Raport za 2020 rok

Pliki do pobrania:

 


 

 

RAPORT O STANIE GMINY HAJNÓWKA

ZA 2020 R.

 

 

 

Hajnówka, 2021 r.

 

 

 

 

 1. Wstęp............................................................................................................................................. 3
 2. Ogólna charakterystyka gminy...................................................................................................... 3

2.1. Demografia............................................................................................................................ 3

2.2. Obszar społeczno - gospodarczy – oświata, aktywność obywatelska, ochrona zdrowia, gospodarka....................................................................................................................................................... 5

2.3. Dokumenty Strategiczne Gminy Hajnówka.......................................................................... 7

2.4. Informacja o realizacji Uchwał Rady Gminy w 2020 r......................................................... 7

 1. Informacja finansowa.................................................................................................................. 13
 2. Infrastruktura techniczna............................................................................................................. 16

4.1. Infrastruktura drogowa......................................................................................................... 16

4.2. Infrastruktura wodno - ściekowa......................................................................................... 18

4.3. Infrastruktura energetyczna.................................................................................................. 19

4.4. Mienie komunalne............................................................................................................... 20

 1. Oświata i wychowanie................................................................................................................. 23

5.1. Organizacja szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka....................... 23

5.2. Nauka języków obcych........................................................................................................ 24

5.3. Stypendia o charakterze motywacyjnym............................................................................. 24

5.4. Stypendia o charakterze socjalnym...................................................................................... 24

5.5. Osiągnięcia uczniów w konkursach..................................................................................... 25

5.6. Wydatki na oświatę.............................................................................................................. 25

5.7. Dotacja celowa na zakup podręczników.............................................................................. 26

5.8. Dowóz uczniów do szkół..................................................................................................... 26

5.9. Remonty obiektów szkolnych.............................................................................................. 26

5.10. Likwidacja Szkoły Podstawowej w Nowokorninie i Punktu Przedszkolnego „Kraina Radosnych Maluchów” w Dubinach............................................................................................................. 26

5.11. Realizacja uchwał oświatowych........................................................................................ 26

5.12. Kadra nauczycielska.......................................................................................................... 27

5.13. Realizacja projektów w Szkole Podstawowej w Dubinach............................................... 27

5.14. Sposób i tryb realizacji zadań szkół podczas czasowego ograniczenia ich funkcjonowania 28

 1. Kultura, sport i rekreacja............................................................................................................. 28

6.1. Streszczenie sprawozdania merytorycznego samorządowej jednostki kultury za 2020 r... 29

6.2. Działalność Wójta Gminy w zakresie upowszechniania kultury......................................... 30

6.3. Działalność Wójta Gminy w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji......................... 31

 1. Pomoc społeczna, polityka prorodzinna i senioralna.................................................................. 32

7.1.1. Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy (środki własne):............................................................................ 32

7.1.2. Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023”....................................... 33

7.1.3. Kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej     34

7.1.4. Wydawanie decyzji administracyjnych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)................................................................................................................................ 34

7.1.5. Praca socjalna.................................................................................................................... 34

7.1.6. Świadczenia rodzinne....................................................................................................... 34

7.1.7.Świadczenie wychowawcze 500 +..................................................................................... 35

7.1.8. Świadczenie dobry start.................................................................................................... 35

7.1.10. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny............................................................................... 36

7.2. Zadania z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Hajnówka za 2020 r............................................................... 36

7.3. Zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.:................................................................................... 39

7.6. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017 – 2023........................................ 42

 1. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.............................................................................. 42

8.1. Stan mienia komunalnego jednostek OSP Gminy Hajnówka na dzień 31 grudnia 2019r... 43

8.2. Informacja o dotacjach dla OSP........................................................................................... 44

 1. Rolnictwo..................................................................................................................................... 45
 2. Ochrona środowiska naturalnego.............................................................................................. 47
 3. Gospodarka odpadami komunalnymi........................................................................................ 49
 4. Ochrona zwierząt....................................................................................................................... 52

Załączniki:................................................................................................................................... 54

 

 

 


1. Wstęp

          Obowiązek opracowania dokumentu wynika z art. 28 aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym.

          Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady gminy[1]. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Rada gminy, po przeprowadzeniu debaty, podejmuje uchwałę o udzieleniu wotum zaufania wójtowi lub nie udzieleniu wotum zaufania wójtowi.

          Szczegółowy zakres raportu został zdefiniowany Uchwałą Rady Gminy Hajnówka nr VII/51/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

          Względem poruszanych w projekcie zagadnień, tam gdzie było to możliwe, opierano się na aktualnych danych znajdujących się w dyspozycji Urzędu Gminy Hajnówka oraz ogólnodostępnego zasobu Banku Danych Lokalnych i Głównego Urzędu Statystycznego. Z racji na proces agregacji danych, na dzień sporządzenia niniejszego opracowania bazy danych prowadzone przez GUS dysponowały zasobem za lata 2018 i 2019 – i takie też dane zostały przedstawione w części dotyczącej charakterystyki ogólnej Gminy Hajnówka. Dane kluczowe z punktu widzenia przedmiotowości niniejszego raportu  przedstawiają stan za 2020 r. Źródłem danych są informacje zawarte w sprawozdawczości prowadzonej przez urząd (dane własne).

          W niniejszym opracowaniu wykorzystano następujące źródła danych: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Hajnówce, Krajowy Rejestr Sądowy, Powszechny Spis Rolny 2010 r., Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, dane własne Urzędu Gminy Hajnówka, Państwowa Komisja Wyborcza.

          Zgodnie z art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Ogólna charakterystyka gminy

            Gmina Hajnówka położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej. Gmina Hajnówka należy do powiatu hajnowskiego. Graniczy od północnego zachodu i od północy z Gminą Narew, od zachodu z Gminą Czyże, w części południowowschodniej z Gminą Dubicze Cerkiewne, dalej od południa granica gminy pokrywa się z granicą państwa Rzeczpospolitej Polski z Republiką Białoruś, od wschodu z Gminą Białowieża, a od północnego wschodu z Gminą Narewka. Gmina Hajnówka okala miasto Hajnówka, stanowiące oddzielną jednostkę administracyjną - Gminę Miejską, w którym znajduje się siedziba Urzędu Gminy Hajnówka. Gmina Hajnówka ma powierzchnię 293 km2, w tym 38 % stanowią użytki rolne, a 57% użytki leśne. Gmina stanowi 18,05 % powierzchni powiatu.

            W Gminie Hajnówka znajduje się 25 sołectw, do których należy 37 miejscowości.

2.1. Demografia

            Czynnikiem w wysokim stopniu warunkującym rozwój społeczno – gospodarczy gminy jest całokształt procesów dotyczących populacji zamieszkującej jej obszar. Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym liczbę mieszkańców wg stanu na 31 XII 2019 r. i 31 XII 2020 r. w podziale na miejscowości.

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców (stałych i czasowych) miejscowości Gminy Hajnówka wg stanu na 31 XII 2019 i 31 XII 2020 r. w podziale na miejscowości.

 

2019

2020

Miejscowość

Stali

Czasowi

Stali

Czasowi

Bielszczyzna

46

-

46

-

Borek

42

-

43

-

Borysówka

109

-

105

-

Budy Leśne

3

-

3

-

Chytra

83

2

81

2

Czerlonka Leśna

25

-

24

-

Czyżyki

79

-

78

-

Dubicze Osoczne

92

4

88

1

Dubiny

779

5

784

7

Dubińska Ferma

6

2

6

2

Golakowa Szyja

4

-

4

-

Kotówka

56

-

56

-

Lipiny

315

22

322

12

Łozice

20

-

20

2

Mochnate

187

2

182

1

Nowoberezowo

242

3

241

5

Nowokornino

162

1

161

1

Nowosady

261

6

261

1

Olchowa Kładka

26

-

26

-

Orzeszkowo

363

2

359

-

Pasieczniki Duże

103

-

100

2

Postołowo

84

-

78

1

Progale

29

1

29

1

Przechody

18

-

17

-

Puciska

60

-

58

-

Rzepiska

72

1

69

-

Sacharewo

8

-

8

-

Sawiny Gród

42

1

44

1

Skryplewo

16

-

16

-

Smolany Sadek

25

-

25

-

Sorocza Nóżka

38

-

37

-

Stare Berezowo

266

3

263

2

Topiło

27

-

27

-

Trywieża

91

1

93

1

Wasilkowo

44

-

41

-

Wygoda

32

-

31

-

Zwodzieckie

33

-

33

-

RAZEM

3888

56

3859

42

RAZEM W ROKU

3944

3901

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

 1. Średni wiek mieszkańca gminy wynosi 45,2 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego i średniego wieku mieszkańca Polski.
 2. Mieszkańcy gminy Hajnówka zawarli w 2019 roku 17 małżeństw, w tym samym czasie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
 3. 26,1 % mieszkańców Gminy jest stanu wolnego, 52,5 % żyje w małżeństwie, 6,1 % jest po rozwodzie, a 13,7 % to wdowy / wdowcy.
 4. Współczynnik dynamiki demograficznej (liczba urodzeń żywych do zgonów) wynosi 0,46 i jest znacznie mniejszy od średniej wojewódzkiej i krajowej.
 5. Ilość mieszkańców zamieszkujących teren Gminy Hajnówka w 2019 i 2020 r. potwierdza negatywne prognozy dotyczące depopulacji Województwa Podlaskiego, a w szczególności obszarów subregionalnych.
 6. Wskazania dokumentów strategicznych – zarówno o charakterze lokalnym jak i regionalnym – w zakresie wskaźnika obciążenia demograficznego (rozumianego jako ludność w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) przedstawiają się dla lat 2016, 2017, 2018, 2019: 41,1, 42,1, 44,5, 45,7[2];
 7. Najliczniejszą grupę demograficzną stanowią osoby w wieku produkcyjnym (15-59 lat kobiety, 15 – 64 lat mężczyźni) – w latach 2016, 2017, 2018, 2019 odpowiednio 60,2 %, 59,7 %, 59,1 %, 58,8 %.

2.2. Obszar społeczno - gospodarczy – oświata, aktywność obywatelska, ochrona zdrowia, gospodarka

 1. Współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. regulował Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. stanowiący załącznik do Uchwały nr XIV/88/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019 r. W 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego został ogłoszony Zarządzeniem nr 215/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2020 r. W ramach zrealizowanego rocznego programu współpracy wsparciem finansowym w wysokości 3 000 zł, objęto przedsięwzięcie pn. „XXXIX Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” (umowa nr 178/2020 o realizację zadania publicznego). W sprawozdaniu o wykonaniu zadania publicznego podmiot realizujący poinformował, iż w związku z poniesieniem mniejszych kosztów realizacji zadania kwota dotacji nie została wydatkowana. Wpływ na to miała sytuacja w kraju dotycząca wystąpienia pandemii koronawirusa SARS- Cov-2 i związanymi z tym ograniczeniami sanitarnymi.  Dlatego  całą kwotę dotacji w wysokości 3.000zł  Zleceniobiorca zwrócił na konto Zleceniodawcy.
 2. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przy Starostwie Powiatowym w Hajnówce zarejestrowanych jest 7 stowarzyszeń oraz 1 fundacja posiadające siedzibę na terenie Gminy Hajnówka. Na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego oraz własnych danych zidentyfikowano 32 organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie gminy Hajnówka.
 3. W 2020 r. na terenie gminy Hajnówka organizacje pozarządowe w partnerstwie z samorządem terytorialnym zrealizowały 2 projekty – „Akademia Rękodzieła – ETNO inspiracje” (Fundacja Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa Oni To My), „Dieta Borysa – Familijne warsztaty zdrowego żywienia w Borysówce” (Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka).
 4. stanu na 31.XII.2020 r., na terenie gminy Hajnówka zarejestrowanych w ARiMR było 8 Kół Gospodyń Wiejskich (w myśl ustawy o kołach gospodyń wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r.; t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 165)[3].
 5. Uczestnictwo mieszkańców Gminy Hajnówka w życiu publicznym. W roku 2020 odbyły się  dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  W dniu 28 czerwca 2020 roku podczas pierwszej tury wyborów w Gminie Hajnówka uprawnionych osób było 3312, frekwencja wyniosła 52,17%.  Podczas drugiej tury wyborów, która miała miejsce w dniu 12 lipca 2020 roku w Gminie Hajnówka liczba osób uprawnionych wyniosła 3339 a frekwencja 55,35%.
 6. W zakresie ochrony zdrowia mieszkańcy Gminy Hajnówka korzystają z infrastruktury i usług oferowanych na poziomie ponadlokalnym, zlokalizowanym przede wszystkim w mieście Hajnówka. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce prowadzi Ośrodek Zdrowia w Nowoberezowie (Nowoberezowo 82, 17-200 Hajnówka). Budynek Ośrodka Zdrowia stanowi własność gminy Hajnówka, dzierżawioną przez SPZOZ Hajnówka. Usługi medyczne oferowane przez Ośrodek Zdrowia są udostępnione również mieszkańcom innych gmin. W 2020 r. Ośrodek Zdrowia w Nowoberezowie zrealizował 3230 świadczeń (porad lekarskich). W 2019 r. przedmiotowa liczba wyniosła 3744.

Tabela 2. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych[4]:

Lp.

Wymiar

2019

2020

Różnica

1.

Podmioty gospodarki narodowej ogółem

287

297

+ 10

2.

Sektor publiczny - ogółem

4

2

- 2

3.

Sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą*

236

244

+ 8

4.

Sektory prywatny – spółki handlowe

6

8

+ 1

5.

Sektor prywatny – spółdzielnie

1

1

0

6.

Sektor prywatny - fundacje

1

1

0

7.

Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne

14

14

0

Najliczniejszą grupę w wymiarze „Sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowi Sektor C – przetwórstwo przemysłowe – wzrost z 55 (2019) do 56 (2020).

 • bezrobocie w Gminie Hajnówka zmniejsza się. W 2017, 2018, 2019 i 2020 r. średnioroczna liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Hajnówce wynosiła odpowiednio 112, 97, 91, 97 osób[5].

2.3. Dokumenty Strategiczne Gminy Hajnówka

 • Strategia Rozwoju Gminy Hajnówka na lata 2015 – 2020 (Uchwała Nr XVIII/71/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2016 r.),
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hajnówka na lata 2016 – 2021 (Uchwała Nr XXV/107/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2016 r.),
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka (Uchwała Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017 r.),
 • Program Aktywności Lokalnej Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023 (Uchwała Nr XXVIII/121/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 lutego 2017 r.),
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023 (Uchwała Nr XXXVI/164/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 października 2017 r.),
 • Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 (Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.),
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r.),
 • Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest stosowanych na terenie Gminy Hajnówka na lata 2007 – 2023 (Uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami),
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023 (Uchwała Nr XLI/195/18 Rady Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023 z dnia 30 maja 2018 r.),
 • Program Ochrony Środowiska Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029 (Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.),

 

            Zestawienie inwestycji i projektów realizowanych przez Gminę Hajnówka w 2020 r. w ramach wdrażania lokalnej polityki rozwoju stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

           

2.4. Informacja o realizacji Uchwał Rady Gminy w 2020 r.

            Uchwały Rady Gminy Hajnówka podlegają rygorowi publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka[6]. W 2020 r. na 6 odbytych Sesjach Rady Gminy Hajnówka powzięto łącznie 54 uchwały. Uchwały Rady Gminy Hajnówka w 2020 r. były realizowane przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Hajnówka.

Zestawienie powziętych uchwał i sposób ich realizacji stanowi poniższa tabela.

 

 

 

 

 

Tabela 3. Zestawienie powziętych uchwał i sposób ich realizacji.

Zestawienie powziętych Uchwał Rady Gminy Hajnówka  w 2020 r.

i sposób ich realizacji

Kadencja 2018 – 2023

 

Uchwała Nr

Z dnia

Przedmiot uchwały

Sposób realizacji uchwał

1

XVI/108/20

31 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka w 2020 roku

Uchwała jest realizowana i stanowi podstawę przyznania dofinansowania nauczycielom różnych form i specjalności doskonalenia zawodowego.

2

XVI/109/20

31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Uchwałę należało podjąć ze względu na wprowadzenie do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w rozdziale 1 § 2 Ośrodek działa na podstawie – dodaje się punkt 18 w brzmieniu: „ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z2019 r. poz. 1418, 1818 i 2197)”. Od stycznia 2020 roku w GOPS Hajnówka będzie realizował zadania w/w ustawy.

3

XVI/110/20

31 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Podjęta uchwała uaktualniła cenę za 1 godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej.

4

XVI/111/20

31 stycznia 2020 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody

Uchwałę przekazano do realizacji dla Nadleśnictwa Hajnówka, z ewidencji gminnej zdjęto 1 pomnik przyrody.

5

XVI/112/20

31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała jest realizowana ze zmienionymi stawkami opłaty za pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych przy składanych deklaracjach.

6

XVI/113/20

31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Wprowadzono do realizacji nowy wzór deklaracji na odbiór odpadów komunalnych.

7

XVI/114/20

31 stycznia 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

Uchwała weszła w życie i stanowi podstawę rozpoczęcia procedury likwidacyjnej szkoły.

8

XVI/115/20

31 stycznia 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego ,,Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach

Uchwała weszła w życie i stanowi podstawę rozpoczęcia procedury likwidacyjnej Punktu Przedszkolnego w Dubinach.

9

XVI/116/20

31 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu „ Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka"

Uchwała jest realizowana. Wydawane są karty mieszkańca na wniosek zainteresowanych mieszkańców Gminy Hajnówka.

10

XVII/117/20

25 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego

Uchwała zrealizowana. Uchwała dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1621B Kuraszewo - Nowokornino ”. W czerwcu 2020 roku podpisano umowę dotyczące realizacji tego zadania. Zgodnie z zawartą umową pomoc finansowa została przekazana i rozliczona.

11

XVII/118/20

25 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2020 rok. Uchwała realizowana była sukcesywnie przez cały rok budżetowy.

12

XVII/119/20

25 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020 – 2028

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020 - 2028.

13

XVII/120/20

25 marca 2020 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego

W związku z nie wyrażeniem zgody na utworzenie funduszu sołeckiego, nie zachodziła potrzeba podjęcia działań organizacyjnych dotyczących utworzenia funduszu sołeckiego.

14

XVII/121/20

25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2020 roku

Podjęto działania wynikające z przyjętego programu.

15

XVII/122/20

25 marca 2020 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Każdy przedsiębiorca, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu na prowadzenie działalności w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać wymagania określone w podjętej uchwale Rady Gminy.

16

XVII/123/20

25 marca 2020 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie zakończyła funkcjonowanie z dniem 31.08.2020r.

17

XVII/124/20

25 marca 2020 r.

w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego ,,Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach

Punktu Przedszkolnego ,,Kraina Radosnych Maluchów” zakończył funkcjonowanie z dniem 31.08.2020r.

18

XVII/125/20

25 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka w 2020 roku

Ustalony plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli był realizowany w 2020r.

19

XVII/126/20

25 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Hajnówka

Od 1 kwietnia 2020r. wysokość dotacji udzielonej na każde dziecko objęte opieką w żłobku wynosi 150 zł.

20

XVII/127/20

25 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych instytucji kultury za 2019 rok

W związku z corocznym obowiązkiem przedstawienia sprawozdań finansowych i merytorycznych instytucji kultury, sprawozdanie za rok 2019 tj. od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 zostało przedstawione i zatwierdzone przez Radę Gminy.

21

XVIII/128/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Hajnówka wotum zaufania

Uchwała została zrealizowana, Wójt dalej realizuje swe działania.

22

XVIII/129/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Uchwałę przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

23

XVIII/130/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwałę przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

24

XVIII/131/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2020 rok. Uchwała realizowana była sukcesywnie przez cały rok budżetowy.

25

XVIII/132/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020 – 2028

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020 - 2028.

26

XVIII/133/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka

Uchwała weszła w życie. Dotyczyła zmiany terminu uiszczania opłat za odpady w terminach zgodnych z płatnością podatku rolnego.

27

XVIII/134/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Hajnówka na rok szkolny 2020/2021

Uchwała weszła w życie. Dotyczy ustalenia wysokości ekwiwalentu za dowożenie do szkoły dzieci niepełnosprawnych przez rodziców samochodami prywatnymi.

28

XVIII/135/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2020 r.

Uchwała weszła w życie. Plan sieci szkół ustalono w związku z likwidacją szkoły podstawowej w Nowokorninie.

29

XVIII/136/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Hajnówka

Uchwała weszła w życie. Plan sieci przedszkoli ustalono w związku z likwidacją szkoły podstawowej w Nowokorninie.

30

XVIII/137/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Hajnówka oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium

Uchwała weszła w życie.

31

XVIII/138/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustanowienia tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Hajnówka” oraz regulaminu nadawania tytułu

Uchwała weszła w życie. Tytuł będzie ustanawiany zgodnie z przyjętym regulaminem.

32

XVIII/139/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Narewka przez Gminę Hajnówka realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Hajnówka przez Gminę Narewka

Porozumienie Gminy Hajnówka z Gminą Narewka zostało podpisane w sprawie kursowania transportu publicznego uruchomionego przez Gminę Narewka na terenie Gminy Hajnówka.

33

XVIII/140/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Białowieża przez Gminę Hajnówka realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Hajnówka przez Gminę Białowieża

Porozumienie Gminy Hajnówka z Gminą Białowieża zostało podpisane w sprawie kursowania transportu publicznego uruchomionego przez Gminę Białowieża na terenie Gminy Hajnówka.

34

XVIII/141/20

26 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka

Uchwała weszła w życie. Statut Gminy zmieniono w zakresie określenia możliwości pracy zdalnej sesji Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.

35

XVIII/142/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla użytków ekologicznych

Uchwała weszła w życie. Zniesiono formę ochrony dla użytków ekologicznych znajdujących się rezerwatch przyrody na terenie Gminy Hajnówka.

36

XVIII/143/20

26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała weszła w życie. Należało podjąć nową uchwałę w związku ze zmianą szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

37

XIX/144/20

29 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2020 rok. Uchwała realizowana była sukcesywnie przez cały rok budżetowy.

38

XIX/145/20

29 lipca 2020 r.

w sprawie stanowiska Rady Gminy Hajnówka dotyczącego prowadzenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowokorninie przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator”

Uchwałą wyrażono zgodę na prowadzenie niepublicznej Szkoły Podstawowej w budynku po byłej szkole podstawowej w Nowokorninie przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator”

39

XX/146/20

22 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2020 rok. Uchwała realizowana była sukcesywnie przez cały rok budżetowy.

40

XX/147/20

22 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020 – 2028

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020 - 2028.

41

XX/148/20

22 września 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Stawki ustalone w uchwale zostaną zastosowane przy sporządzeniu decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2021 rok.

42

XX/149/20

24 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/93/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem jest Gmina Hajnówka

Uchwała stosowana w zakresie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem jest Gmina Hajnówka. W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Nowokorninie dokonano zmiany w zakresie wykreślenia szkoły.

43

XX/150/20

25 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Hajnówka realizacji zadania publicznego Gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

Porozumienie między Gminą Hajnówka i Gminą Dubicze Cerkiewne zostało podpisane dn. 7 października 2020r. w sprawie zapewnienia opieki w żłobku lub klubie dziecięcym, dzieciom w wieku do lat 3, zamieszkałym na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczającym do żłobka lub klubu dziecięcego na terenie Gminy Hajnówka oraz zasad finansowania przez Gminę Dubicze Cerkiewne tej opieki.

44

XX/151/20

26 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego

Przyjęto stanowisko Rady powiatu Hajnowskiego w sprawie utrzymania zapisów w ustawie o ochronie przyrody a dotyczące uwzględniania stanowiska samorządów w sprawie powiększania parków narodowych.

45

XXI/152/20

18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/149/17 z dnia 29 sierpnia 2017r. Rady Gminy Hajnówka w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Nowokorninie oraz likwidacją Punktu Przedszkolnego „Kraina Radosnych Maluchów” w uchwale wprowadzono zmiany (wykreślono jednostki). 

46

XXI/153/20

18 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka w 2021 roku

Ustalony plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie realizowany sukcesywnie przez 2021r.

47

XXI/154/20

18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Podjęta uchwała poprzedzona była konsultacjami społecznymi w wyniku których organizacje pozarządowe miały możliwość zgłoszenia swoich potrzeb. Uchwała będzie realizowana  poprzez ogłoszenie przez Wójta Gminy konkursu na dofinansowanie działań organizacji pożytku publicznego.

48

XXI/155/20

18 grudnia 2020 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok

Stawki ustalone w uchwale zostały zastosowane przy sporządzeniu decyzji wymiarowych podatku rolnego na 2021 rok.

49

XXI/156/20

18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2020 rok. Uchwała realizowana była sukcesywnie przez cały rok budżetowy.

50

XXI/157/20

18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na 2021 rok

Realizuje się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodnie z zapisami uchwały.

51

XXI/158/20

18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2021-2028

Realizacja uchwały jest dokonywana sukcesywnie poprzez przestrzeganie wskaźników zawartych w uchwale.

52

XXI/159/20

18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Realizacja uchwały jest dokonywana sukcesywnie w zgodnie z przyjętym harmonogramem.

53

XXI/160/20

18 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Hajnówka oraz planu pracy Rady Gminy na 2021 rok

Rada Gminy i Komisje stałe Rady Gminy pracują zgodnie z przyjętym uchwałą planem działania. 

54

XXI/161/20

18 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Hajnówka przez Gminę Białowieża

W wyniku realizacji uchwały zostało podpisane w dniu 31.12.2020r. Porozumienie Międzygminne pomiędzy Gminą Hajnówka a Gminą Białowieża w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Hajnówka przez Gminę Białowieża.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka.

3. Informacja finansowa

            Kluczowe informacje o stanie finansów jednostki zawiera uchwała budżetowa, która w myśl art. 211 ustawy o finansach publicznych oraz art. 51 ustawy o samorządzie gminnym stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Uchwałą Nr XV/96/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Rada Gminy w Hajnówce uchwaliła budżet na 2020 r. w wysokości:

- dochody - 16 932 308,00 zł, w tym:

 • dochody majątkowe – 254 185,00 zł
 • dochody bieżące – 16 678 123,00 zł

- wydatki – 17 132 308,00 zł, w tym:

 • wydatki majątkowe – 1 154 685,00 zł
 • wydatki bieżące – 15 977 623,00 zł

            W trakcie roku w budżecie wprowadzono uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy zmiany, które spowodowały, że budżet na koniec 2020 roku wyniósł:

- dochody – 18 588 194,00 zł, w tym:

 • dochody majątkowe 230 137,00 zł
 • dochody bieżące – 18 358 057,00 zł

- wydatki – 19 659 164,00 zł, w tym:

 • wydatki majątkowe – 2 059 853,00 zł
 • wydatki bieżące – 17 599 311,00 zł

            Dochody ogółem Gminy Hajnówka w 2020 roku wyniosły 19 725 513,74 zł i zostały wykonane w 106,1% planowanych dochodów. Dochody bieżące stanowiły 92,24% wykonanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,76%. Wydatki ogółem wyniosły 18 097 590,64 zł i wykonano je w 92,1%. Wydatki bieżące stanowiły 89,8% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 10,2%.

 

            Głównym źródłem dochodów Gminy Hajnówka w 2020 roku były transfery z budżetu Państwa z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz subwencji, które wyniosły 10 515 852,30 zł łącznie stanowiły 57,8% dochodów bieżących wykonanych ogółem. Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 6 040 465,30 zł były środkami przekazywanymi gminie z budżetu Państwa za pośrednictwem wojewody, ministerstw lub innych instytucji państwowych. Służyły one finansowaniu zadań zleconych i niektórych zadań własnych gminy. Subwencja jest świadczeniem pieniężnym Skarbu Państwa na rzecz samorządu, która ma charakter bezzwrotny i ogólny. Środki z subwencji w wysokości 4 475 387,00 zł kierowane były na finansowanie ogółu zadań własnych gminy. W skład subwencji ogólnej dla gminy wchodzi część oświatowa - 3 014 388,00 zł i wyrównawcza - 1 460 999,00 zł.

            Dochody własne są podstawą wyposażenia finansowego gminy. Służą finansowaniu wszystkich zadań, które określa się jako zadania własne w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, kultury, gminnych dróg, utrzymania czystości i porządku, gospodarki nieruchomościami i innych.             Dochody własne wyniosły 7 674 089,72 zł co stanowi 42,2% dochodów bieżących wykonanych ogółem. Źródłami dochodów własnych były: dochody wykonane z podatków i opłat - 4 852 183,37 zł, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa - 2 620 099,86 zł, oraz pozostałe dochody pozyskane z innych źródeł – 201 806,49 zł. Ponadto pozyskano środki z innych źródeł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 195 817,47 zł.

            Dochody majątkowe w roku 2020 wykonane zostały w kwocie 1 530 077,72 zł, na plan (230 137,00 zł). Dochody majątkowe składały się z:

1) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 1 300 000,00 zł;

2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa w kwocie 6 551,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie";

3) dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 37 442,25 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie";

4) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 332,10 zł;

5) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 177 260,00 zł;

6) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 8 492,37 zł.

 

            Zaplanowane wydatki budżetowe Gminy Hajnówka zostały wykonane na poziomie 18 097 590,64 zł, co stanowiło 92,1% przyjętego planu na dany rok. W strukturze wydatków w roku 2020 dominowały wydatki bieżące w kwocie 16 256 700,71 zł. Najważniejszymi grupami wydatków bieżących były wydatki związane z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych gminy, które w strukturze zajmowały 32,2%, wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 35,6% oraz pozostałe wydatki – 32,2%.

            Wydatki bieżące przeznaczone były między innymi na wydatki związane z utrzymaniem gminy, oświatą i wychowaniem wraz z edukacyjną opieką wychowawczą, opieką społeczną wraz z zadaniami w zakresie polityki społecznej oraz na zadania własne gminy, np. oświetlenie uliczne, utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

 

            Środki na wydatki majątkowe w 2020 roku stanowiły kwotę 1 840 889,93 zł, przeznaczone były głównie na:

1) przebudowę dróg gminnych – 817 188,39 zł;

2) pomoc finansową udzieloną Powiatowi Hajnowskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino;

3) dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie – 270 000,00 zł;

4) budowę oświetleń ulicznych - 60 775,51 zł;

5) przebudowę przepompowni ścieków - 352 992,30 zł;

6) dotacje celowe dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni w Dubinach"  - 44 826,81 zł

- przebudowę świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie - 73 214,09 zł

- montaż  zbiornika na gaz o pojemności 2 700 litrów wraz z przyłączeniem i instalacją wewnętrzną w świetlicy wiejskiej w Dubinach  -  55 980,68 zł;

7) realizację projektu pod nazwą „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie” –  58 845,00 zł.

 

            Na koniec 2020 roku budżet Gminy Hajnówka uchwalony był jako deficytowy tj. dochody były mniejsze niż wydatki. Planowany deficyt wynosił 1 070 970,00 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1 627 923,10 zł.

            Stan długu na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 4 362 229,60 zł, w ciągu roku budżetowego spłacono 785 860,00 zł. Nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 785 860,00 zł. Stan długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 3 576 369,60 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźnik gminy w roku 2020 wyniósł - 4,3%. Natomiast łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych ogółem dochodów gminy. Wskaźnik gminy na koniec roku wyniósł – 18,1%. Kwota długu oraz sposób jego sfinansowania i relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) – 4,3% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – 11,3%.

            Wynik z działalności bieżącej Gminy Hajnówka zamyka się tzw. nadwyżką operacyjną czyli dodatnią różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości               1 938 735,31 zł, co jest zgodne z dyspozycją zawartą w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami).

4. Infrastruktura techniczna

Kompetencje Gminy w zakresie realizacji infrastruktury technicznej zostały określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm). Polityka inwestycyjna gminy realizowana jest w oparciu o następujące dokumenty strategiczne o charakterze lokalnym:

 • Strategia Rozwoju Gminy Hajnówka na lata 2015-2020,
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023,
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023

4.1. Infrastruktura drogowa

           

Długość publicznych dróg gminnych na obszarze gminy Hajnówka wynosi 79,378 km, z czego – 45,31 %, 35,969km)  stanowią drogi utwardzone o nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz z kostki betonowej (w 2019 r., odpowiednio – 44,84 %, 35,594 km). Pozostałą część – 54,69%, 43,409 km) stanowią drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowe (w 2019 r. odpowiednio – 56,51%, 44,856 km).

 

 

Tabela 4. Sieć dróg gminnych w 2020 r.

Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość [km]

Rodzaj nawierzchni

1

108531B

Pasieczniki Duże – Orzeszkowo

2,411

bitumiczna

2

108532B

Orzeszkowo – Jagodniki

1,618

bitumiczna - 0,638km

żwirowa – 0,98km

3

108533B

Orzeszkowo – Sosnówka

1,990

bitumiczna - 1,47km

żwirowa – 0,51km

4

108534B

Olszyna – kol. Wygon

1,108

żwirowa

5

108535B

Nowoberezowo – Hajnówka

2,860

bitumiczna

6

108536B

Orzeszkowo – Wierzchowskie

1,520

bitumiczna

7

108537B

Dubiny – Sawiny Gród

1,348

bitumiczna

8

108538B

Skryplewo – dr. woj. Hajnówka-Nowosady

1,214

bitumiczna

9

108539B

Nowosady – Dubińska Ferma

1,035

bitumiczna

10

108540B

Mochnate – Dubicze Osoczne

2,990

bitumiczna

11

108541B

Nowosady – Sorocza Nóżka

0,385

bitumiczna

12

108542B

Zwodzieckie – Przechody – Smolany Sadek

1,286

bitumiczna – 0,225km

żwirowa – 1,061km

13

108543B

Dubicze Osoczne – Chytra – Progale

2,880

bitumiczna

14

108544B

Grudówka – Dubiny

2,600

żwirowa

15

108545B

Nowokornino – Grudówka

3,400

bitumiczna

16

108546B

Czyżyki – Kotówka

3,500

żwirowa

17

108547B

Nowoberezowo – Czyżyki

2,187

bitumiczna

18

108548B

Sosnówka – Olszyna

0,475

żwirowa

19

108549B

Zatrostyniec – dr. pow. Hajnówka-Orzeszkowo

1,630

bitumiczna

20

108550B

Podtrostyniec – dr. gm. Pasieczniki Duże-Orzeszkowo

2,310

bitumiczna – 1,020km

żwirowa – 1,29km

21

108551B

Bokówka – dr. pow. Hajnówka-Orzeszkowo

0,290

żwirowa

22

108552B

Pasieczniki Duże – dr. Woj. Hajnówka-Kleszczele

1,887

bitumiczna

 

23

108553B

Mochnate – Borek

3,465

żwirowa

24

108554B

Mochnate – dr. pow. Orla-Stary Kornin

1,391

żwirowa

25

108555B

Borek – Chytra

1,962

żwirowa

26

108556B

Stare Berezowo – Dubicze Osoczne

2,520

żwirowa

27

108557B

Stare Berezowo – Nowoberezowo

2,950

żwirowa

28

108558B

od drogi wojewódzkiej Hajnówka-Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nowoberezowo-Hajnówka (przy cmentarzu)

1,327

bitumiczna

29

108559B

Wygoda – dr. woj. Bielsk Podlaski-Hajnówka

1,198

bitumiczna – 0,43km

żwirowa – 0,768km

30

108560B

Nowokornino – Kotówka

2,640

bitumiczna – 0,26km

żwirowa – 2,38km

31

108561B

Kotówka – Nowosady

3,540

żwirowa

32

108562B

Wasilkowo – dr. pow. Rzepiska-Golakowa Szyja

0,430

żwirowa

33

108563B

Borysówka – Olchowa Kładka

1,300

bitumiczna - 0,995km

żwirowa – 0,228km

kostka – 0,077km

34

108564B

Golakowa Szyja – dr. woj. Zabłudów-Hajnówka

0,230

żwirowa

35

108565B

Smolany Sadek – dr. woj. Zabłudów-Hajnówka

0,857

bitumiczna

36

108566B

od drogi wojewódzkiej Nowosady do Zwodzieckie

0,373

bitumiczna – 0,02km

żwirowa – 0,353km

37

108567B

Dubiny – Lipiny

1,515

żwirowa

38

108568B

dr. gm. Dubiny-Lipiny – osiedle mieszkaniowe Lipiny

0,750

bitumiczna

39

108569B

Mochnate – Zbucz

2,200

żwirowa

40

108570B

ulica Graniczna

0,294

bitumiczna

41

108571B

ulica Torowa

1,978

bitumiczna – 0,785km

żwirowa – 1,193 km

42

108572B

ulica Nowa

0,395

bitumiczna – 0,21km

żwirowa – 0,185km

43

108573B

ulica Zajęcza

0,204

bitumiczna

 

44

108574B

ulica Łąkowa

2,148

bitumiczna - 0,26km

żwirowa – 1,626km

kostka – 0,262km

45

108575B

ulica Cegielniana

0,320

bitumiczna

46

108576B

ulica Grzybowa

0,150

bitumiczna

47

108577B

ulica Wesoła

0,138

bitumiczna

48

108579B

ulica Krótka

0,155

bitumiczna

49

108580B

ulica na Lipinach (nowa)

0,731

betonowa

50

108581B

od dr. gm. ul. Torowa do niecz. cmentarza w Dubinach

0,657

Gruntowo/żwirowa

51

108582B

od dr. gm. ul. Łąkowa do działki ozn. nr 522/14

0,196

bitumiczna

52

108583B

od drogi pow. Orzeskowo -Topiło do drogi wewnętrznej w Orzeszkowie

0,179

bitumiczna

53

108584B

Od drogi pow. Orzeszkowo – Poryjewo do drogi gminnej Zatrostyniec

1,265

żwirowa

54

108585B

Od drogi powiatowej w Trywieży do granicy gminy

0,305

bitumiczna - 0,21km

żwirowa - 0,095km

55

108586B

Od drogi powiatowej Orzeszkowo – Poryjewo do drogi gminnej w Orzeszkowie

0,700

żwirowa

RAZEM

79,378

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

Pogrubioną czcionką zaznaczono inwestycje drogowe w 2020 roku.

            W 2020 r. w zakresie infrastruktury drogowej zrealizowano następujące inwestycje:

 1. 18 czerwca 2020 r. Gmina Hajnówka przystąpiła do realizacji I etapu inwestycji „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108571B – ul Torowa w Dubinach” który składał się z trzech odcinków. W ramach umowy została położona nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,5 m na odcinku 375m. Koszt inwestycji -471 091,99 zł.    
 2. Przebudowa ulicy wsi Wygoda - 23 lipca 2020 r. Wójt Gminy Hajnówka podpisała umowę na wykonanie inwestycji „Przebudowa ulicy wsi Wygoda”. W ramach umowy wykonano nakładkę z betonu asfaltowego gr. 40 mm na istniejącej nawierzchni z potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową. Długość przebudowanego odcinka drogi 430 m, szerokość 5 m. Koszt inwestycji 86 100 zł.
 3. Przebudowa ulicy Cegielnianej w Dubinach - 28 września 2020 r. Wójt Gminy Hajnówka podpisała umowę na wykonanie inwestycji „Przebudowa ulicy Cegielnianej w Dubinach”. W ramach umowy wykonano nakładkę z betonu asfaltowego gr. 40 mm na istniejącej nawierzchni z potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową. Długość przebudowanego odcinka drogi 320 m, szerokość 4 m. Koszt inwestycji 73 800 zł.

4.2. Infrastruktura wodno - ściekowa

            Na terenie gminy Hajnówka funkcjonują dwa ujęcia wody podziemnej. Ujęcie w Nowoberezowie zaopatruję w wodę pitną miejscowości: Nowoberezowo, Nowokornino, Trywieża, Rzepiska, Borysówka, Wasilkowo, Kotówka, Smolany Sadek, Przechody, Nowosady, Sorocza Nóżka, Dubińska Ferma, Bielszczyzna, Puciska, Czyżyki, Wygoda, Dubicze Osoczne, Chytra, Progale, Stare Berezowo i Mochnate. Ujęcie w Orzeszkowie zaopatruje w wodę pitną miejscowości: Orzeszkowo, Olszyna, Wygon, Łozice, Topiło, Pasieczniki Duże, Borek oraz część miejscowości Jagodniki gm. Dubicze Cerkiewne. Część miejscowości Gminy zaopatrywana jest również w wodę pitną z ujęcia w mieście Hajnówka i są to miejscowości: Dubiny, Lipiny, Sawiny Gród, Postołowo i Skryplewo, oraz z wodociągu Białowieża miejscowość Budy Leśne.

 • W roku 2020 na terenie Gminy Hajnówka wykonano 23 przyłączy wodociągowych do indywidualnych budynków mieszkalnych ze środków finansowych ich właścicieli,
 • Do sieci wodociągowej podłączonych jest 1728 podłączeń domowych i Gmina Hajnówka jest w 95 % zwodociągowana,
 • Na terenie gminy funkcjonuje kanalizacja sanitarna z jedną oczyszczalnią ścieków w Mochnatem, do której podłączone są kanalizacje sanitarne następujących miejscowości: Mochnate, Stare Berezowo, Dubicze Osoczne, Chytra, Nowoberezowo, Czyżyki i Puciska. Część miejscowości gminy Hajnówka podłączonych są sieciami kanalizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce. Są  to miejscowości: Orzeszkowo, Zatrościniec, Podtrościniec, Wygoda, Bielszczyzna, Dubiny, Lipiny, Sawiny Gród, Postołowo, Nowosady, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie i Przechody.
 • W roku 2020 do zbiorczej sieci kanalizacyjnej podłączonych zostało 18 sztuk przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych przez indywidualnych właścicieli budynków.
 • Ogółem na terenie gminy Hajnówka do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w 2020 r. podłączonych było 1 295 budynków mieszkalnych co stanowi 70 % ogółu budynków mieszkalnych na terenie Gminy Hajnówka.
 • Na terenie gminy Hajnówka funkcjonuje 90 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieskanalizowanych wybudowanych w latach 2012-2013 na działkach indywidualnych gospodarstw z udziałem dotacji ze źródeł zewnętrznych.
 • Gmina Hajnówka posiada opracowaną dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka i Golakowa Szyja. Powyższe miejscowości w przyszłości mają być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Hajnówka.

            W 2020 r. działania Wójta Gminy Hajnówka ze względu na ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania koncentrowały się na bieżącym utrzymaniu istniejącej infrastruktury wodno – ściekowej. W 2020 r. przeprowadzono modernizację 6 przepompowni ścieków na istniejącej sieci kanalizacyjnej w następujących miejscowościach: Dubiny (3 szt.),  Dubicze Osoczne (1 szt.), Stare Berezowo (1 szt.), Mochnate (1 szt.). Koszt modernizacji wyniósł 310 587,30 złotych brutto. Przedmiotowe nakłady w całości poniesiono ze środków własnych.

Opracowano dokumentację „Analizę ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowościach Orzeszkowo i Nowoberezowo”. Podstawę prawną opracowania stanowi Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310), która to nakłada obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka na właściciela ujęcia, realizującego zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 7 749,00 zł brutto.

4.3. Infrastruktura energetyczna.

            Gmina Hajnówka zasilana jest w energię elektryczną z GPZ 110/15 kV Hajnówka zlokalizowanego na terenie miasta Hajnówka. Na terenie Gminy Hajnówka zlokalizowane są:

 

 • 15,2 km sieci wysokiego napięcia,
 • linie średniego napięcia (SN) o długości 146,2 km,
 • linie niskiego napięcia o długości 85,23 km,
 • 72 stacje transformatorowe,

 

            W lutym 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania                               5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”.

            Rozproszona infrastruktura OZE oprócz poprawy szeregu wskaźników związanych ze stanem środowiska wpłynęła również na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w Gminie.

4.4. Mienie komunalne

            Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Hajnówka, zgodnie z ewidencją gruntów wynosi  187,1093 ha.

Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w 25 obrębach geodezyjnych. Gmina posiada 3 działki na terenie Gm. Narewka obr. Gruszki oraz 3 działki na terenie miasta Hajnówka. Ogółem gmina posiada 626 działek o łącznej pow. 187,1093  ha.

Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi kwotę  2 983 686,00 zł.

4.4. Mienie komunalne.

Ponadto Gmina Hajnówka posiada 190,1959 ha gruntów we władaniu samoistnym i 8,4500 ha gruntów w użytkowaniu. W związku z tym, iż Gmina nie posiada tytułów własności do tych nieruchomości, nie są one ujęte w ewidencji gminnej.

Działki rolnicze są to w większości działki przekazane przez rolników na Skarb Państwa, które przeszły na własność Gminy w procesie komunalizacji, w dużej ilości są to działki dożywotniego użytkowania. Działki rolne stanowiące własność Gminy Hajnówka w większości są wydzierżawiane do użytku rolniczego.

W 2020 r. Gmina Hajnówka nabyła nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomości o łącznej powierzchni 0,7600 ha.

            Działkami budowlanymi określono zarówno te zabudowane budynkami takimi jak:  szkoły, świetlice, remizy, oczyszczalnia ścieków, sklepy GS, oraz bazy SKR, budynki OSM, oraz budynki po byłych już nieżyjących dożywotnich użytkownikach (rencistach), do których brak jest postanowień spadkowych, jak również działki niezabudowane położone na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Inne tereny są to działki stanowiące kopalnie żwiru lub piasku, wysypiska śmieci oraz drogi.

W siedmiu działkach Gmina Hajnówka posiada udziały, są to następujące nieruchomości: obr. Nowoberezowo dz. nr geod. 342/2 pow. 0,1437 ha – udz. 48/180, dz. nr geod. 342/3 pow. 0,1565 ha – udz. 2/12, dz. nr geod. 342/29 pow. 0,0345 ha – udz. 2/10, dz. nr geod. 342/47 pow. 0,1147 ha – udz. 15/16; obr. Nowosady dz. nr geod. 521/4  pow. 0,3586 ha – udz. 1/3; obr. Borysówka dz. nr 184/1, pow. 0,1193 ha – udz. 1/2; obr. 1 Hajnówka dz. nr 1502/49, pow. 0,4119 ha – udz. 458/2830).

W wykazie mienia gminnego nie są ujęte działki związane z funkcjonowaniem oświaty, tj. 3 działki ( obr. Dubiny: dz. nr geod. 639 o pow. 0,7600 ha, nr geod. 1124/4 o pow. 0,5514 ha i nr geod. 1124/6 o pow. 1,5429 ha) o łącznej pow. 2,8543 ha – przekazane w trwały zarząd szkole w Dubinach.

 

Tabela 5. Stan gruntów w 2020 r.

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA

stan na dzień 31.12.2020r.

 

 

          Wieś

 

Ilość

działek

z tego

 

Powierzchnia

gruntów

rolne

budowlane

 

inne

 

Bielszczyzna

12

1

-

11

4,7494

Borysówka

26

4

4

18

7,8215

Borek

5

2

2

1

1,5600

Czyżyki

18

2

6

10

8,1702

Chytra

39

10

1

28

16,8461

Dubicze Osoczne

10

4

4

2

3,5581

Dubiny

124

23

7

94

25,4025

Kotówka

16

7

2

7

7,0600

Lipiny

42

6

17

19

7,1922

Łozice

12

-

-

12

3,1009

Mochnate

15

3

7

5

5,1378

Nowoberezowo

34

10

10

14

17,4140

Nowokornino

20

5

4

11

12,6700

 

Nowosady

78

26

11

41

14,9404

Olchowa Kładka

7

-

-

7

0,5755

Orzeszkowo

63

25

13

25

18,3806

Pasieczniki Duże

42

-

1

41

8,0814

Postołowo

1

-

-

1

0,4500

Rzepiska

9

6

3

-

6,1185

Sawiny Gród

2

-

-

2

0,0556

Skryplewo

2

-

-

2

0,5900

Stare Berezowo

9

3

2

4

5,1968

Trywieża

18

12

3

3

4,1327

Wasilkowo

6

3

2

1

2,6076

Wierzchowskie

1

-

-

1

0,2200

Wygoda

9

1

-

8

4,3300

UG Hajnówka

3

-

1

2

0,5209

Gm. Narewka (Gruszki)

3

-

-

3

0,2266

RAZEM :                

626

150

101

371

187,1093 ha

 

W zasobach Gminy Hajnówka znajdują się następujące budynki:

4.4.1.  Budynki związane z administracją:

     

 1. Budynek Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego (na działce nr geod. 676 obr. Dubiny) – pow. użytkowa 369,57 m2  - wartość 1 762 005,49 zł
 2. Budynek remizo-świetlicy w Mochnatem (na działce nr geod. 469/4 obr. Mochnate) – pow. użytkowa – 514,00 m2 -  wartość 234 479,20 zł
 3. Budynek byłej szkoły w Nowoberezowie (na działce nr geod. 170/3 obr. Nowoberezowo) - pow. 340,21 m2  -  wartość 43 175,09 zł
 4. Budynek byłej szkoły w Mochnatem (na działce nr geod. 196/2 obr. Mochnate) - pow.  użytkowa - 346,00 m2  -  wartość 23 590,92 zł
 5. Budynek byłej szkoły w Orzeszkowie (na działce nr geod. 151 obr. Orzeszkowo) - pow. użytkowa - 139,36 m2  -  wartość 11 117,43 zł
 6. Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych ( na działce nr geod 200/1 obr. Dubicze Osoczne) – pow. użytkowa 52,61 m2  - wartość 486 488,19 zł

 

4.4.2.  Budynki mieszkalne:

 

 1. Nowosady: na działce nr geod. 717/2 budynek o pow. użytkowej 84,77 m2, wartość – 50 000 zł

 

4.4.3.  Budynki gospodarcze:

 

 1. Borysówka:

- na działce nr geod. 213 -  pow. użytkowa - 60,00 m2, wartość – 4 870,14 zł

 1. Nowosady:

- na działce  nr geod. 717/2  - pow. użytkowa 92,00 m2 , wartość – 8 000 zł

- na działce nr geod. 717/2  - pow. użytkowa 40,00 m2 , wartość – 3 000 zł

 1. Dubiny:

- na działce nr geod. 775  - pow. użytkowa - 8,00 m2,  wartość - 128,40 zł

- na działce nr geod. 676  -  pow. użytkowa – 84,00 m2, wartość – 13 537,22 zł

 1. Nowoberezowo:

- na działce nr geod. 170/3  -  pow. użytkowa - 49,50 m2, wartość – 4 480,51 zł

 1. Orzeszkowo:

- na działce nr geod. 151 - pow. użytkowa – 30,60 m2,  wartość – 13 733,80 zł

 

4.4.4. Budynki na terenie Miasta Hajnówka:

 

            Na terenie Miasta Hajnówka Gmina posiada część budynku biurowego i gospodarczego położonych na działce nr geod. 1502/49 o pow. 0,4119 ha (udział w gruncie - 458/2830; pow. użytkowa budynku biurowego 424 m2  - wartość 159 724,38 zł, pow. użytkowa bud. gospodarczego 34 m2   -  wartość 4 057,51 zł.

 

4.4.5. Garaże:

 

 1. Orzeszkowo: garaż blaszany (nietrwale związany z gruntem) o pow. 75 m2, stanowiący wartość 37 607,75 zł.
 2. Dubiny: dwa garaże blaszaki (nietrwale związane z gruntem), o pow. 75 m2 każdy, stanowiące wartość łącznie 48 817,27 zł.

 

4.4.6. Budynki oddane w użytkowanie:

Na nieruchomości oznaczonej nr geod. 238 o pow. 1,4700 ha położonej w obr. Orzeszkowo znajdują się następujące budynki: budynek szkoły – pow. użytkowa 908 m2  stanowiący wartość 193 738,85 zł., budynek gospodarczy – pow. użytkowa 48 m2 stanowiący wartość 13 733,80 zł. oraz ogrodzenie o wartości 5 840,33 zł. – oddane w użyczenie .

 

4.4.7. Część opisowa dotycząca wynajmu lokali i dzierżawy gruntów gminnych:

 

 • Na dzień 31 grudnia 2020r. wydzierżawionych było 48 działek rolnych.
 • W wynajmie znajdują się:

- lokal użytkowy o pow. 72,62 m2 (budynek ośrodka zdrowia), znajdujący się na działce nr geod. 170/2 o powierzchni 0,12 ha, obr. Nowoberezowo,

- lokal socjalny o pow.  39,47 m2 (budynek mieszkalny),znajdujący się na dz. nr geod. 717/2 obręb Nowosady (Nowosady Nr 134/1).

           

4.4.8. Część opisowa dotycząca wieczystego użytkowania gruntów gminnych:

 

W użytkowaniu wieczystym znajdują się następujące działki:

- działka nr geod. 228/4 o powierzchni 0,03 ha, obr. Orzeszkowo,

- działka nr geod.  689 o powierzchni 0,02 ha, obr. Orzeszkowo,

- działka nr geod.  700/4 o powierzchni 0,0651 ha, obr. Nowosady,

- działka nr geod.  553/6 o powierzchni 0,0716 ha, obr. Nowosady;

- działka nr geod.  192 o powierzchni 0,09 ha, obr. Borysówka,

- działka nr geod.  181/2 o powierzchni 0,05 ha, obr. Mochnate;              

      Łączna powierzchnia działek – 0,3267 ha. Są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

5. Oświata i wychowanie

            W 2020 roku Gmina Hajnówka była organem prowadzącym dla:

 1. Szkoły Podstawowej w Dubinach,
 2. Szkoły Podstawowej w Nowokorninie,
 3. Punktu Przedszkolnego ,,Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach.

            Ponadto, w gminie w 2020 r. funkcjonowała Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Orzeszkowie prowadzona przez  Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, dla której Gmina Hajnówka jest organem rejestrującym i dotującym.

            Dzieci w wieku do lat 3 miały zapewnioną opiekę w Żłobku "Maluszek - Tytusek" w Lipinach prowadzonym przez Mieczysława Jana Ogiełło.

 

5.1. Organizacja szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka

 

            W roku szkolnym 2019/2020 (stan na 01.01.2020 r.) do jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Hajnówka uczęszczało 249 dzieci. Natomiast w roku szkolnym 2020/2021 (stan na 30.09.2020 r.) w szkołach podstawowych na terenie Gminy Hajnówka uczyło się 237 uczniów. Liczbę dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół przedstawia Tabela nr 5.

 

Tabela nr 6. Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół na terenie Gminy Hajnówka

Nazwa jednostki

Liczba dzieci ogółem, w tym:

Liczba

oddziałów

Średnia liczba uczniów w oddziale
(w przybliżeniu)

w szkole podstawowej

w oddziale przedszkolnym (punkcie przedszkolnym)

Stan na 01.01.2020r.

Szkoła Podstawowa w Dubinach

130

47

11

16

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

23

4

5

5

Punkt Przedszkolny ,,Kraina Radosnych Maluchów”

0

20

1

20

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w Orzeszkowie

21

4

8

3

 

Razem

249

25

10

174

75

Stan na 30.09.2020r.

Szkoła Podstawowa w Dubinach

141

66

12

17

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

0

0

0

0

Punkt Przedszkolny ,,Kraina Radosnych Maluchów”

0

0

0

0

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w Orzeszkowie

23

7

9

3

 

Razem

237

21

11

164

73

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

Ponadto na terenie Gminy Hajnówka funkcjonuje opieka dla dzieci w wieku żłobkowym do 3 roku życia. Żłobek Maluszek Tytusek dysponuje 18 miejscami. W 2020 roku opieką objętych było 16 dzieci. Dotacja dla żłobka wyniosła 24 060,00 zł.

5.2. Nauka języków obcych

            W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego (wg stanu na 30.09.2020r.) – języka angielskiego – uczyło się 237 uczniów, drugiego języka obcego – języka rosyjskiego uczyło się 45 uczniów, natomiast języka białoruskiego uczyło się 99 uczniów.

           

Absolwenci oraz uczniowie niepromowani

            W 2020 r. szkoły ukończyło 25 uczniów, w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół: Szkoła Podstawowa w Dubinach – 16 uczniów, Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 7, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – 2. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy programowo wyższej.

5.3. Stypendia o charakterze motywacyjnym

            Uczniowie gminnych szkół podstawowych otrzymują stypendia o charakterze motywacyjnym w formie jednorazowego stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe. Stypendia są przyznawane przez Wójta Gminy Hajnówka na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawania stypendium. W 2020 r. Wójt Gminy Hajnówka przyznał stypendia w okresie styczeń – sierpień dla 7 uczniów: Szkoła Podstawowa w Dubinach – 6 stypendiów za wyniki w nauce, Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 1 stypendium za wyniki w nauce oraz w okresie wrzesień – grudzień dla 7 uczniów Szkoły Podstawowej w Dubinach za wyniki w nauce. Kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 4 200 zł.

5.4. Stypendia o charakterze socjalnym

            Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty Gmina Hajnówka przyznaje pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Jest ona skierowana do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka. W 2020 roku otrzymali ją ci uczniowie, w rodzinach których dochód na jedną osobę nie przekroczył 528 zł netto.
W okresie styczeń - sierpień 2020 r. stypendium socjalne otrzymało 15 uczniów, również
w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. – 15 uczniów. Na dzień 31.12.2020 r. na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 25 020,00 zł. Pomoc ta była finansowana w 68,02 % ze środków budżetu państwa i 31,98 % ze środków budżetu gminy. W 2020 roku nie wpłynęły wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego.

 

5.5. Osiągnięcia uczniów w konkursach

            W Szkole Podstawowej w Nowokorninie uczniowie odnieśli sukcesy w konkursach:

 1. Konkurs plastyczny „Pocztówka Bożonarodzeniowa” – 2 prace wyróżnione,
 2. Konkurs recytatorski „Słowo ojczyste” - III miejsce,
 3. Konkurs recytatorski „Gawęda białoruska” - II miejsce,
 4. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego LEON – 9 miejsce w kategorii klas II, 11 miejsce w kategorii klas VIII, 21 miejsce w kategorii klas V.

 

            W Szkole Podstawowej w Dubinach uczniowie odnieśli sukcesy w konkursach:

 

 1. KANGUR 2020 – 3 uczniów uzyskało wyróżnienie za wysokie wyniki,
 2. X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” organizator KRUS – wyróżnienie,
 3. Konkurs plastyczny „Las widziany oczami mojego dziadka” organizatorzy Nadleśnictwo Hajnówka i GCK w Dubinach - kategoria wiekowa przedszkole - II, III miejsce oraz wyróżnienie, kl VII-VIII – I i II miejsce, kl IV-VI – I, II, III miejsce oraz wyróżnienia,
 4. Ogólnopolski konkurs j. angielskiego ,,English Ace” organizowany przez JERSZ- Łowcy Talentów – udział. 17 ucz. z kl IV-VIII.
 5. Mistrzostwa Hajnówki w pływaniu, dziewczęta rocznik 2011- II miejsce,
 6. XIII Międzynarodowy Mecz Pływacki: w stylu motylkowym- I miejsce, w stylu grzbietowym- II miejsce,
 7. VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Michałowa w pływaniu: w stylu grzbietowym - I miejsce, w stylu dowolnym i motylkowym- II miejsce,
 8. Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w pływaniu o Puchar Prezydenta Suwałk: w stylu grzbietowym na 100 m - II miejsce, w stylu grzbietowym na 50 m i motylkowym- I miejsce,
 9. Uczniowie wzięli udział w Pucharze Polski Nordic Walking.

5.6. Wydatki na oświatę

            Środki publiczne finansujące oświatę przekazywane są za pomocą następujących instrumentów:

 1. część oświatową subwencji ogólnej przekazywana z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego,
 2. dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego (m.in. na wychowanie przedszkolne, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, na pomoc materialną o charakterze socjalnym),
 3. fundusze europejskie,
 4. inne środki publiczne (np. Fundusz Pracy),
 5. środki własne jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wydatki gminy na oświatę w 2020 roku wynosiły 4 826 460,53 zł, z czego 3 014 388,00 zł (62,46%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, 446 935,35 zł (9,26 %) z dotacji celowych, funduszy europejskich i innych środków publicznych, natomiast kwota 1 365 137,18 zł (28,28 %) ze środków własnych Gminy Hajnówka.

5.7. Dotacja celowa na zakup podręczników

            W 2020 roku 161 uczniów z 2 szkół (Szkoła Podstawowa w Dubinach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie) korzystało z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych w ramach dotacji celowej. Gmina Hajnówka otrzymała na ten cel kwotę 18 018,19 zł.

5.8. Dowóz uczniów do szkół

            Gmina Hajnówka realizuje obowiązek bezpłatnego dowozu dzieci do szkół oraz zapewnienia im opieki poprzez przewoźnika – Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA SA, który w ramach podpisanej umowy do 30 czerwca 2022 r. będzie świadczył usługę w zakresie przewozu uczniów do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych. Uczniowie podczas dowozu do szkoły mają zapewnioną opiekę. We września 2020 r. 157 uczniów, stanowiących  76 % wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły zorganizowanym przez gminę środkiem transportu publicznego. W 2020 r. Gmina wydatkowała na dowóz uczniów do szkół  107 250,19 zł.

Wójt Gminy Hajnówka podpisała z siedmioma opiekunami uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do specjalnych szkół i przedszkoli na terenie Miasta Hajnówka umowy na zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym. Wydatki na powyższy cel stanowiły w roku 2020 kwotę 4 443,65 zł.

5.9. Remonty obiektów szkolnych

            W roku 2020 przeprowadzono drobne prace konserwatorsko – remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Dubinach, m.in.: malowanie ścian, sufitów oraz wymiana podłogi. Prace remontowe wykonali pracownicy brygady remontowej Urzędu Gminy lub pracownik Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zlecono również wykonanie usługi wymiany hydrantów zewnętrznych o wartości 19 926,00 zł.

5.10. Likwidacja Szkoły Podstawowej w Nowokorninie i Punktu Przedszkolnego „Kraina Radosnych Maluchów” w Dubinach.

W 2020 roku podjęto szereg działań niezbędnych do przeprowadzenia procedury likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowokorninie oraz Punktu Przedszkolnego ,,Kraina Radosnych Maluchów” w Dubinach. 31 stycznia 2020r. Rady Gminy Hajnówka podjęła Uchwałę Nr XVI/114/20 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowokorninie oraz Uchwałę Nr XVI/115/20 w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego ,,Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach. W ślad za tym 18 lutego i 21 lutego 2020 r. wystąpiono do Kuratorium Oświaty w Białymstoku o wydanie opinii w sprawie  zamiaru likwidacji  Szkoły Podstawowej w Nowokorninie oraz Punktu Przedszkolnego ,,Kraina Radosnych Maluchów” w Dubinach. Powyższe wnioski zostały zaopiniowane pozytywie. 25 marca 2020r. Rady Gminy Hajnówka podjęła Uchwałę Nr XVII/123/20 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowokorninie oraz Uchwałę Nr XVII/124/20 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego ,,Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach z dniem 31 sierpnia 2020r.

5.11. Realizacja uchwał oświatowych

            W roku 2020 zostało podjętych 14 uchwał Rady Gminy Hajnówka z zakresu oświaty. Realizacja powziętych uchwał dotyczyła przede wszystkim:

 • procedury likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowokorninie oraz Punktu Przedszkolnego ,,Kraina Radosnych Maluchów” w Dubinach,
 • przekazywanej dotacji dla Żłobka ,,Maluszek Tytusek”,
 • zawartego porozumienia międzygminnego z innymi gminami w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3,
 • planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Hajnówka.

5.12. Kadra nauczycielska

            Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Dubinach w roku szkolnym 2020/2021 (stan na 30.09.2020 r.) wynosiła łącznie 23,29 etatów nauczycielskich, w tym ze stopniem awansu zawodowego: stażysta – 1,00, kontraktowy – 2,00, mianowany – 2,70 oraz dyplomowany – 17,59 etatu. (Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w Tabeli nr 6 i 7).

 

Tabela nr 7. Stan zatrudnienia w gminnej szkole na dzień 30.09.2020 r.

 

Wyszczególnienie

Zatrudnienie ogółem

 

 

Osoby

 

nauczyciele

29

 

obsługa

12

 

                                     źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

Tabela nr 8. Nauczyciele zatrudnieni w gminnej szkole według stopnia awansu zawodowego w osobach (stan na 30.09.2020 r.)

 

Nazwa szkoły

Stopień awansu zawodowego w osobach

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Szkoła Podstawowa w Dubinach, w tym:

 

szkoła

1

2

4

17

oddział przedszkolny

-

-

-

5

Razem

1

2

4

22

                źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

            W związku z kończącym się okresem pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużono powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie Pani Ewie Moroz na okres od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. 

5.13. Realizacja projektów w Szkole Podstawowej w Dubinach

Projekt „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2020 r. Wartość projektu wynosiła 320 434,86 zł, z tego dofinansowanie z EFS 267 937,55 zł. W 2020r. kontynuowana była realizacja projektu, prowadzono bieżącą działalność oddziału przedszkolnego. Nauczyciele z Oddziałów Przedszkolnych w celu podniesienia kompetencji, brali udział w kolejnych szkoleniach i kursach. Projekt zrealizowano w całości i osiągnięto założone wskaźniki.

Projekt „Dobra edukacja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Wartość projektu 673 067,38 zł, dofinansowanie 605 760,64 zł. Zaplanowano realizację projektu w okresie od 1 grudnia 2020r. do 30 czerwca 2022r. Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację nowoczesnych programów podnoszących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów (zajęcia dodatkowe edukacyjne, naukowo- techniczne i terapia SI dla uczniów), podniesienie kompetencji nauczycieli (kompleksowe szkolenia i wsparcie), doposażenie placówki w nowoczesne materiały dydaktyczne i narzędzia TIK, pracownie przedmiotowe oraz  pomoc stypendialną dla uczniów.

Projekt „Transgraniczne tradycje weselne w kontekście historycznym i współczesnym przekazie dla młodego pokolenia” dofinansowany zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego z dnia 17.04.2019 i Umową Grantową nr PLBU.01.01.00-20-0899/19-00 z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Kwota dofinansowania 5 615,64 €. Partnerzy projektu: SP w Dubinach, SP nr 4 w Hajnówce, Stowarzyszenie Kulturalne ,,Pocztówka”, Gmina Widomla na Białorusi. Zaplanowane zajęcia: teatralne, tkackie, kulinarne itp., wszystkie związane z tradycją weselną. Realizacja projektu przesunięta w czasie w związku epidemią koronawirusa.

5.14. Sposób i tryb realizacji zadań szkół podczas czasowego ograniczenia ich funkcjonowania

W związku z ogłoszonym stanem epidemii od dnia 24 marca 2020r. wszystkie dzieci i uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych na terenie Gminy objęci zostali nauczaniem zdalnym. Nauczyciele w części korzystali ze służbowych notebooków, natomiast uczniowie nie posiadający sprzętu komputerowego otrzymali wsparcie z UG Hajnówka, która w ramach programu „Zdalna Szkoła”  otrzymała dotację na zakup laptopów.  Podczas nauczania zdalnego nauczyciele prowadzili zajęcia korzystając głównie z programu Microsoft Teams oraz różnych platform edukacyjnych, np.: platforma edukacyjna MEN podręczniki.pl, MyEnglishLab, aplikacja Quizizz, Quizlet,  liveworksheets, learningapps, kanał YouTube. Od 18 maja 2020r. nastąpiło powolne otwieranie szkół zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN (opieka przedszkolna, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne). Następnym krokiem było prowadzenie konsultacji dla chętnych uczniów klasy VIII, i innych klas, otwarcie biblioteki szkolnej, przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty. Od 1 lipca do 21 sierpnia 2020r. zorganizowano grupę dyżurującą dla dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Dubinach. Opiekę zorganizowano zgodnie z reżimem sanitarnym, korzystało z niej 16 wychowanków.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarnie, natomiast od 26 października 2020r. ponownie nastąpiło zamykanie szkół i przechodzenie kolejnych klas w tryb nauki zdalnej. Tak jak w poprzednim roku szkolnym podczas nauczania zdalnego korzystano ze służbowych laptopów oraz sprzętu zakupionego w ramach programu „Zdalna Szkoła”, opierając się  przede wszystkim na aplikacji Microsoft Teams oraz e-Dziennik

6. Kultura, sport i rekreacja

             Gmina Hajnówka realizuje zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji samodzielnie lub za pośrednictwem samorządowej instytucji kultury, którą jest Gminne Centrum Kultury w Dubinach. Zgodnie z brzmieniem § 10, ust. 1 Uchwały Nr IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie połączenia instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury -  Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt.

W roku 2020 zadania z zakresu kultury były realizowane w oparciu o Statut Gminnego Centrum Kultury w Dubinach, regulaminu organizacyjnego, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczna w kraju wywołaną COVID-19 zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Ministra Zdrowia przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Hajnówce.

6.1. Streszczenie sprawozdania merytorycznego samorządowej jednostki kultury za 2020 r.

 • GCK prowadzi działalność w oparciu o 16 obiektów świetlic wiejskich wraz z terenami rekreacyjnymi okalającymi świetlice,
 • Zatrudnienie:

            - 4 pracowników w ramach umowy o pracę (2 pełne etaty, 2 1/2 etatu),

            - 1 instruktor muzyki – umowa zlecenie,

 • Działalność kulturalno – oświatowa:

             Przy GCK działają zespoły: Żawaranki (przy OSP Mochnate) oraz zespół wokalno-instrumentalny "LOTOS" z Dubin. Obie grupy, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiczną, nacechowaną licznymi obostrzeniami sanitarnymi, uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnych w regionie z powodzeniem reprezentując gminę Hajnówka.

            W trakcie 2020 roku przeprowadzono 15 wydarzeń kulturalnych. W okresie świąt Bożego Narodzenia, karnawału oraz ferii zimowych zorganizowano zajęcia i warsztaty dla najmłodszych mieszkańców gminy.

            Po 12 marca 2020 r. szereg  zaplanowanych wydarzeń nie zostało zrealizowanych w związku z COVD-19, lub zostały zrealizowane zgodnie z zasadami sanitarnymi  w innej formie.  Wydarzenia kulturalne (pikniki, festyny) promujące dziedzictwo kulturowe gminy Hajnówka realizowane były w oparciu o środki własne budżetu jak i pozyskane dofinansowanie.

 Współpraca z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi - zrealizowane wydarzenia:

            Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Kultura zamrożona z powodu COVID – 19 Lipiec - poluzowanie obostrzeń

 

 • zorganizowano cykl spotkań z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, które miały miejsce w Borysówce, Dubiczach Osocznych, Dubinach, Topile.
 • odbyło się we współpracy z Nadleśnictwem Hajnówka uroczyste rozstrzygnięcie konkursów: plastycznego "Las Widziany Oczami Mojego Dziadka" oraz poetyckiego "Las słowem malowany". Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Hajnówka i Miasta Hajnówka,
 • w ramach wieloletniej współpracy z Białoruskim Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym w Białymstoku miał miejsce Festyn Białoruski przy Centrum Etnograficzno - Ekumenicznym w Dubinach,
 • we wsi Topiło, przy współpracy Sołtysa zorganizowano mieszkańcom przy ognisku spotkanie edukacyjne, mówiące o zagrożeniach związanych z oszustwami osób starszych,
 • przy świetlicy w Pasiecznikach Dużych odbyła się XII Edycja festynu "I Tam Żywuć Ludzi", wydarzenie zrealizowane w ramach współpracy Wójt Gminy Hajnówka, Gminnego Centrum Kultury w Dubinach  z Muzeum Białoruskim w Hajnówce. W realizacji wydarzenia uczestniczył Radny i Sołtys Pasiecznik Dużych,
 • w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Dubinach została zrealizowana 9 odsłona prezydenckiej inicjatywy pn. "Narodowe Czytanie". W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Hajnówka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Przedstawicielka Nadleśnictwa Hajnówka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach.
 • w ramach współpracy z Fundacją "Oni To My" odbyło się szereg warsztatów w świetlicach wiejskich Gminy Hajnówka, tj. warsztaty z tkactwa koralikowego, haftu wstążkowego, "Lalki motanki", "Pająki ze słomy".
 • w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach odbył się Koncert Kolęd online w wykonaniu zespołu wokalno - instrumentalnego "Lotos" z Dubin oraz zespołu folklorystycznego "Żawaranki" z Mochnatego.
 • przystąpiono do tworzenia biuletynu informacyjnego Gminy Hajnówka pod nazwą „SPRAWY GMINNE”.

Biblioteka Publiczna:

            - na dzień 31.12.2020 r. księgozbiór biblioteki liczył 7918 pozycji – z czego przybyło 449 książek (w tym 116 pochodziło z programu dotacji Ministerstwa Kultury, 87 – stanowił zakup ze środków samorządowych), przyjęto na stan 245 książek z biblioteki szkolnej w Nowokorninie:

            - w 2020 r. zarejestrowano w bibliotece 144 czytelników,

            - bibliotekę w ciągu roku odwiedziło 971 osoby.

     Miejsca Pamięci Narodowej:

- w 2020 r. zrealizowano przedsięwzięcie pn. Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie. W ramach projektu przeprowadzono prace mające na celu zwiększenie dostępności i uporządkowanie przestrzeni publicznej w obszarze miejsca Pamięci Narodowej w Starym Berezowie. Realizację projektu zwieńczyło spotkanie podsumowujące realizację projektu podczas którego wystąpił zespół Czyżowanie. Projekt zrealizowano w współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Starym Berezowie dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6.2. Działalność Wójta Gminy w zakresie upowszechniania kultury.

Z inicjatywy Wójt Gminy Hajnówka rozpoczęto szycie maseczek mieszkańcom Gminy Hajnówka. Uszyto 2 576 maseczek, które następnie dostarczono do mieszkańców.

Został zorganizowany dla dzieci i młodzieży z inicjatywy Wójt Gminy Hajnówka, wakacyjny konkurs plastyczny pt" Książka Moją Wakacyjną Inspiracją",

Spektakl podczas uroczystego otwarcia infrastruktury wykonanej w ramach projektu „Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach”

Z inicjatywy Wójt Gminy Hajnówka odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałego Placu Zabaw przy Gminnym Centrum Kultury w Dubinach. Uroczystość miała charakter festynu dla dzieci z licznymi atrakcjami, tj. miał miejsce spektakl teatralny w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Wertep", animacje familijne, spotkanie z policjantem i strażakiem, gry i zabawy dla dzieci, jak również pokonkursowa wystawa prac "Las Widziany Oczami Mojego Dziadka", " Las słowem malowany".

 • Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Nowoberezowie

Z inicjatywy Wójt Gminy Hajnówka w ramach XXXIX Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej miał miejsce koncert towarzyszący w świetlicy w Nowoberezowie. Podczas koncertu zaprezentowały się Chóry:

- Chór Parafii Prawosławnej pw. Cudownego Obrazu Zbawiciela – Rogawka,

- Chór Parafii Prawosławnej pw. Św. archanioła Michała – Orla,

- Chór Parafii Prawosławnej pw. Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła –Siemiatycze,

Wydarzenie zrealizowano we współpracy z Radną Nowoberezowa.

6.3. Działalność Wójta Gminy w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.

           Na terenie gminy Hajnówka funkcjonują cztery siłownie zewnętrzne, jedna mini siłownia oraz cztery place zabaw. W miejscowości Mochnate istnieje Miejsce Obsługi Rowerzystów wraz z zagospodarowanym terenem do funkcji placu zabaw i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej.

            W 2020 r., wzorem lat ubiegłych, działalność w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji realizowana była poprzez kontynuowanie tworzenia warunków dla mieszkańców do uprawiania aktywności fizycznej bezpośrednio w miejscu zamieszkania.

 1. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w Trywieży i Starym Berezowie”.

Miejscowości Trywieża i Stare Berezowo wzbogaciły się o place zabaw i siłownie. Obie lokalizacje są wyposażone w stojaki rowerowe i miejsce do odpoczynku. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach konkursu przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”. W Starym Berezowie i Trywieży zamontowano urządzenie wielofunkcyjne placu zabaw i huśtawki pojedynczej, stół z ławami, stojak rowerowy oraz kosz na śmieci. Dodatkowo w pierwszej lokalizacji wykonano ogrodzenie oddzielające plac zabaw od rowu odprowadzającego wody opadowe. W drugiej lokalizacji z kolei wymieniono nawierzchnię na której posadowiono urządzenia. Wartość dofinansowania wyniosła 37 442,25 zł, przy wartości projektu wynoszącej 58 845,00 zł.

2."Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach"

            Umowa na realizacje projektu została podpisana w 2019 roku. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Rewitalizacji gminy Hajnówka z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz budżetu Państwa. Zostały zrealizowane prace w zakresie obiektów małej architektury polegające na budowie wiaty rekreacyjnej, wykonaniu placu zabaw z montażem urządzenia wielofunkcyjnego  i wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, wykonaniu mini boiska do piłki nożnej i siatkówki, wykonaniu ogrodzenia (piłkochwytu) przy boisku od strony sąsiedniej działki, wykonaniu parkingów i chodników, zagospodarowaniu placu w elementy małej architektury, lampy solarne, toaletę typu toi toi, ławki, kosze, dostosowaniu istniejącego budynku gospodarczego do celu przechowywania sprzętu sportowego i rekreacyjnego.   

Wartość projektu wyniosła 325 599,92  zł, przy wartości dofinansowania – 282 219,74  zł.

7. Pomoc społeczna, polityka prorodzinna i senioralna.

            W roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i senioralnej realizowano w oparciu o następujące uchwały Rady Gminy Hajnówka:

 1. UCHWAŁA Nr XXVIII/121/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Program Aktywności Lokalnej Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023.
 2. UCHWAŁA NR IV/19/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024.
 3. Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
 4. Uchwała Nr XXI/159/2020 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020 roku w uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

 

            Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

            Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

            Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

            W okresie bożonarodzeniowym rozdano 190 paczek dla osób samotnych, schorowanych oraz w podeszłym wieku z terenu gminy Hajnówka.

7.1.1. Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy (środki własne):

Rodzaje udzielonych świadczeń:

1) ZASIŁEK STAŁY przysługuje :

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 701 zł miesięcznie.
 2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 604 zł miesięcznie.

Tą formą pomocy objętych zostało 25 osób i wypłacono świadczenia na kwotę 140 144,77 .

Opłacano też składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - 22 osoby na kwotę 11 900,74 zł, które przekazywane były bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych i opłacenia składki zdrowotnej pochodziły z dotacji państwa.

2) ZASIŁEK OKRESOWY

            Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnianiu kryterium dochodowego.

            Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej od dochodu tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

            Z tej formy pomocy skorzystało 79 rodzin i wypłacono kwotę 221 568,35 zł. Zasiłki okresowe otrzymały głównie osoby i rodziny, w których występowało bezrobocie oraz niepełnosprawność. Jest to zadanie własne gminy obowiązkowe, gmina otrzymuje dotację na powyższe świadczenia.

3) ZASIŁKI CELOWE i SPECJALNE CELOWE

            Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest wypłata zasiłków celowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu oraz sprawienie pogrzebu.

            Pomoc w zakresie zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych udzielona była na konkretne, uzasadnione potrzeby zgłaszane przez klientów.

            Pomoc udzielona była m.in. na opał, żywność, leki oraz odzież.

            Wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe dla 41 osób na kwotę 22 353,89 zł (w tym sprawienie 3 pogrzebów 8 646,80zł).

7.1.2. Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023”

            Program był elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. W 2020 r. rzeczywista liczba osób objętych programem wynosiła 183 osób, w tym z posiłków w szkołach skorzystało 62 uczniów, a z zasiłku celowego na zakup posiłku 86 rodzin. Ogółem poniesione koszty na dożywianie to kwota 90 000,00 zł. (udział gminy to kwota 20 000,00 zł. natomiast dotacja państwa wyniosła 70 000,00 zł.). Procentowy udział gminy w kosztach dożywiania wyniósł 20%.

7.1.3. Kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej

            Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu oraz małżonka, zstępnymi przed wstępnymi.

            W 2020r. w domach pomocy społecznej przebywały 4 osoby - dopłata gminy wyniosła 137 272,80 zł[7].

7.1.4. Wydawanie decyzji administracyjnych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

            W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym w przepisach o pomocy społecznej. W 2020 roku wydano 2 decyzje administracyjne przyznające prawo do ww. świadczeń dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

7.1.5. Praca socjalna

            Praca socjalna jest podstawowym zadaniem pomocy społecznej realizowanym równolegle z pozostałymi formami wspierania i udzielonymi świadczeniami. Ukierunkowana jest na pomoc osobom i rodzinom dla wzmocnienia lub odzyskania ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, a także na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Niezbędne jest indywidualne podejście do każdej osoby, diagnoza jej potrzeb i możliwości oraz edukacja np. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, informowanie o prawach i uprawnieniach. W większości środowisk objętych w 2020 roku świadczeniami pomocy społecznej w formie zasiłków, czy też pomocy rzeczowej mieliśmy do czynienia z wystąpieniem jednocześnie wielu problemów wymagających wieloaspektowej interwencji. Bardzo często w parze z alkoholizmem występuje długotrwała choroba lub niepełnosprawność, podobnie długotrwała choroba często dotyczy osób bezrobotnych. Istotą diagnozy problemów społecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce jest charakterystyka problemów z jakimi zgłaszają się interesanci do tut. Ośrodka.

7.1.6. Świadczenia rodzinne

Wójt Gminy Hajnówka realizację tej ustawy powierzył Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Świadczenia rodzinne wydatkowano w wysokości:

1 057 418,77 zł[8] w tym:

Świadczenia 945 803, 14 zł

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 79 369,62 zł

3% na obsługę 32 246,01 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania SR za 2020r.

7.1.7.Świadczenie wychowawcze 500 +

            Wójt Gminy Hajnówka realizację tej ustawy powierzył Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

            W 2020 roku na cel wydatkowano kwotę 3 262 160,69 zł. Świadczenie to było wypłacone dla 553 dzieci[9].

7.1.8. Świadczenie dobry start

            Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” określono szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”. W 2020 świadczenie dobry start przyznano i wypłacono na 368 dzieci, na kwotę 110 250,00 zł.

7.1.9. Fundusz alimentacyjny

            Kolejnym zadaniem realizowanym przez GOPS Hajnówka są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego mogą otrzymywać osoby uprawnione, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna, do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku, gdy osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub w przypadku niepełnosprawności - bezterminowo. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty - 800 zł.

            W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypłacono z funduszu alimentacyjnego świadczenia dla 5 wierzycieli na łączną kwotę 24 950,00 zł[10].

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce podjął działania wobec 4 dłużników. Działania te polegały na ustaleniu sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika poprzez przeprowadzenie wywiadu. Ponadto Ośrodek wystąpił do gmin na terenie, których przebywają dłużnicy o podjęcie wobec nich działań. Również jest prowadzona dokumentacja współpracy z komornikami sądowymi i innymi instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł:

- budżetu państwa (dotacja celowa) 

- budżetu gminy (środki własne)

Świadczenia GOPS Gminy Hajnówka

Nazwa świadczenia                                                                          Kwota wydatkowana

Świadczenie wychowawcze 500+                                                    3 262 160,69 zł

Świadczenie dobry start 300+                                                           110 250,00 zł

Świadczenia rodzinne                                                                       1 057 418,77 zł

Fundusz alimentacyjny                                                                      24 950,00 zł

Pomoc społeczna                                                                               473 311,00 zł

RAZEM                                                                                            4 928 090,46 zł

7.1.10. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

            Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019r. poz. 1390, 1907). Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. W roku 2020 wydano 12 rodzinom wielodzietnym 25 kart do zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne[11].

7.2. Zadania z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Hajnówka za 2020 r.

            Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024 przyjęto uchwałą Nr IV/19/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018r.

Zarządzeniem Nr 45/11 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2011r. na podstawie uchwały Nr VIII/32/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Hajnówka. Natomiast Zarządzeniem Nr 170/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 listopada 2012r. zmieniono skład Zespołu Interdyscyplinarnego, a zarządzeniem Nr 39/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 maja 2015r. uzupełniono skład Zespołu Interdyscyplinarnego o przedstawiciela organizacji pozarządowej. Zarządzeniem Nr 196/2020 w dniu 3.06.2020 roku powołano zespół interdyscyplinarny w nowym składzie.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

- Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni),

- Policji (dzielnicowy),

- Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim(kurator zawodowy),

- Służby Zdrowia (pielęgniarka środowiskowa),

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Szkoły Podstawowej w Dubinach,

-organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka),

 

 

 

Działania w ramach Programu były oparte na realizacji poniższych celów:

 1. Zmiana postaw mieszkańców Gminy Hajnówka wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno – edukacyjne

Na terenie gminy Hajnówka rozpowszechniano informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym – działanie to było realizowane poprzez dystrybucję ulotek, plakatów skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie.

Na tablicy informacyjnej GOPS były umieszczane plakaty, wykazy placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, informacje o możliwości udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, na stronie internetowej Ośrodka w zakładce - przemoc w rodzinie, umieszczone zostały numery telefonów do instytucji udzielających bezpłatne porady w zakresie przemocy.

W Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach realizacji celów profilaktycznych, wychowawczych podejmowano następujące działania:

-przeprowadzano z dziećmi indywidualne zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego,

-kształtowano właściwe postawy dzieci poprzez prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych i egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w szkole,

-integrowano zespoły klasowe poprzez wspólne wyjazdy i imprezy szkolne,

W styczniu 2020 roku Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce przeprowadziła spotkanie z kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Dubinach dotyczącą postępowania w przypadku ucznia zażywającego środki odurzające oraz omówiono temat cyberzagrożeń. W grudniu odbyły się zajęcia dla uczniów przeprowadzone za pomocą zdalnych środków komunikacji przez Komendę Powiatową Policji w Hajnówce na temat zagrożeń w sieci.

W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach oraz świetlicach w ramach programu profilaktycznego „Młodość bez uzależnień” przeprowadzano zajęcia z młodzieżą w różnych grupach wiekowych. Zamierzono następujące cele tych działań: zmniejszenie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie dzieci w działalność pozytywną. Reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych. Nawiązanie kontaktu z rodzicami. Pomoc w zorganizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą. W Klubie Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych odbyły się zajęcia profilaktyczne dzieci i ich rodzin, z udziałem policji i psychologa.

W ramach wspólnego spędzania czasu wolnego i integracji mieszkańców:

- został zorganizowany coroczny Białoruski Festyn Ludowy w Dubinach, festyn w Pasiecznikach Dużych, na których można było zobaczyć koncerty znanych zespołów,

- odbyły się warsztaty zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Berezowie,

- przeprowadzono wewnętrzny konkurs na najlepsze placki ziemniaczane przez koło gospodyń Wiejskich z Chytrej, odbyły się warsztaty w ramach projektu „Akademia Rękodzieła-ETNO inspiracje”,

- Koło Gospodyń Wiejskich z Nowoberezowa, Orzeszkowa i Chytrej upiekły pierniczki i orzeszki do paczek dla osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Hajnówka,

- odbyły się spotkania w Świetlicy Wiejskiej w Nowoberezowie na temat historii wsi, wieczór kolęd, pogadanki, warsztaty,

- zorganizowano warsztaty w Borysówce w ramach projektu „Dieta Borysa”- Familijne Warsztaty Zdrowego Żywienia, warsztaty świąteczne,

W okresie ferii zimowych przeprowadzono zajęcia w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach:

- warsztaty kulinarne,

- zajęcia muzyczno- ruchowe,

- liczne konkursy,

- warsztaty plastyczne.

Dnia 30 lipca 2020 roku odbyło się otwarcie zmodernizowanego Placu Zabaw przy Gminnym Centrum Kultury w Dubinach w ramach działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Pracownicy policji zorganizowali stoisko profilaktyczne i przeprowadzili rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń w ruchu drogowym, na wsi w lesie oraz rozmowy z seniorami na temat oszustw i zagrożeń.

W lipcu 2020 roku Zespół do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Hajnówce przeprowadził spotkanie profilaktyczne z seniorami wsi Borysówka oraz Dubicz Osocznych dotyczących oszustw „na wnuczka”, „ na policjanta”, ostrzeżenie przed kradzieżami.

W miejscowości Topiło odbyło się spotkanie z mieszkańcami w ramach realizacji programu profilaktycznego skierowanego do osób uzależnionych oraz członków rodzin z problemami uzależnienia i przemocy.

W dniach 12-16 października 2020 roku odbył się Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Celem było uświadomienie, iż można rozwiązywać spór za pomocą negocjacji. W akcji uczestniczyli hajnowscy policjanci, którzy udzielali porad dotyczących postępowań mediacyjnych. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z porady prawnej po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 1. Skuteczne i efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wzmacnianie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2020r. wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego 17 ,,Niebieskich Kart” wszczętych przez Komendę Powiatową Policji w Hajnówce, które dotyczyły przemocy w rodzinie. Procedurą ,,Niebieskiej Karty” objęto łącznie 18 rodzin. Ponadto w 2020 roku członkowie Zespołu prowadzili 1 sprawę związaną z procedurą Niebieskiej Karty z 2019r.

W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w terminach: 12.02.2020r., 06.05.2020r.,05.08.2020r., 02.11.2020r.

W 6 przypadkach zakończono procedurę Niebieskiej Karty na skutek ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie, w 4 przypadkach zakończono procedurę w wyniku braku zasadności podejmowania działań.

W ramach Zespołu prowadzono rejestr wszczętej procedury Niebieskich Kart –A, rejestr wypełnionych Kart –C i D, protokołów posiedzeń ZI oraz prowadzono teczki indywidualne rodzin.

Podejmowano wspólne działania podmiotów wchodzących w skład zespołu w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Sytuacja rodzinna ofiar przemocy domowej była systematycznie monitorowana przez pracowników socjalnych oraz dzielnicowego.

 

 1. Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy

Pracownicy socjalni GOPS w Hajnówce objęli pracą socjalną wszystkie rodziny dotknięte przemocą domową (z 18 rodzinami prowadzono rozmowy informacyjno – motywacyjne), udzielali pomocy finansowej (2 rodzinom udzielono pomocy; w pierwszym przypadku przyznano zasiłek celowy na żywność i obiady dzieciom w szkole oraz w drugim przypadku – zasiłek okresowy i celowy na żywność).

Wszystkie rodziny, w których założono NK zostały poinformowane o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej świadczonej przez Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mieszczący się w budynku MOPS w Hajnówce, zadanie realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rodzinom przekazano informacje o punkcie bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów i radców prawnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce.

Rozpowszechniano informacje o Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia”, przekazywano broszury: ,, Przemoc w rodzinie”, ,,Jak radzić sobie z przemocą” ,,Przemoc w rodzinie a alkohol”, ,,Przemoc w rodzinach z problemem alkoholowym”, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania.

Podczas rozmów osobom doznającym przemocy udzielono informacji na temat możliwości skorzystania przez nie z terapii dla osób współuzależnionych w Poradni Leczenia Uzależnień w Hajnówce.

Na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do podjęcia leczenia odwykowego zaproszono 2 osoby nadużywające alkoholu podejrzane o stosowanie przemocy wobec bliskich ( 1 osoba podjęła dobrowolne leczenie ).

Informowano osoby uzależnione o możliwości skorzystania z pomocy terapeutów przyjmujących w Poradni Leczenia Uzależnień w Hajnówce.

Rozpowszechniano informacje na temat telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska linia”, Policyjny telefon zaufania. Zamieszczono informację na temat nieodpłatnej porady prawnej w powiecie hajnowskim.

Dzielnicowy i pracownicy socjalni utrzymywali systematyczny kontakt z rodzinami w których była prowadzona procedura ,,Niebieskiej Kart”.

 1. Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy

W ramach podniesienia kompetencji zawodowych członek zespołu interdyscyplinarnego wziął udział w dwóch szkoleniach pt.: „"Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK w tym wytyczne postępowania w czasie pandemii" oraz „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”

7.3. Zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęto uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XV/106/19 z dnia 20.12.2019r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce w 2020r. prowadziła postępowania zmierzające do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku z jego nadużywaniem powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od leczenia albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Komisja prowadzi również profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Przy planowaniu pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym dąży się do zintegrowania działań różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie. Dotyczy to przede wszystkim szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodka pomocy społecznej, sądu rejonowego, policji oraz kuratorów zawodowych.

Cele programu gminnego

Nadrzędnym celem programu było zapobieganie powstawaniu negatywnych zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu. Sugerowano rodzinom oraz osobom nadużywającym alkoholu do korzystania z pomocy terapeutycznej. Pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej prowadzili rozmowy profilaktyczne w miejscu zamieszkania osób uzależnionych wspólnie z dzielnicowym KPP w Hajnówce .

Członkowie komisji nakłaniali do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnione.

Przeprowadzano wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania przez pracowników socjalnych GOPS.

Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kierunki działania i sposoby ich realizacji.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmowała zgłoszenia o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu, zapraszała na rozmowę osoby, w sprawie których wpłynęło zgłoszenie, kierowała na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

W roku 2020 odbyło się pięć posiedzeń komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja rozpatrzyła 14 wniosków w sprawie leczenia odwykowego, które wpłynęły z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Prokuratury Rejonowej oraz od rodzin. Na zaproszenie komisji w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do podjęcia leczenia odwykowego było zapraszanych 14 osób, zgłosiło się 8 osób. Komisja opiniowała również wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

 Komisja dążyła do zintegrowania działań różnych instytucji zajmujących się na co dzień pomaganiem dziecku i rodzinie. Utrzymywano ścisły kontakt ze szkołami, poradnią pedagogiczno- psychologiczną, policją, sądem oraz kuratorami zawodowymi. W czasie roku szkolnego odbywały się apele i części artystyczne związane z zagrożeniami niesionymi przez alkohol. Szkoły posiadają opracowane Szkolne programy profilaktyki, w ramach których podejmowane przedsięwzięcia mają na celu zapobieganie zachowaniom problemowym oraz działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

W świetlicach wiejskich Gminnego Centrum Kultury w Dubinach podczas ferii zimowych zostały zorganizowane warsztaty dla dzieci i młodzieży. Były one połączone z nauką asertywności i zabawami alternatywnymi w kontekście uzależnień od komputera. Na zajęciach była przedstawiona profilaktyka zdrowotna i ekologiczna w kwestii zdrowego odżywiana się. Przy współpracy przedstawicieli OSP z terenu Gminy przeprowadzono pogadanki na temat zagrożeń współczesnego świata. Zorganizowano warsztaty z nauką mówienia „nie” w sytuacjach niepewnych. W GCK w Dubinach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Każdy z uczestników przygotował pracę plastyczną, pt. „Radość bez alkoholu” spośród których komisja wyłoniła zwycięzcę. Nagrody otrzymały także osoby wyróżnione.

W 2020 roku  zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych na realizację programów profilaktycznych w szkołach, świetlicach wiejskich oraz sklepach na terenie Gminy Hajnówka. W ramach profilaktyki zostało zorganizowane spotkanie dla dzieci, młodzieży i rodziców z psychologiem oraz doradcą zawodowym, które odbyło się w Dubiczach Osocznych.

Dnia 24.07.2020r. odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Borysówka z dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, na którym były omawiane potencjalne zagrożenia zgłaszane Wójtowi Gminy oraz aspołeczne zachowania w środowisku. Ponadto pogadanka dotyczyła szkodliwości i skutków spożywania alkoholu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego.

W Klubie Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych były przeprowadzone zajęcia profilaktyczne dzieci i ich rodzin. Spotkania odbywały się systematycznie z udziałem policji i psychologa, mianowicie na pierwszym spotkaniu odbyły się warsztaty szycia maseczek w związku z COVID-19, pt. „Spędzanie wolnego czasu z dala od uzależnień, integracja młodzieży i ich sąsiadów”. Natomiast kolejne spotkanie dotyczyło szkodliwości i skutków spożywania alkoholu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego. Spotkanie połączono z elementami profilaktyki w postaci prelekcji wygłoszonej przez policjantkę KPP w Hajnówce. Ponadto na zajęciach była obecna psycholog oraz instruktor integracji zawodowej.

Gminne Centrum Kultury w Dubinach zorganizowało  spektakl teatralny. Spotkanie miało na celu kształtowanie postaw prospołecznych, które prezentowane były podczas Festiwalu Teatralnego Wertep. Po spektaklu odbył się festyn z muzyką w ramach integracji mieszkańców wyludniających się wsi. W świetlicy wiejskiej również odbyło się spotkanie, które miało na celu uświadomienie wszystkich mieszkańców jakie zagrożenia dla zdrowia mają używki. Dostarczenie mieszkańcom podstawowej wiedzy na temat alkoholu, papierosów i zawartych w nich substancji szkodliwych dla zdrowia. Zachęcanie uczestników do obejrzenia prezentacji multimedialnych oraz zdjęć osób uzależnionych od nikotyny i alkoholu. W części końcowej uczestnicy wspólnie przygotowywali posiłek w ramach warsztatów kulinarnych, pt. „Bawię się bez alkoholu”. W lipcu 2020r. W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach odbyły się warsztaty plastyczne, pt. „Moje wymarzone miejsce na wakacje - bez uzależnień”. Był to program profilaktyczny przeprowadzony dla dzieci i młodzieży zagrożonej alkoholizmem i wykluczeniem społecznym.

Zakupiono broszury na potrzeby działań edukacyjnych, które przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Dubinach. Na terenie została przeprowadzona kampania społeczna adresowana do dzieci i młodzieży. Głównym tematem były zagrożenia wynikające z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP (nowe syntetyczne substancje psychoaktywne, np. dopalacze), jak również stosowanie pozamedycznych produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia. Również do Szkoły Podstawowej w Dubinach zakupiono materiały profilaktyczne w celu realizacji programu profilaktyki i upowszechniania informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych oraz ich rodzin. Także odbyła się zabawa z animatorem, jako alternatywne spędzanie wolnego czasu- profilaktyka uzależnień, mianowicie przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, świadome korzystanie z komputera i Internetu.

W miejscowości Topiło odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa, jak również z osobami z okolicznych wsi. Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji programu profilaktycznego skierowanego do osób uzależnionych oraz członków rodzin z problemami uzależnienia i przemocy. Spotkanie na terenie gminy Hajnówka zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego w związku z COVID-19. Spotkanie jest wynikiem potrzeby dostosowania działań do specyfikacji środowiska lokalnego, będącego miejscem ich realizacji. W związku z powyższym zostały przekazane mieszkańcom informacje, broszury oraz foldery z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Zorganizowano festyn w Pasiecznikach Dużych z myślą o rodzinach, młodzieży i dzieciach dotkniętych problemem uzależnień. Spotkanie integracyjne zrealizowane w formie festynu stało się kreatywną alternatywą spędzania wspólnie wolnego czasu. Głównym celem zrealizowanego przedsięwzięcia było kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień, biorąc jednocześnie pod uwagę stan epidemii wywołanym wirusem COVID-19. Wydarzenie odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. 

W świetlicach wiejskich gminy Hajnówka zostały przeprowadzone cykliczne warsztaty w ramach realizacji programu profilaktycznego „Młodość bez uzależnień”. Spotkania odbyły się przy wsparciu przedstawicieli Policji, OSP oraz psychologa przeprowadzono pogadanki dla rodzin z problemami alkoholowymi na temat zagrożeń w nowej rzeczywistości, gdzie izolacja prowadzi do sięgania po alkohol i wywołuje przemoc domową. Zakupione poradniki „100 lat aktywnego życia” zostały rozdane podopiecznym na potrzeby działań profilaktyczno-edykacyjnych. Na terenie gminy przeprowadzono kampanię społeczną adresowaną do rodzin objętych wsparciem GOPS, która ma zapobiec używaniu środków odurzających i substancji psychoaktywnych jako środków do leczenia stresu i emocji w czasie izolacji.

Plan na 2020 rok dochodów budżetowych wyniósł 34 000,00 zł. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęły kwotę 33 795,51 zł, co stanowi 99,40%.

Łącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano:

-  na przeciwdziałanie narkomanii – 14,85%

- na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych – 85,15% z tego:

3,40% - szkolenia,

6,20% -  wynagrodzenia członków komisji,

25,25% - zwalczanie COVID-19 (maseczki chirurgiczne, rękawice medyczne, środki dezynfekcyjne,  płyny do dezynfekcji),

65,15% - warsztaty i spotkania w świetlicach wiejskich dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zakup drukarki do GCK Dubiny w celu realizacji programu profilaktyki.

7.4. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017 – 2023.

            Program Aktywności Lokalnej na lata 2017 – 2023 (dalej zwany: PAL) służy inicjowaniu aktywności lokalnej ukierunkowanej na samoorganizowanie się w celu rozwiązania konkretnych problemów występujących w środowisku lokalnym. Dokument został opracowany zgodnie z zaleceniami Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” dotyczącymi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla naborów ogłaszanych dla wniosków o przyznanie pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2017 – 2020. We wdrażaniu PAL udział biorą organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Hajnówka – fundacje i stowarzyszenia oraz Gmina Hajnówka.

            W 2020 r. rozpoczęto realizację projektu „Klub integracji społecznej w Gminie Hajnówka” objętego finansowaniem środków unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa (nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0442/19-01).

8. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

            Realizacja zadań służących porządkowi publicznemu i ochronie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej stanowi zadanie własne gminy na podstawie art. 6 ust. 14 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm).

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i obszarów Gminy Hajnówka stanowi jeden z celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017-2023.

Gmina Hajnówka wykonuje zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa poprzez partycypację w inicjatywach Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce oraz rozwijając potencjał Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Hajnówka.

Na terenie Gminy Hajnówka funkcjonuje 6 jednostek OSP, w tym w systemie Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym zarejestrowanych pozostają 2 jednostki, w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych jest 6 jednostek.

W 2020 r. do OSP należało 130 członków, w tym kobiet 8 natomiast mężczyzn 127. Liczba członków honorowych wynosiła 43[12].

 • Wyjazdy w 2020 r.:

- OSP Mochnate: Pożar- 13, Miejscowe zagrożenia - 10,  Alarm fał.- 1, Ćwiczenia - 2

 - OSP Nowokornino: Pożar- 25, Miejscowe zagrożenia - 15, Ćwiczenia - 5

 - OSP Orzeszkowo: Pożar – 13, Miejscowe zagrożenia – 10,

 

Przy OSP w Mochnatem działa 1 zespół artystyczny do którego należy 9 członków.

Tabela 9. Szkolenia w OSP w 2020 r.:

 

Liczba wyszkolonych

Liczba wyszkolonych w roku sprawozdawczym

Dowódcy OSP

11

0

Naczelnicy OSP

5

0

Strażacy ratownicy OSP

130

 

Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego

  16

 

4

Szkolenie podstawowe

111

 

Z zakresu ratownictwa technicznego

10

0

Z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego

0

0

Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

30

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

8.1. Stan mienia komunalnego jednostek OSP Gminy Hajnówka na dzień 31 grudnia 2019r.

OSP MOCHNATE (KSRG)

Wyposażenie w sprzęt p-poż. – 174 757,51 zł

Samochody pożarnicze – 954 258,91 zł

- Mann (BHA 44LL) 2014 r. – średni specjalny samochód pożarniczy jednostki OSP Mochnate, należącej do systemu KSRG, dofinansowany ze środków Unijnych, biorący udział w akcjach ratowniczych na terenie gminy oraz powiatu hajnowskiego – wartość samochodu: 751 460,50 zł

- Ford Transit (BHA 51FT) 2009 r. – lekki specjalny samochód pożarniczy, wyłoniony z przetargu, biorący udział w akcjach ratowniczych technicznych i pożarowych jednostki OSP Mochnate, - wartość samochodu: 159 800,00 zł

- Jelcz (BHA G943) 1984 r. – średni samochód pożarniczy jednostki OSP Nowokornino, należącej do systemu KSRG, biorący udział w akcjach ratowniczych na ternie gminy oraz powiatu hajnowskiego – wartość samochodu: 26 453,75 zł

- Star (BTR 9064) 1974 r. – średni samochód pożarniczy (czasowo wycofany z ruchu drogowego) – wartość samochodu: 16 544,66 zł

- Star (BTR 9381) 1967 r. – średni samochód pożarniczy – eksponat.

W 2020 r. zakupiono odzież ochronną oraz hełmy strażackie na kwotę  9 600,00 zł.

 

OSP NOWOKORNINO (KSRG)

Wyposażenie w sprzęt p-poż. – 158 974,62 zł

Samochody pożarnicze – 755 220,00 zł

- IVECO (BHA 77YT) 2020 r. - średni samochód pożarniczy GBA3/30 jednostki OSP Nowokornino, należącej do systemu KSRG, biorący udział w akcjach ratowniczych na terenie gminy oraz powiatu hajnowskiego – wartość samochodu: 755 220,00 zł

W 2020 r. zakupiono odzież ochronną specjalną na kwotę  10 200,00 zł

 

OSP ORZESZKOWO

Wyposażenie w sprzęt p-poż. – 99 205,72 zł

Samochody pożarnicze – 851 248,5 zł

 

-  Renault (BHA AV33 2020 r. - średni samochód pożarniczy z napędem 4x4, biorący udział w akcjach ratowniczych na terenie gminy oraz powiatu hajnowskiego – wartość samochodu 818 248,50 zł:

- Star (BTR 9082) 1983 r. – średni samochód pożarniczy (czasowo wycofany z ruchu drogowego – wartość samochodu: 33 000,00 zł

W 2020 r. zakupiono nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy RENAULT MDB3D 4x4  na kwotę 811 800,00 zł. Dodatkowo zakupiono umundurowanie strażackie oraz rękawice specjalne na wartość 6 109,81 zł, sprzęt ratowniczo–gaśniczy w postaci aparatów powietrznych o wartości 22 509,76 zł.

Razem z tytułu dotacji pozyskano kwotę 840 460,57 zł,

8.2. Informacja o dotacjach dla OSP.

Wydatki na utrzymanie Jednostek OSP w 2020 wyniosły – 945 394,87 zł
Uzyskano dotacje w wysokości - 595 960,00 zł

Środki własne Gminy Hajnówka  - 349 434,87zł[13]

 

 1. Dotacje Gminy Hajnówka:

OSP Orzeszkowo – 258 248,50 zł dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego.

OSP Orzeszkowo, Nowokornino, Mochnate –10 700,00 zł – zakup ubrań specjalistycznych.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Jednostek OSP – 80 486,37 zł

 

 1. Pozyskane środki z zewnątrz dla Jednostek OSP.

 

Dotacje MSWiA:

- przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych. OSP Orzeszkowo - 8 360,00 zł (wyposażenie osobiste i ochronne – rękawice specjalne + aparat powietrzny)

OSP Orzeszkowo – 240 000 ,00 zł dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego,

 

Dotacje KSRG:

OSP Mochnate - 6 000,00 zł – zakup hełmów strażackich.

OSP Nowokornino - 6 600,00 zł – zakup ubrań specjalnych,

Razem: 12 600,00 zł

 

Dotacja Marszałka Województwa Podlaskiego:

OSP Orzeszkowo - 15 000,00 zł dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego (aparaty powietrzne),

 

Dotacja NFOŚiGW:

OSP Orzeszkowo - 307 500,00 zł dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego,

 

Dotacja WFOŚiGW

OSP Orzeszkowo - 12 500,00 zł dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego,     

9. Rolnictwo[14]

Gmina ma charakter leśno-rolniczy co znajduje odzwierciedlenie w strukturze użytkowania terenu. Na terenie gminy Hajnówka przeważają lasy stanowiące około 57% (z czego ponad 97% stanowią lasy publiczne) powierzchni gminy, natomiast użytki rolne obejmują około 38%. Pozostałą część, to jest około 5%, stanowią grunty i nieużytki. Wschodnią część gminy zajmują tereny leśne należące do Puszczy Białowieskiej. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowią ponad 60% powierzchni gminy.

Produkcja rolnicza uzależniona jest między innymi od dostępności gleb odpowiedniej jakości. W gminie Hajnówka podobnie jak, w powiecie Hajnowskim występują gleby ukształtowane z utworów polodowcowych: gleby bielicowe, gleby brunatno ziemne, gleby płowe, gleby rdzawe, gleby oglejone, a w dolinach rzek i na torfowiskach gleby organogeniczne: czarne ziemie, gleby murszowe oraz torfy torfowisk przejściowych, niskich i wysokich. Stosunkowo niewielkie powierzchnie zajmują mady rzeczne. Największe powierzchnie stanowią gleby brunatne, brunatne oglejone i płowe. Gleby cechują się niską zawartością azotu, fosforu, potasu. Niedobory tych składników występują na 35% - 65% pow. użytków rolnych, w zależności od gminy. Według danych IUNG średni wskaźnik jakości przestrzeni produkcyjnej rolniczej na terenie gminy Hajnówka wynosi 63,2 punkty. Dla porównania w powiecie hajnowskim jest on równy 52,6 pkt, w województwie podlaskim jego wartość to 54,3 pkt., a w Polsce 66,6 pkt. Z punktu widzenia prowadzenia gospodarki rolnej, uwarunkowania w gminie Hajnówka są raczej dobre.

Struktura użytkowa powierzchni oraz ograniczenia prawne determinują funkcje ekonomiczne gminy, z których wiodącymi są produkcja rolna i leśna. Wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010 w gminie Hajnówka funkcjonowało 1 123 gospodarstwa rolne (z czego 1 121 gospodarstw indywidualnych), w tym 878 o powierzchni ogółem powyżej 1 ha. Blisko 8% gospodarstw stanowiły te o powierzchni ogółem 15 ha i więcej. Działalność rolną prowadziło 86% (966) ogółu gospodarstw rolnych[15].

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosiła 7,7 ha (w tym użytki rolne 6,9 ha; użytki rolne w dobrej kulturze 7,69 ha). Wielkość ta była zbliżona (7,42 ha) do średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w powiecie hajnowskim.

Warunki dla rozwoju działalności rolniczej w gminie są dość dobre. Wynika to z dużego udziału żyznych gleb (IV klasa bonitacyjna) w strukturze gleb gminnych.

W gminie wiejskiej Hajnówka ogólna powierzchnia zasiewów w 2010 roku wyniosła 4 698,34 ha, z czego największą część stanowiły zboża – 3 944,38 ha. Powierzchnię zasiewów zaprezentowano poniżej.

Tabela 10. Powierzchnia zasiewów w gminie Hajnówka według rodzaju wg PSR 2010

Rodzaj zasiewu

Powierzchnia w ha

Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, w tym:

3 550,27

Pszenica ozima

738,99

Pszenica jara

285,49

Żyto

444,16

Jęczmień ozimy

38,42

Jęczmień jary

189,50

Owies

304,84

Pszenżyto ozime

649,95

Pszenżyto jare

118,19

Mieszanki zbożowe ozime

22,63

Mieszanki zbożowe jare

758,10

Kukurydza na ziarno

319,24

Ziemniaki

88,68

Uprawy przemysłowe

374,33

Buraki cukrowe

-

Rzepak i rzepik

373,64

Strączkowe jadalne na ziarno

30,63

Warzywa gruntowe

1,58

Źródło: Bank Danych Lokalnych, dostęp z dnia 27.04.2021 r.

W gospodarstwach rolnych poza produkcją roślinną realizowana jest również produkcja zwierzęca. W 253 gospodarstwach hodowane było bydło (w tym krowy w 231), w 219 odbywał się chów trzody chlewnej, a w 385 odbywał się chów drobiu.

Tabela 11. Zwierzęta gospodarskie w gminie Hajnówka wg PSR 2010

Pogłowie zwierząt

Liczebność w szt.

Bydło razem, w tym:

2 843

Bydło- krowy

1 497

Trzoda chlewna razem, w tym:

4 611

Trzoda chlewna lochy

566

Konie

160

Drób ogółem, w tym:

7 513

Drób kurzy

6 361

Źródło: Bank Danych Lokalnych, dostęp z dnia 27.04.2021 r.

Gospodarstwa na terenie gminy wyspecjalizowały się w hodowli bydła i trzody chlewnej. Produkcję roślinną stanowią w większości zboża.

Prawie 53% (591) gospodarstw rolnych na terenie gminy posiadało ciągniki. W sumie gospodarstwa posiadały 891 ciągników, co daje średnio 1,5 ciągnika na gospodarstwo.

Znaczna część gospodarstw rolnych (blisko 86%) posiadało dochody z działalności rolniczej – 964 gospodarstwa. Dochody z emerytury i renty osiągało 241 gospodarstw rolnych, a dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągało 164 gospodarstw. W przypadku połowy (568) gospodarstw rolnych ich dochody uzupełniane były dochodami z pracy najemnej.

 

            Liczba producentów rolnych w 2019 r. na terenie Gminy Hajnówka wynosiła 1 133 podmiotów, w roku 2020 przedmiotowa liczba wynosi 1 161.

 

            Dnia 21 października 2020 r. zakończono rzeczową realizację odbioru odpadów od rolników w ramach przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na obszarze Gminy Hajnówka”. W ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej usunięto 9,16 Mg odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych z obszaru gminy.

10. Ochrona środowiska naturalnego

            Sprawy dotyczące ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej należą do zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

 • Lesistość

            Zgodnie z danymi GUS powierzchnia lasów ogółem znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Hajnówka wynosi 16 567 ha., w tym lasy publiczne stanowią 16 154 ha, a prywatne 413 ha. Lesistość gminy jest bardzo wysoka – 56,5 %.

            Obszary chronionego krajobrazu obejmują 19 517 ha. Z czego rezerwaty przyrody obejmują powierzchnię 5 667 ha.

            Na terenie Gminy Hajnówka występują następujące formy ochrony:

Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska, Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska, rezerwaty (13), 37 użytki ekologiczne, 511 pomników przyrody, korytarze ekologiczne Puszczy Białowieskiej[16]. (Uchwała NR XVIII/142/20 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla użytków ekologicznych – 25 użytków zniesiono)

            Dokumentem o charakterze strategicznym wyznaczającym kierunek inwestycji mających na celu poprawę jakości środowiska, a w szczególności – poprawy jakości powietrza jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hajnówka na lata 2017-2020.

            W 2019 roku Rada Gminy Hajnówka Uchwałą Nr VII/44/19 z dnia 29 marca 2019 r. przyjęła „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029”.

            Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim (raport wojewódzki za rok 2018) zalicza Gminę Hajnówka do strefy podlaskiej. Zgodnie z powyższym dokumentem Gmina została zakwalifikowana do klasy A (stężenia nie przekraczają dopuszczalnych norm) w zakresie zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu a także pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM10, benzo(a)piranem oraz pyłem zawieszonym PM2,5[18].

            W 2019 r. zakończono finansową realizację projektu „Montaż instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”.

 

            W 2020 r. trwały prace zmierzające do wdrożenia projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”. Realizacja projektu przypada na 2021 r.

            Realizacja przedmiotowych działań wpisała się w realizację polityki rozwoju określonej w dokumentach strategicznych Gminy Hajnówka. Strategia Rozwoju Gminy Hajnówka 2015 – 2020 – w szczególności zgodność z celem strategicznym C.4 Zmniejszenie emisji niskiej do powietrza oraz przedsięwzięcie nr 9 wg wykazu zadań inwestycyjnych.

 

 • Woda

 

Wody powierzchniowe:

Obszar Gminy zasilany jest głownie przez rzekę Leśną Prawą (prawobrzeżny dopływ Bugu) i jej dopływ Perebel i Chwiszczej spływającą w kierunku SE. Północno - wschodnią część Gminy zasila rzeka Łutownia - dopływ Narewki, zaś cieki wodne południowo-zachodniej części Gminy (rejon Orzeszkowa, Pasiecznik i Dubicz Osocznych) należą do dorzecza Orlanki - dopływu Narwi. Rzeki płyną wąskimi, ale bogato rozczłonkowanymi dolinami wypełnionymi namułami lub torfami.

Z udostępnionych danych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na terenie Gminy znajdują się wody powierzchniowe o złym stanie JCWP i zagrożonym ryzyku nieosiągnięcia celów środowiskowych[19].

 

Wody podziemne:

Zgodnie z podziałem Polski na 172 Jednolite Części Wód Podziemnych gmina znajduje się w obszarze JCWPd nr 52 oraz 56. JCWPd nr 52 znajduje się w obrębie obszaru bilansowego Z-10 Narew od granicy państwa do Biebrzy. Główną zlewnią w obrębie jest Narew (II). Składa się z czterech pięter wodonośnych[20]. Stan jednolitych części wód podziemnych (ilościowy, chemiczny, ogólny) został określony jako dobry. Znajduje to również potwierdzenie w dokumentacji prowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną – jakość wody pitnej w 2020 r. na terenie Gminy Hajnówka oceniona była dobra i przydatna do spożycia w poszczególnych wodociągach[21].

 

Susza:

Na podstawie analizy przeprowadzonej w Programie ochrony środowiska[22] stwierdzono, iż gmina jest narażona na wystąpienie:

 

 1. a) suszy atmosferycznej w stopniu bardzo narażonym,
 2. b) suszy hydrologicznej w stopniu bardzo narażonym,
 3. c) suszy hydrogeologicznej w stopniu słabo narażonym,
 4. d) suszy rolniczej w stopniu bardzo narażonym.

 

Łącznie oceniając stopień narażenia gminy na występowanie suszy stwierdza się najwyższy stopień – obszar narażony na cztery typy suszy.

 

POŚ wskazuje na szereg przedsięwzięć możliwych do wdrożenia na terenie gminy zmierzających do poprawy bezpieczeństwa hydrologicznego.

 

Materiały szkodliwe - azbest

 

Politykę lokalną w zakresie unieszkodliwiania i utylizacji azbestu reguluje Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na terenie Gminy Hajnówka na lata 2007 – 2032.

 

Zgodnie z danymi zawartymi w bazie azbestowej na terenie tut. Gminy znajduje się 5 406,07 ton takich wyrobów[23]. Sukcesywne zmniejszenie stanu następuje poprzez utylizację azbestu przez mieszkańców na ich koszt oraz przez Gminę Hajnówka przy udzielonej dotacji z WFOŚGiW.

 

Gmina Hajnówka posiada pisemne wnioski mieszkańców o ujęcie w zadaniach dofinansowań na utylizację płyt azbestowych falistych lub płaskich na łączna ilość 369 ton. W 2020 roku Gmina Hajnówka wnioskowała o 39580,80 zł dotacji (70% kosztów kwalifikowanych z kwoty 56544,00 zł). Wnioskowana kwota dotacji była uwarunkowana wskaźnikiem G określonym przez Ministerstwo Finansów dla Gminy Hajnówka. Gmina Hajnówka otrzymała 7 393,00 zł dotacji, co pozwoliło na zutylizowanie 36,34 ton azbestu. Gmina Hajnówka prowadzi ciągłe działania w celu pozyskania dotacji na utylizację azbestu. W omawianym roku WFOŚGiW nie prowadzi takiego programu dotacji.

11. Gospodarka odpadami komunalnymi.

            Gospodarka odpadami na terenie gminy realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797,875,2361 ) i ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439, 2320, 2361). Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwałami Rady Gminy zostały określone zasady gospodarowania odpadami na nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach częściowo zamieszkałych. Gmina zobowiązana jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z tych nieruchomości. Ustalona została opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańca nieruchomości zamieszkałej  zróżnicowana w  zależności od tego czy odpady były segregowane czy też nie wykonywano obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata podwyższona). Wprowadzono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach.

W myśl ustawy o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola), infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi) oraz świetlice gminne, cmentarze, boiska sportowe, parkingi, przystanki.

W 2020 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Hajnówka realizowane było przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka. Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Na terenie gminy Hajnówka funkcjonuje od dnia 01.07.2013 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzony przy byłym wysypisku śmieci w Starym Berezowie. Na dzień dzisiejszy w/w odpady gromadzone są w kontenerach i odbierane przez PUK Sp. z o.o. w Hajnówce na podstawie umowy.

Stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2020 roku uległy zmianie i wynosiły: 25 zł od osoby za formę selektywną i 50 zł od osoby jeżeli nie wypełniany był obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach wynosiło 10 zł od osoby. Głównym składnikiem kosztów jest wynagrodzenie Wykonawcy za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, które na podstawie opłaconych faktur w 2020 roku  wyniosły 524 238,39 zł. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 575 128,77zł.

Na dzień 31.12.2020 r. systemem zagospodarowania odpadów objętych zostało 1336 nieruchomości. Mieszkańcy u źródła w swoich gospodarstwach domowych segregują odpady na następujące frakcje: metale i tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe ,szkło, papier i tektura, popiół i żużel oraz odpady biodegradowalne. Odpady zmieszane oraz segregowane były odbierane zgodnie z harmonogramem. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma odebrała 817,087 Mg odpadów.  Z nieruchomości zamieszkałych – 588,6200 Mg odpadów w tym 249,5400 – odpadów niesegregowanych, jest to mniej niż w roku 2019 (275,1600 Mg w 2019 r.). Ponadto w ubiegłym roku zorganizowano odbiór elektrośmieci, których z terenu gminy odebrano 6,3400 Mg i odpadów wielkogabarytowych 26,4600 Mg. Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starym Berezowie przekazano w 2020r. do PUK Sp. z o.o. w Hajnówce - 64,3970 Mg odpadów. Ilość odpadów zebranych z terenu gminy Hajnówka na podstawie indywidualnych umów wyniosła w 2020 r. -164,0700 Mg.

 

Tabela 12. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy (w Mg) w 2020 r.

Lp.

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Ilość odpadów odebranych z posesji zamieszkałych

Punkt Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Ilość odpadów zebranych z terenu gminy Hajnówka na podstawie indywidualnych umów

1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

 

 

0,0200

2

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

104,3000

0,7600

4,7000

3

15 01 07

Opakowania ze szkła

84,6800

 

3,9000

4

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

 

0,5400

 

5

16 01 03

Zużyte opony

 

10,7000

 

6

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

10,2000

23,6200

7

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 6

 

20,2070

38,3200

8

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 

2,7200

 

9

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

1,5400

11,9800

10

20 01 01

Papier i tektura

15,2100

 

3,6000

11

20 01 02

Szkło

0,0400

 

 

12

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

0,5200

 

0,2200

13

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

3,7600

1,6700

 

14

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

2,5800

 

 

15

20 01 39

Tworzywa sztuczne/zanieczyszczone

 

 

0,8400

16

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie

95,0700

 

 

17

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

6,4600

 

1,6200

18

20 02 03

Inne odpady ulegające biodegradacji

 

 

6,9800

19

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

249,5400

 

58,1700

20

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

 

2,2400

21

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

26,4600

16,0600

7,8600

 

 

RAZEM:

588,6200

64,3970

164,0700

 

Nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej, są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów zawartej z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Hajnówka. W 2020 roku ich liczba wynosiła – 6.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, w celu ich opróżniania korzystają z firm posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych. Urząd Gminy prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy Hajnówka funkcjonuje aktualnie 307 zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, natomiast w roku poprzednim było ich 315 – spadek  o 8 zbiorników.  W roku 2020 działa  96 szt. oczyszczalni przydomowych- mniej o  2 w porównaniu do roku ubiegłego .

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka jest prowadzona prawidłowo. Zdecydowana  większość odpadów komunalnych jest poddawana segregacji i przekazywana do zagospodarowania. Mieszkańcy chętnie segregują odpady.

13. Ochrona zwierząt

            Zadaniem własnym Gminy Hajnówka jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Zadanie to jest realizowane w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hajnówka w 2020 roku” uchwalonego przez Radę Gminy Hajnówka  Uchwałą Nr XVII/121/2020  z dnia 25 marca 2020 r.

Do lipca 2020r odławianie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Hajnówka realizowane było przez  Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska wyłonionym w drodze zapytania ofertowego. Od  14 października  2020r. powyższe zadanie realizowane jest przez Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „CIAPEK”, ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka – wyłonionym w drodze zapytania ofertowego.

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Gabinet Weterynaryjny Eugeniusz Rutkowski, ul. Lipowa 83, 17-200 Hajnówka.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Hajnówka zaopiekowała się 14 psami – co stanowi koszt  15 320 zł i jest większy w stosunku do roku poprzedniego - 12 600 zł (9 psów). Koszt świadczenia usług weterynaryjnych w roku 2020 wyniósł 2 279,99 zł. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hajnówka w 2020 roku”  dofinansowano zabiegi sterylizacji 6 psów i 5 kotów posiadających właściciela oraz zakupiono i przekazano dla społecznego opiekuna kotów karmę w ilości 16,225 kg.

Razem w 2020 r. Gmina Hajnówka w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hajnówka w 2020 roku” wydatkowała kwotę ponad 18 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Inwestycje i projekty realizowane przez Gminę Hajnówka w 2020 r. w ramach wdrażania lokalnej polityki rozwoju z wykorzystaniem programów i środków zewnętrznych – zestawienie.

 

[1] Gmina Hajnówka nie uczestniczy w realizacji budżetu obywatelskiego, a zatem przedmiotowy zakres nie podlega opracowaniu.

[2] Źródło: Bank Danych Lokalnych (dostęp z dnia 26 kwietnia 2021 r.).

[3] Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podlaski Oddział Regionalny. Biuro powiatowe w Hajnówce.

[4] Żródło: BDL, dostęp z dnia 26 kwietnia 2021 r.

[5] Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce (dostęp z dnia 09.04.2019).

[6] http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/uchwal_rady/ (dostęp z dnia 09.04.2020).

[7] Odpowiednio w 2019 r. były to 3 osoby, a kwota dopłaty gminy wyniosła 88 632,94 zł.

[8] W 2019 r. odpowiednio: 1 032 490,43 zł, 918 758,70 zł, 79 602,81 zł, 29 972,94 zł.

[9] W 2019 r. odpowiednio: 2 475 438,84 zł, 551 dzieci.

[10] W 2019 r. odpowiednio: 4 wierzycieli, 24 950 zł.

[11] W 2019 r. odpowiednio: 29 rodzin i 68 kart.

[12] W 2019 odpowiednio 137 członków.

[13] W 2019 r. odpowiednio: 903 273,50 zł; 547 210,00 zł; 356 063,50 zł.

[14] Zakres chronologiczny dla danych ogólnych ujętych w przedmiotowym zestawieniu jest uwarunkowany dostępnością danych Powszechnego Spisu Rolnego (przeprowadzony w 2010 r.). Dane PSR przeprowadzonego w 2020 r. na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie zostały zagregowane.

[15] Bank Danych Lokalnych, dostęp z dnia 14.04.2020 r.

[16] Program ochrony środowiska Gminy Hajnówka, Toruń 2018 r., s. 74 – 75.

[17] Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim. Raport wojewódzki za 2018 r. dostęp: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publications/card/14056, z dnia 22.04.2020 r.

[18]  W 2017 r. autorzy opracowania wskazują na okresowe przekroczenie emisji pyłu 2,5, jednakże podkreślają, iż w stosunku do omawianego okresu poprawa jest niewielka.

[19] Tamże, s. 56 - 58.

[20] Tamże, s. 58.

[21] Źródło: dane Referatu inwestycji, zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki.

[22] Program Ochrony Środowiska, s. 63 – 64.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Gmina Hajnówka

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-05-17

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2021-05-13