Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane przez Wójta Gminy Hajnówka

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613) Wójt Gminy jest uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych.

 • Interpretacje indywidualne wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie.
  Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym.
  Wniosek o interpetacje może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych, które wnioskodawca jest obowiązany przedstawić wyczerpująco. Wniosek musi również zawierać własne stanowisko w sprawie oceny prawnej okoliczności będących przedmiotem interpetacji.
  Pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wnioskujący składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpetacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
 • Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
 • Interpretację indywidualną wydaje się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w w/w terminie, uznaje się, iż następnego dnia po jego upływie została wydana interpretacja stwierdzajaca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.
 • Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia interpretacji indywidualnej wydanej przez Wójta Gminy może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wójta do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia interpretacji.
 • W terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie strona wnosi skargę do WSA, a w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Zgodnie z dyspozycją art. 14i §3 cyt. ustawy interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski i interpretacje:

2017

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od nieruchomości SSPW

NTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat finansowy - Iwona Kiczkajło

Data wytworzenia: 2017-01-04

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-01-04