Uchwała Nr XXI/106/08

UCHWAŁA Nr XXI/106/08
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 20 listopada 2008r.


w sprawie stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,  z 2002r.  Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ,Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 )  uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości  30,00 zł.
§ 2. Inkasentem upoważnionym do pobierania opłaty targowej jest pracownik urzędu gminy pełniący obowiązki kasjera.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/102/96 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 grudnia 1996r. w sprawie opłaty targowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Referat finansowy - Irena Jerzyk, Anna Drużba

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-01-06

Data modyfikacji: 2009-01-06

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-01-06