Rok 2019 (kadencja 2018-23)

Uchwała Nr V/29/2019  Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie zmian z budżecie gminy na 2019 rok     
Uchwała Nr V/30/2019  Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Uchwała Nr V/31/2019  Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia  pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  dla osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem „Posiłek w szkole  i w domu” na lata  2019-2023
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym  programem „Posiłek  w szkole i w domu” na  lata 2019-2023
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Hajnówka
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Hajnówka realizacji zadania publicznego Miasta Hajnówka w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie odwołania skarbnika Gminy Hajnówka

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania skarbnika Gminy Hajnówka

Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Hajnówka do zaciągania zobowiązań na 2019 rok

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Uchwała

Nr VII/44/2019

Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029”

Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na finansowanie realizacji weekendowych połączeń kolejowych na trasie Hajnówka – Siemianówka.
Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu na terenie gminy Hajnówka w 2019 roku.

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez te uczelnie dla Gminy Hajnówka na 2019 r.

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujących dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Hajnówka na lata 2019-2023

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych instytucji kultury za 2018 rok

Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji

Data wytworzenia: 2019-03-01

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-04-12

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-03-08