Przetargi 2017

Hajnówka, dnia 2.11.2017r.

IP.6840.28.2017

WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie Orzeszkowo, oznaczona nr geod. 83/2 o pow. 0,1600 ha (PsVI-0,1600), BI2P/00011992/9. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w Studium – teren zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka Nr 284/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości    -    27 200 zł 
minimalne postąpienie                      -        280 zł.
wadium                                            -     2 800 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu  7 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 1100

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802  0915 9015 w terminie do dnia 4 grudnia 2017r.  Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej oraz należnego podatku VAT, a także w przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe dotyczące zbycia nieruchomości:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży działki.

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej przelewem na konto PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek na rzecz organizatora przetargu wpłaconego przez kandydata na nabywcę wadium. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 2.11.2017r.

IP.6840.27.2017

WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie Wasilkowo, oznaczona nr geod. 94 o pow. 0,2600 ha (N-0,2600), BI2P/00036455/4. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w Studium – teren zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka Nr 292/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości  -  20 000 zł 
minimalne postąpienie                  -        200 zł.
wadium                                         -     2 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu  7 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802  0915 9015 w terminie do dnia 4 grudnia 2017r.  Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej oraz należnego podatku VAT, a także w przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe dotyczące zbycia nieruchomości:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży działki.

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej przelewem na konto PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek na rzecz organizatora przetargu wpłaconego przez kandydata na nabywcę wadium. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 31.10.2017r.

IP.6840.26.2017

WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie Lipiny, oznaczona nr geod. 124/36 o pow. 0,1173 ha (ŁV-0,1066, WŁV-0,0107), brak KW. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Nr II/15/02 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości  -  45 000 zł   +  23% VAT, tj. łącznie 55 350 zł

minimalne postąpienie          -        450 zł.

wadium                                  -     4 500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017r. (wtorek) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802  0915 9015 w terminie do dnia 2 grudnia 2017r.  Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej oraz należnego podatku VAT, a także w przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe dotyczące zbycia nieruchomości:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży działki.

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej przelewem na konto PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek na rzecz organizatora przetargu wpłaconego przez kandydata na nabywcę wadium. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 12 października 2017r.

IP.6840.24.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147) oraz § 3, 4, 6 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 197/2016 Wójta Gminy Hajnówka  z dnia 5 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

 
WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA 
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych[1] i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

Przetarg odbędzie się w dniu          21 listopada 2017r.   o godz.  10 00      

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

                Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie 7 Dubiny, oznaczona nr geod. 381/10 o pow. 1,5900 ha  (w tym klasy gruntu: ŁIV-0,3300, PsIV-0,0900, PsV-0,0400, RIVb-1,0900, WŁIV-0,0400), KW BI2P/00014543/8.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – działka położona na terenie upraw rolnych.

     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości   -    39 500 zł.   

       wadium                                     -      4 000 zł.

 1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych wynika z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2052). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2a ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Do udziału w przetargu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 14 listopada 2017r.:

 1. złożą pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu (wzór 4), wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 21 listopada 2017r. – działka nr geod. 381/10 obr. 7 Dubiny”, należy złożyć w sekretariacie Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka - pokój nr 32,
 2. wniosą wadium w wysokości 4 000 zł.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hajnówka Nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015, tytułem: „Wadium – przetarg w dniu 21 listopada 2017r. - działka nr geod. 381/10 obr. 7 Dubiny”.  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, do dnia  17 listopada 2017r. 

 1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne przy zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu [2]:
 2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu, przez okres co najmniej 5 lat, gospodarstwa rolnego – poświadczone przez wójta gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne  (wzór 1),
 3. Oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  (wzór 2).
 4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta, zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 109),
 6. Potwierdzenie wpłaty wadium,
 7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń   (wzór 3),
 8. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim,  na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu  i nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie ustalonej w przetargu.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości nr geod. 381/10 obr. 7 Dubiny  (wzór 5).

Osoby, posiadające zgodę Prezesa Agencji, na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu, wyrażoną w formie decyzji, w miejsce oświadczeń określonych w punktach 1-4, powinny złożyć przedmiotową decyzję.

 1. Pozostałe warunki przetargu:   
 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż 400 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 1. Informacje dodatkowe:    
 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu  z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne) ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać                 w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56

[1] W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, za rolnika indywidualnego .uważa się osobę fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

[2] Wzory oświadczeń możliwe do pobrania w Urzędzie Gminy Hajnówka pok. nr 37 lub na stronie internetowej http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab-oglosze/spnier/wzory-oswiadczen-do-pobrania.html


Hajnówka, dnia 9 października 2017r.

IP.6840.23.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt.2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147) oraz § 3, 4, 6 i15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 193/2016 Wójta Gminy Hajnówka  z dnia 5 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA 
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych[1] i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

Przetarg odbędzie się w dniu          16 listopada 2017r.   o godz.  10 00      

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

                Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie 24 Stare Berezowo, oznaczona nr geod. 198/2 o pow. 0,3883 ha (w tym klasy gruntu: PsIV-0,3883 ha), KW BI2P/00039461/0.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – działka położona na terenie zabudowy zagrodowej.

     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości   -    25 300 zł.   

       wadium                                              -      3 000 zł.

 1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych wynika z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2052). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2a ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Do udziału w przetargu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w terminie
do dnia 9 listopada 2017r.:

 1. złożą pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu (wzór 4), wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 16 listopada 2017r. – działka nr geod. 198/2 obr. Stare Berezowo”, należy złożyć w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, w sekretariacie Urzędu – pokój nr 32,
 2. wniosą wadium w wysokości 3 000 zł.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hajnówka Nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015, tytułem: „Wadium – przetarg w dniu 16 listopada 2017r. na sprzedaż działki nr 198/2 obr. Stare Berezowo”.  Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, do dnia  14 listopada 2017r. 

 1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne przy zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu [2]:
 2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu, przez okres co najmniej 5 lat, gospodarstwa rolnego         – poświadczone przez wójta gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne  (wzór 1),
 3. Oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących          w skład gospodarstwa rolnego  (wzór 2).
 4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta, zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2          i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 109),
 6. Potwierdzenie wpłaty wadium,
 7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń   (wzór 3),
 8. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim,  na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu  i nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie ustalonej w przetargu.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości nr geod. 198/2 obr. Stare Berezowo  (wzór 5).

Osoby, posiadające zgodę Prezesa Agencji, na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu, wyrażoną w formie decyzji, w miejsce oświadczeń określonych w punktach 1-4, powinny złożyć przedmiotową decyzję.

 1. Pozostałe warunki przetargu:

 

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż 260 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 1. Informacje dodatkowe:

           

 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu                  z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne) ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

     Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56

[1] W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, za rolnika indywidualnego .uważa się osobę fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

[2] Wzory oświadczeń możliwe do pobrania w Urzędzie Gminy Hajnówka pok. nr 37 lub na stronie internetowej http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab-oglosze/spnier/wzory-oswiadczen-do-pobrania.html


Hajnówka, dnia 20.09.2017r.

IP.6840.22.2017

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie Dubicze Osoczne, oznaczona nr geod. 177/2 o pow. 0,2700 ha (PsIV-0,2700 ha), BI2P/00039839/1. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w Studium – teren zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka Nr 275/2017 z dnia 18 maja 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości - 24 200 zł

minimalne postąpienie - 250 zł.

wadium - 2 500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2017r. (wtorek) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015 w terminie do dnia 21 października 2017r. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej oraz należnego podatku VAT, a także w przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe dotyczące zbycia nieruchomości:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone.

 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży działki.

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej przelewem na konto PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek na rzecz organizatora przetargu wpłaconego przez kandydata na nabywcę wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 22.08.2017r.

IP.6840.19.2017

WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

                Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie Lipiny, oznaczona nr geod. 124/36 o pow. 0,1173 ha (ŁV-0,1066, WŁV-0,0107), brak KW. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

      Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Nr II/15/02 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości  -  50 000 zł   +  23% VAT, tj. łącznie 61 500 zł

minimalne postąpienie          -        500 zł.

wadium                                  -    5 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2017r. (wtorek) o godz. 1100

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802  0915 9015 w terminie do dnia 23 września 2017r.  Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej oraz należnego podatku VAT, a także w przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe dotyczące zbycia nieruchomości:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży działki.
  Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej przelewem na konto PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek na rzecz organizatora przetargu wpłaconego przez kandydata na nabywcę wadium. 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 20.07.2017r.

IP.6840.17.2016

WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie Sawiny Gród, oznaczona nr geod. 111 o pow. 0,2900 ha (K-0,2900), BI2P/00039541/1. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w Studium – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowejj.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka Nr 203/16 z dnia 19 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości  -  20 000 zł 

minimalne postąpienie    -    200 zł.

wadium     -   2 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017r. (czwartek) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802  0915 9015 w terminie do dnia 21 sierpnia 2017r.  Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej oraz należnego podatku VAT, a także w przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe dotyczące zbycia nieruchomości:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży działki.

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej przelewem na konto PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek na rzecz organizatora przetargu wpłaconego przez kandydata na nabywcę wadium. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. (085) 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marzena Ostapczuk

Data wytworzenia: 2017-07-21

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-11-02

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-07-21