Uchwała Nr XXI/108/08

Uchwała Nr XXI/108/08
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 20 listopada 2008 r.


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214. poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111)  i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1  (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847;  z 2008r. Nr  93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)  uchwala się co nastepuje:

 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki  i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są przekazane w posiadanie innym podmiotom;
2) budynki i grunty stanowiące własność gminy, wykorzystywane do celów przeciwpożarowych , do  zadań własnych gminy z zakresu kultury.
§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują budynków, budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące  własność§ 4.  gminy , związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/62/07 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości./Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 276, poz. 3110 /
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

____________________________________________

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu Kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z  17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r, w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskich – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Metryka strony

Udostępniający: Referat finansowy - Irena Jerzyk, Anna Drużba

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-01-06

Data modyfikacji: 2009-01-06

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-01-06