Przetargi 2017

Hajnówka, dnia 20.09.2017r.

IP.6840.22.2017

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie Dubicze Osoczne, oznaczona nr geod. 177/2 o pow. 0,2700 ha (PsIV-0,2700 ha), BI2P/00039839/1. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w Studium – teren zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka Nr 275/2017 z dnia 18 maja 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości - 24 200 zł

minimalne postąpienie - 250 zł.

wadium - 2 500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2017r. (wtorek) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015 w terminie do dnia 21 października 2017r. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej oraz należnego podatku VAT, a także w przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe dotyczące zbycia nieruchomości:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone.

 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży działki.

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej przelewem na konto PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek na rzecz organizatora przetargu wpłaconego przez kandydata na nabywcę wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 22.08.2017r.

IP.6840.19.2017

WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

                Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie Lipiny, oznaczona nr geod. 124/36 o pow. 0,1173 ha (ŁV-0,1066, WŁV-0,0107), brak KW. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

      Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą Nr II/15/02 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości  -  50 000 zł   +  23% VAT, tj. łącznie 61 500 zł

minimalne postąpienie          -        500 zł.

wadium                                  -    5 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2017r. (wtorek) o godz. 1100

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802  0915 9015 w terminie do dnia 23 września 2017r.  Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej oraz należnego podatku VAT, a także w przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe dotyczące zbycia nieruchomości:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży działki.
  Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej przelewem na konto PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek na rzecz organizatora przetargu wpłaconego przez kandydata na nabywcę wadium. 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 20.07.2017r.

IP.6840.17.2016

WÓJT  GMINY  HAJNÓWKA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Hajnówka.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Hajnówka, pow. hajnowski, w obrębie Sawiny Gród, oznaczona nr geod. 111 o pow. 0,2900 ha (K-0,2900), BI2P/00039541/1. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w Studium – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowejj.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka Nr 203/16 z dnia 19 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza nieruchomości  -  20 000 zł 

minimalne postąpienie    -    200 zł.

wadium     -   2 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017r. (czwartek) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Hajnówce lub na konto PKO BP O/Hajnówka 60 1020 1332 0000 1802  0915 9015 w terminie do dnia 21 sierpnia 2017r.  Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej oraz należnego podatku VAT, a także w przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe dotyczące zbycia nieruchomości:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży działki.

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej przelewem na konto PKO BP O/Hajnówka 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801 nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy spowoduje przepadek na rzecz organizatora przetargu wpłaconego przez kandydata na nabywcę wadium. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. (085) 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marzena Ostapczuk

Data wytworzenia: 2017-07-21

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-09-21

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-07-21