Uchwała Nr XXI/105/08

Uchwała nr XXI/105/08

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 20 listopada 2008r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111), i art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Hajnówka na 2009 rok, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 45 zł za 1 q.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/58/07 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 276, poz. 3106/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Referat finansowy - Irena Jerzyk, Anna Drużba

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-01-06

Data modyfikacji: 2009-01-06

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-01-06