UCHWAŁA NR XLV/196/10

Uchwała Nr XLV/196/10
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730; Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Hajnówka: 

1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

2) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7,ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

3) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,38 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/152/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.( Dz.Urz. Woj.Podlaskiego Nr 234, poz. 2832 ) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r. 

 

 

Przewodniczący Rady 


Wiesław Józef Komarewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-12-20

Data modyfikacji: 2010-12-20

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-12-20