hajnówka

                                                                                

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 16 stycznia 2018r.

IP.6840.1.2018

 
WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

      Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie Lipiny, oznaczona nr geod. 124/36 o pow. 0,1173 ha (ŁV-0,1066, WŁV-0,0107), brak KW. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

      Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Nr II/15/02 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

      Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  -  45 000 zł   +  23% VAT, tj. łącznie 55 350 zł

 

minimalne postąpienie       -       450 zł.

wadium                                  -     4 500 zł.

                       

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2018r. (czwartek) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 37.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802  0915 9015 w terminie do dnia 19 lutego 2018r.  Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 Koszty sporządzenia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej oraz należnego podatku VAT, a także w przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe dotyczące zbycia nieruchomości:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży działki.

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej przelewem na konto PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek na rzecz organizatora przetargu wpłaconego przez kandydata na nabywcę wadium. 

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

                               Wójt Gminy Hajnówka

 

 Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marzena Ostapczuk

Data wytworzenia: 2018-01-17

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-11-08

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-01-17