UCHWAŁA NR XXXII/153/09

Uchwała Nr XXXII/153/09
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214. poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585; Nr 116, poz. 730; Nr 223, poz. 1463; z 2009r. Nr 56, poz. 458) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Hajnówka:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 504,-zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 900,-zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.104,-zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1.800,- zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 23 tony:
- o liczbie osi – trzy - 1.908,- zł
c) równej lub wyższej niż 23 tony:
- o liczbie osi – trzy - 2.004,- zł
d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.100,-zł
e) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.208,- zł
3) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton:
- o liczbie osi – dwie - 2.004,-zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 23 tony:
- o liczbie osi – trzy - 2.052,-zł
c) równej lub wyższej niż 23 tony
- o liczbie osi – trzy - 2.100,-zł
d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.136,-zł
e) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.496,- zł
4) od ciagnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.104,-zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.200,-zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.308,-zł
5) od ciagnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneuamtycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie - 1.608,-zł
b) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – dwie - 2. 052,-zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – trzy i więcej – 1.908,-zł
d) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – trzy i więcej - 2.304,-zł
6) od ciagnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi – dwie - 1.968,- zł
b) powyżej 36 ton :
- o liczbie osi – dwie - 2.100,-zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi – trzy i więcej – 1.932,-zł.
d) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – trzy i więcej - 2.580,- zł
7) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem zwiazanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): -1.020 zł;
8) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem zwiazanych wyłącznie z działalnoscią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:
- o liczbie osi – jedna - 1.008,-zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi – jedna - 1.104,-zł
c) równej lub wyzszej niż 12 ton, do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie - 1.404,-zł
d) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1.608,-zł
e) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.500,-zł
f) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.608,-zł
9) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:
- o liczbie osi – jedna - 1.008,-zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi – jedna - 1.104,-zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie - 1.404,-zł
d) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1.740,- zł
e) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – trzy i wiecej - 1.500,-zł
f) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – trzy i więcej – 1.608,-zł
10) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.020,- zł
b) równej lub wyzszej niż 30 miejsc - 1.260,- zł

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/59/07 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ( Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 276, poz. 3107).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niz z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-12-22

Data modyfikacji: 2009-12-22

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-12-22