Zarządzenie Nr 89 /06
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póź. zm./ oraz art. 13 w związku z art.4 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U.Nr.96,poz.873 z poź.zm./

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

§ 2. 1. Ustala się:
       1) termin składania ofert do dnia 24 marca 2006r. do godz.1530..
       2) rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 31 marca 2006r.
2. Rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.
3. Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy.

§ 3. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
inż Olga Rygorowicz

 

Załącznik do zarządzenia
Nr 89/06 Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 31 stycznia 2006r.
WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2003r. Nr. 96,poz.873 z poź.zm./ ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.


Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w danej dziedzinie.
Wspierane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy i miasta Hajnówka.

 1. Rodzaj zadania.
  1) Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Realizacja zadania powinna odbywać się poprzez współpracę przy organizacji i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w soborze św. Trójcy.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 3000 zł.
 3. Zasady przyznawania środków publicznych: wsparcie realizacji zadania podmiotowi wyłonionemu w konkursie.
 4. Termin realizacji zadania: 1 maja 2006r - 30 czerwca 2006r.
 5. Termin i miejsce składania ofert: oferty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U. z 2005r. Nr.264.poz.2207/ należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji " w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2006r. godz.1530 na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok.32.
  Wnioski niekompletne pod względem formalnym i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:
  Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 3 kwietnia 2006r. w trybie rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1) Zgodności celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy oraz zapisami budżetu gminy na 2006r
  2) Spełnianiu formalnych wymogów określonych w ogłoszonym konkursie.
  3) Posiadanych zasobach technicznych i kadrowych do realizacji zadania.
  4) Kosztów realizacji zadania .
  5) Dotychczasowej współpracy z samorządem gminnym przy realizacji zadań publicznych.
  6) Zaangażowania w realizacji projektu środków własnych i innych źródeł finansowania.
  7) Wykazanej efektywności i skuteczności w realizacji projektów.
  8) Realnej możliwości osiągnięcia zakładanego przez projekt efektu. 
 7. Realizacja zadania w 2005r : wsparcie w realizacji tego rodzaju zadania na kwotę 3000zł.
 8. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja będzie zobowiązany do zawarcia umowy na realizację zadania , a po realizacji złożyć sprawozdanie z wykonania zadania wg. wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania./ Dz. U. Nr.264, poz.2207. /

  Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  Bliższych informacji oraz wzory formularzy można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka , ul. A. Zina 1, pokój 35 tel. 682-2756.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-02-06

Data modyfikacji: 2006-02-06

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-02-06