Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

Dochodami gminy są:
podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody Gminy,
Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych unormowanych w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna, podatek rolny, podatek leśny).
W ramach uprawnień Gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek, nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada Rada Gminy. Wysokość stawek Rada Gminy określa w drodze uchwały.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest Wójt.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat - Anna Drużba

Data wytworzenia: 2018-08-07

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2019-02-04

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2005-01-24