SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODAKI ODPADAMI GMINY HAJNÓWKA W LATACH 2007-2008

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO
PLANU GOSPODAKI ODPADAMI
GMINY HAJNÓWKA W LATACH 2007-2008

1. Wprowadzenie

1.1. Cel przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami gminy Hajnówka w latach 2007 – 2008 zostało sporządzone w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Sprawozdanie te określi stopień realizacji przyjętego planu gospodarki odpadami oraz aktualny stan gospodarki odpadami na terenie gminy Hajnówka.

1.2. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania

W dniu 28 grudnia 2004 roku Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXII/132/04 został zatwierdzony „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Hajnówka do
2015 roku”. Dokument ten powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i jest on zgodny z obowiązującym prawem. Przedstawia on sytuację ekologiczną gminy Hajnówka oraz określa priorytetowe działania z zakresu gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawu o odpadach (Dz.U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865 z póź. zm.) organ wykonawczy gminy powinien przedłożyć radzie gminy i zarządowi powiatu „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za okres 2007-2008”. Sprawozdanie powinno być wykonane do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego. Zakres czasowy powinien obejmować okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Jest to zgodne z art. 14 ust. 12b w/w ustawy.
Niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Gminy Hajnówka oraz Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

1.3. Zakres sprawozdania

 1. Cel sporządzenia sprawozdania – podaje przyczynę oraz powody sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

 2. Podstawa prawna sprawozdania – omawia obowiązujące przepisy prawa polskiego, na podstawie których zostało sporządzone niniejsze Sprawozdanie.

 3. Sposób zbierania informacji oraz ich źródła – określa sposób pozyskania danych, które muszą być zawarte w Sprawozdaniu w świetle obowiązujących przepisów oraz źródła ich pochodzenia.

 4. Autorzy sprawozdania oraz instytucje współpracujące – zawarte są tu informacje o opracowujących Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Hajnówka oraz o instytucjach, które współpracowały przy jego utworzeniu poprzez konsultacje bądź poprzez udzielenie niezbędnych informacji.

 5. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów – określa rodzaje odpadów ich ilości oraz źródła emisji odpadów na terenie gminy Hajnówka.

 6. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2007 -2008 – określa ilość oraz typ wytwarzanych odpadów na terenie gminy Hajnówka i poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania.

 7. Ilość i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2007 -2008
  - określa ilość oraz typ wytwarzanych odpadów na terenie gminy Hajnówka i poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania.

 8. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2007 - 2008 - określa ilość oraz typ wytwarzanych odpadów na terenie gminy Hajnówka i poddanych poszczególnym procesom odzysku.

 9. Ilość i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2007 -2008 – określa ilość oraz typ wytwarzanych odpadów na terenie gminy Hajnówka i poddanych poszczególnym procesom odzysku.

 10. Istniejący system zbierania odpadów – opisuje aktualnie stosowany system zbierania odpadów na terenie gminy Hajnówka.

 11. Instalacja do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów – zawiera informacje o istnieniu i rodzaju instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Hajnówka.

 12. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – zawiera informacje o istnieniu i rodzaju instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Hajnówka.

 13. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007-2008 – określa stopień realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami oraz poniesione na realizację tych działań koszty przez gminę Hajnówka.

 14. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć – analizuje poniesione koszty na realizację działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami oraz wykorzystanie źródeł finansowania tych przedsięwzięć na terenie gminy Hajnówka.

 15. Ocena systemu monitoringu – ocenia czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte oraz czy dochodzenie do nich przebiega tak, jak zostało to założone w Gminnym planie gospodarki odpadami gminy Hajnówka poprzez ocenę systemu monitoringu określonego w Planie.

 16. Podsumowanie – zawiera najważniejsze wnioski wynikające ze Sprawozdania z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami gminy Hajnówka.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Piotr Chilimoniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-04-22

Data modyfikacji: 2009-04-22

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-04-22