UCHWAŁA NR XLV/195/10

Uchwała Nr XLV/195/10
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730; Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Hajnówka na 2011 rok, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P.Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 35,00 zł za 1 q. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2011 r. 

 

 

Przewodniczący Rady 


Wiesław Józef Komarewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-12-20

Data modyfikacji: 2010-12-20

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-12-20