Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

Celem opracowania sprawozdania jest zobrazowanie stopnia realizacji przedsięwzięć przyjętych w palnie gospodarki odpadami gminy Hajnówka zrealizowanych do dnia 31 grudzień 2006 r.

W okresie do 13 października 2005 r. obowiązywał następujący porządek prawny. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – P{rawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr. 100, poz 1085, z 2002 r., Nr. 143, poz. 1196, z 2003 r., Nr. 7, poz. 78 i Nr. 190, poz. 1865, z 2004 r., Nr. 49, poz. 464, z 2005 r., Nr. 113, poz. 954 z 2006 r. oraz Nr. 50, poz. 360) Rady gmin zostały zobowiązane do uchwalenia gminnych programów ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 2004 r. Na mocy Art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 Kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr. 62, poz. 628 z 2002 r., Nr. 41, poz. 365, Nr. 113, poz. 984 i Nr. 199, poz. 1671 z 2003 r., Nr. 7, poz. 78 z 2004 r., Nr. 96, poz. 959, Nr. 116, poz. 1208 i Nr. 191, poz. 1956 z 2005 r., Nr. 25, poz.202, Nr. 90, poz. 758, Nr.130, poz. 1087, Nr. 175 poz. 1458 i 1462 i Nr. 180, poz. 1495 z 2006 r. oraz Nr. 50, poz. 360) gminny plan gospodarki odpadami stanowi część gminnego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Obowiązek składnia co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr. 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące:

- zakresu gminnych planów gospodarki odpadami,

- okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Zgodnie z zmianą okresu sprawozdawczego pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone radzie gminy i zarządowi powiatu do dnia 31 marca 2007 r. Termin ten wynika z art.9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Piotr Chilimoniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-10-07

Data modyfikacji: 2008-10-17

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-10-07