Przetargi 2018

Hajnówka, dnia 11 maja 2018r.

IP.6840.6.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) oraz § 3, 4, 6 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 303/2017 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich,
 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

                 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie 12 Nowoberezowo, oznaczona nr geod. 140/2 o pow. 0,2201 ha (w tym klasy gruntu: PsIII-0,1922, WśrIII-0,0279), KW BI2P/00039947/1.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – działka położona na terenie zabudowy zagrodowej.

 Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 23 000 zł.

       wadium                                         -    2 300 zł.

    

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018r. o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015 w terminie do dnia 16 czerwca 2018 r. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Pozostałe warunki przetargu:    

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż 230 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Informacje dodatkowe:          

 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne, należny podatek VAT) ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 

                                                                            Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 11 maja 2018r.

IP.6840.7.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) oraz § 3, 4, 6 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/168/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

 
WÓJT GMINY HAJNÓWKA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony,
 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

                 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie 3 Borysówka, oznaczona nr geod. 381 o pow. 0,2500 ha (w tym klasy gruntu: RV-0,0400, RVI-0,2100), KW 33598.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – działka położona na terenie zabudowy zagrodowej.

 Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  - 34 000 zł.

       wadium                                          -   3 400 zł.

    

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018r. o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. nr 37.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015 w terminie do dnia 17 czerwca 2018 r. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Pozostałe warunki przetargu:

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. nie mniej niż 340 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Informacje dodatkowe:          

 1. Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Gminy Hajnówka PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.
 4. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada, na rzecz Gminy Hajnówka, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty notarialne, sądowe, geodezyjne, należny podatek VAT) ponosi nabywca nieruchomości.
 2. Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 

                                                                           Wójt Gminy Hajnówka

                                                                                

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 16 stycznia 2018r.

IP.6840.1.2018

 
WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

 

      Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie Lipiny, oznaczona nr geod. 124/36 o pow. 0,1173 ha (ŁV-0,1066, WŁV-0,0107), brak KW. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

      Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Nr II/15/02 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

      Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  -  45 000 zł   +  23% VAT, tj. łącznie 55 350 zł

 

minimalne postąpienie       -       450 zł.

wadium                                  -     4 500 zł.

                       

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2018r. (czwartek) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 37.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802  0915 9015 w terminie do dnia 19 lutego 2018r.  Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 Koszty sporządzenia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej oraz należnego podatku VAT, a także w przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe dotyczące zbycia nieruchomości:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży działki.

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej przelewem na konto PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek na rzecz organizatora przetargu wpłaconego przez kandydata na nabywcę wadium. 

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

                               Wójt Gminy Hajnówka

 

 Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marzena Ostapczuk

Data wytworzenia: 2018-01-17

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-05-14

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-01-17