Rok 2021 (kadencja 2018-23)

Uchwała Nr XXII/162/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka
Uchwała Nr XXII/163/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała Nr XXII/164/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXII/165/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
Uchwała Nr XXII/166/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hajnówka na rok 2021
Uchwała Nr XXII/167/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”
Uchwała Nr XXIII/168/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/169/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2021-2028
Uchwała Nr XXIII/170/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego
Uchwała Nr XXIII/171/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Projektu „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej” oraz innych dokumentów związanych z rozwojem obszarów wiejskich
Uchwała Nr XXIII/172/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Hajnówka oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków
Uchwała Nr XXIII/173/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2021 roku
Uchwała Nr XXIII/174/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka
Uchwała Nr XXIII/175/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXIII/176/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych instytucji kultury za 2020 rok
Uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji pt.: „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE”
Uchwała Nr XXIII/178/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum
Ludowego
Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Uchwała Nr XXIV/180/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hajnówka wotum zaufania
Uchwała Nr XXIV/181/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr XXIV/182/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr XXIV/183/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Uchwała Nr XXIV/184/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2021-2028
Uchwała Nr XXIV/185/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hajnówka na rok szkolny 2021/2022
Uchwała Nr XXIV/186/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Uchwała Nr XXIV/187/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów +zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka

Uchwała Nr XXIV/188/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030
Uchwała Nr XXIV/189/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Rady Gminy Narewka w sprawie modernizacji ciągu dróg wojewódzkich nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród i nr 688 Tarnopol - Siemianówka
Uchwała Nr XXIV/190/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia projektu budowy ścieżki rowerowej z Hajnówki do przejścia granicznego Białowieża - Piererow
Uchwała Nr XXIV/191/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Hajnówce wraz z odpowiedzią na skargę

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Stanowisko ds. obsługi Rady i jej komisji

Data wytworzenia: 2021-02-03

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-06-15

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2021-02-03