IP.271.5.2018 - Ogłoszenie - Gmina Hajnówka: Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 l.

                                                                

Hajnówka, dnia 10.08.2018 r.

IP.271.5.2018


Ogłoszenie nr 603355-N-2018 z dnia 2018-08-10 r.

Gmina Hajnówka: Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+

oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 l.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Hajnówka, krajowy numer identyfikacyjny 5065906500000, ul. ul. Aleksego Zina  1 , 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 682 25 00, e-mail gmina@gmina-hajnowka.pl, faks 85 682 46 12.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/przetargi/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak
Adres:
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 32

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 l.
Numer referencyjny: IP.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZEŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku, która ma polegać na wykonaniu ścianek działowych, wyodrębnieniu pomieszczenia kotłowni gazowej, wykonaniu instalacji gazowej wewnętrznej oraz zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem, wykonaniu instalacji C.O., remoncie WC dla osób niepełnosprawnych. Zamówienie realizowane będzie na podstawie projektu budowlanego oraz dwóch projektów branżowych (elektryczny i sanitarny). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawarty jest w projekcie budowlanym oraz projektach branżowych stanowiących złączniki do SIWZ. CZĘŚĆ 2 Przedmiotem zamówienia są dostawy fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla potrzeb „Utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+”. Dostarczane sprzęty i wyposażenie mają posiadać oznakowanie CE i tabliczki znamionowe z następującym opisem: dane producenta, model, numer fabryczny, rok produkcji. Dostarczane sprzęty i wyposażenie mają być wolne od wszelkich wad. Szczegółowy opis CZĘŚCI II przedmiotu zamówienia zawarty jest w wykazie sprzętu i wyposażenia stanowiącym złącznik 5 do SIWZ. Wykonawca ma zaproponować sprzęt o parametrach wskazanych w złączniku 5 do SIWZ, lub równoważnych.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45310000-3

45330000-9

45231220-3

39000000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy posiadają zdolność techniczną lub zawodową: a) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał w sposób należyty oraz, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 zamówienia, odpowiadające swoim przedmiotem robotom budowlanym, będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.: polegających na wykonaniu instalacji gazowej i instalacji C.O. o wartości robót, co najmniej 50 000 zł brutto każde W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: - wykaz robót budowlanych z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty były wykonane - dane należy podać zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz - załączy dowody potwierdzające, że te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) referencje; 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych w ppkt. 1). b) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał w sposób należyty co najmniej 1 dostawę, odpowiadającą swoją specyfikacją, będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.: polegających na dostawie wyposażenia biura o wartości, co najmniej 5 000 zł brutto każde W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: - wykaz dostaw z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty były wykonane - dane należy podać zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SIWZ oraz - załączy dowody potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) referencje; 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych w ppkt. 1). c) przynajmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, posiadającą uprawnienia o specjalności ogólnobudowlanej, przynajmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót o specjalności sanitarnej, oraz przynajmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót o specjalności elektrycznej, wszystkie 3 osoby mają mieć wpis wpisanych do właściwej izby inżynierów budownictwa W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca złoży wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia z podaniem imion i nazwisk, informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresem wykonywanych przez nich czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami przy realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z oświadczeniem, że w/w osoby posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – załącznik 6a. Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcje wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków ustawy należy przedłożyć: 1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Kosztorys ofertowy. 3) Wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących wykonanych robót budowlanych wydanych przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 1) Wykazu 1 dostawy wykonanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do SIWZ, 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a do SIWZ 5) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 6) Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego postępowania potwierdzających wymagania oraz warunki określone w art. 25 ust. 1 ustawy. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Oferty składane przez Wykonawców występujących wspólnie. 1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz o których mowa w dziale VI 6 ust. 2 SIWZ, w związku z czym każdy ze wspólników musi złożyć oświadczenia, o których mowa w dziale VII ust. 1 pkt. 1) SIWZ. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w dziale VII ust. 1 pkt. 6) SIWZ składa każdy wykonawca. 4) Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w VII ust. 6 pkt. 1) SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w VII ust. 6 pkt. 1) SIWZ. 7) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VII ust. 1 pkt. 1) SIWZ. 9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczenia, o których mowa w dziale VII ust. 1 pkt. 1) SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Termin gwarancji

40,00

Cena

60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu realizacji poszczególnych etapów lub terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: a) Wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie umowy, b) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją prawną, finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami (np. przedłużająca się procedura Pzp, przedłużająca się procedura otrzymania dotacji i podpisania umowy z instytucją, która przyznała środki na współfinansowanie umowy), c) Okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, d) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, e) Z powodu okoliczności wystąpienia siły wyższej, f) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, g) W przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę, h) W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian). 3) Dopuszcza się zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, pod warunkiem, że proponowany kandydat będzie posiadał uprawnienia i kwalifikacje wymagane w SIWZ. 4) Dopuszcza się zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednia zgodą Zamawiającego: w uzasadnionych przypadkach możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót, niż określone w formularzu oferty. 5) Dopuszcza się zmiany na skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Postępowanie o zamówienie publiczne realizowane będzie przy udziale środków pochodzących z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa budynku, która ma polegać na wykonaniu ścianek działowych, wyodrębnieniu pomieszczenia kotłowni gazowej, wykonaniu instalacji gazowej wewnętrznej oraz zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem, wykonaniu instalacji C.O., remoncie WC dla osób niepełnosprawnych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku, która ma polegać na wykonaniu ścianek działowych, wyodrębnieniu pomieszczenia kotłowni gazowej, wykonaniu instalacji gazowej wewnętrznej oraz zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem, wykonaniu instalacji C.O., remoncie WC dla osób niepełnosprawnych. Zamówienie realizowane będzie na podstawie projektu budowlanego oraz dwóch projektów branżowych (elektryczny i sanitarny). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawarty jest w projekcie budowlanym oraz projektach branżowych stanowiących złączniki do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45231220-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa sprzętu i wyposażenia.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są dostawy fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla potrzeb „Utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+”. Dostarczane sprzęty i wyposażenie mają posiadać oznakowanie CE i tabliczki znamionowe z następującym opisem: dane producenta, model, numer fabryczny, rok produkcji. Dostarczane sprzęty i wyposażenie mają być wolne od wszelkich wad. Szczegółowy opis CZĘŚCI II przedmiotu zamówienia zawarty jest w wykazie sprzętu i wyposażenia stanowiącym złącznik 5 do SIWZ. Wykonawca ma zaproponować sprzęt o parametrach wskazanych w złączniku 5 do SIWZ, lub równoważnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Wójt Gminy Hajnówka
 

 

Hajnówka, dnia 10.08.2018 r.

 

IP.271.5.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 l.

 

Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia skróty:

 • „ustawa" - oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 • „SIWZ" - oznacza niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,

 

Postępowanie o zamówienie publiczne realizowane będzie przy udziale środków pochodzących z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

 

Zamawiający: Gmina Hajnówka

Kierownik Zamawiającego – Wójt Gminy Hajnówka,

Adres: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,

Tel. 85 682 25 00, 85 682 27 56, nr fax 85 682 46 12

Strona internetowa Zamawiającego: http: / / www.gmina-hajnowka.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm). wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku, która ma polegać na wykonaniu ścianek działowych, wyodrębnieniu pomieszczenia kotłowni gazowej, wykonaniu instalacji gazowej wewnętrznej oraz zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 wraz z przyłączem, wykonaniu instalacji C.O., remoncie WC dla osób niepełnosprawnych.

Zamówienie realizowane będzie na podstawie projektu budowlanego oraz dwóch projektów branżowych (elektryczny i sanitarny).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawarty jest w projekcie budowlanym oraz projektach branżowych stanowiących złączniki do SIWZ.

 

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

 

Przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie (dotyczy CZEŚĆI I oraz CZĘŚCI II).
 2. Numer konta bankowego Wykonawcy, na które zostanie przekazane wynagrodzenie – numer konta zostanie wpisany do umowy.
 3. Opracowany harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie załącznikiem do umowy.

 

Odbiór robót.

 

 1. Roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, podlegają następującym odbiorom:
  1. odbiorom technicznym,
  2. odbiorowi końcowemu.
 2. Gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu, zanikających i odbiorów technicznych oraz odbioru końcowego, Kierownik Budowy zgłosi wpisem do dziennika budowy, zawiadamiając o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Każde ze zgłoszeń wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
 3. Zgłaszając do odbioru końcowego przedmiot zamówienia, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć operat kolaudacyjny, który powinien zawierać:
  1. dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjna,
  2. protokoły z odbiorów technicznych,
  3. dziennik budowy,
  4. deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, potwierdzone, że zostały wbudowane na przedmiotowej budowie,
  5. oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uporządkowaniu oraz doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy.
 4. Termin odbioru końcowego będzie ustalony po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wykonania przedmiotu zamówienia i sprawdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej. Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy.
 5. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 6. Wykonawca udzieli co najmniej 3 – letniej gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
 7. W dniu podpisania protokołu odbioru wykonanych robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną.
 8. Jeżeli miałby nastąpić udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia, wówczas zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający są bezwzględnie zobowiązani wykonać czynności, o których mowa w art. 647 1 Kodeksu cywilnego.
 9. Wykonawca odpowiada za czynności i zaniechania podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia - jak za czynności i zaniechania własne.
 10. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udostępniać dziennik budowy Zamawiającemu na każde jego życzenie.

 

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymagane jest zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z póź. zm.):

 1. a) Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na umowę o pracę, które będą brały udział w realizacji zamówienia,
 2. b) sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. - Załącznik nr 10 do SIWZ

 

Dotyczy to również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy powinni złożyć w/w oświadczenie przed przystąpieniem do robót.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy w celu potwierdzenia spełnienia wymagań przez Wykonawcę zawartych w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

 

CZĘŚĆ II

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla potrzeb „Utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+”. Dostarczane sprzęty i wyposażenie mają posiadać oznakowanie CE i tabliczki znamionowe z następującym opisem: dane producenta, model, numer fabryczny, rok produkcji. Dostarczane sprzęty i wyposażenie mają być wolne od wszelkich wad.

 

Szczegółowy opis CZĘŚCI II przedmiotu zamówienia zawarty jest w wykazie sprzętu i wyposażenia stanowiącym złącznik 5 do SIWZ. Wykonawca ma zaproponować sprzęt o parametrach wskazanych w złączniku 5 do SIWZ, lub równoważnych.

 

Odbiór dostawy.

 

 1. O terminie odbioru elementów dostawy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.
 2. Za termin wykonania dostawy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru, przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.
 3. Wykonawca udzieli co najmniej 2 – letniej gwarancji na elementy dostawy będące przedmiotem zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
 4. W dniu podpisania protokołu odbioru wykonanych robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Karty Gwarancyjne na dostarczony sprzęt.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie w dniu dostawy dokonać rozruchu i przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi urządzeń.
 6. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał wizji lokalnej na miejscu dostawy / montażu / rozruchu pożądanego przez Zamawiającego wyposażenia.
 7. Wszystkie urządzenia wymagające pompowania winny być wyposażone w osprzęt umożliwiający napompowanie i spuszczenie powietrza.
 8. Zamawiane urządzenia winny być opatrzone w instrukcję, określającą sposób bezpiecznego korzystania.

 

Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231220-3 Roboty budowlane z zakresie gazociągów

39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający na podstawie art. 36aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II zamówienia. Na podstawie art. 36aa ust. 2 ofertę należy złożyć w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 

Terminy wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 31.10.2018 roku.

 

Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności budowlanej w zakresie instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy:
 • Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • Posiadają zdolność techniczną lub zawodową:
  1. wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał w sposób należyty oraz, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 zamówienia, odpowiadające swoim przedmiotem robotom budowlanym, będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.: polegających na wykonaniu instalacji gazowej i instalacji C.O. o wartości robót, co najmniej 50 000 zł brutto każde

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- wykaz robót budowlanych z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty były wykonane - dane należy podać zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz

- załączy dowody potwierdzające, że te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) referencje; 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych w ppkt. 1).

 1. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał w sposób należyty co najmniej 1 dostawę, odpowiadającą swoją specyfikacją, będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.: polegających na dostawie wyposażenia biura o wartości, co najmniej 5 000 zł brutto każde

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- wykaz dostaw z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty były wykonane - dane należy podać zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SIWZ oraz

- załączy dowody potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) referencje; 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych w ppkt. 1).

 1. przynajmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, posiadającą uprawnienia o specjalności ogólnobudowlanej,  przynajmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót o specjalności sanitarnej, oraz przynajmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót o specjalności elektrycznej, wszystkie 3 osoby mają mieć wpis wpisanych do właściwej izby inżynierów budownictwa

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca złoży wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia z podaniem imion i nazwisk, informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresem wykonywanych przez nich czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami przy realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z oświadczeniem, że w/w osoby posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – załącznik 6a.

Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcje wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.

 

 1. Podstawy wykluczenia wykonawców

 

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy.
 2. Dodatkowo zamawiający wyklucza wykonawcę:
 3. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie postępowania restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
 4. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 5. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z: 1) zamawiającym 2) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 3) Członkami komisji przetargowej, 4) Osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 6. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 7. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższa niż 3000 złotych;
 8. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w powyższym punkcie e;
 9. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
 10. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
  1. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.
  2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub na podstawie 2 działu VI SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadość uczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 • Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4 działu VI SIWZ.
 1. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

VII. Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć

 

 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków ustawy należy przedłożyć:
 • Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
 1. a) nie podlega wykluczeniu
 2. b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • Kosztorys ofertowy.
 • Wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących wykonanych robót budowlanych wydanych przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,
 • Wykazu 1 dostawy wykonanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do SIWZ,

3)    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (kwalifikacje zawodowe)  - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,

4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a do SIWZ

5) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

6) Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego postępowania potwierdzających wymagania oraz warunki określone w art. 25 ust. 1 ustawy.

 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 3. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 5. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
 • W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 1. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
 • Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 • Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 1. Oferty składane przez Wykonawców występujących wspólnie.
 • Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz o których mowa w dziale VI 6 ust. 2 SIWZ, w związku z czym każdy ze wspólników musi złożyć oświadczenia, o których mowa w dziale VII ust. 1 pkt. 1) SIWZ.
 • W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w dziale VII ust. 1 pkt. 6) SIWZ składa każdy wykonawca.
 • Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 1. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
 • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 • Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy.
 • W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 • Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w VII ust. 6 pkt. 1) SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w VII ust. 6 pkt. 1) SIWZ.
 • W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
 1. a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 2. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 3. c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 4. d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
 • Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VII ust. 1 pkt. 1) SIWZ.
 • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczenia, o których mowa w dziale VII ust. 1 pkt. 1) SIWZ.

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

 1. Składanie ofert odbywa się z pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 poz.1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok" uważa się za doręczone prawidłowo.
 3. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując wniosek na adres Zamawiającego tj. na adres Urząd Gminy Hajnówka, ul Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, faks: 85 682-46-12, gmina@gmina-hajnowka.pl.
 4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, jakich dokumenty te mogą być składane, składane przez wykonawcę i inny podmiot, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
 5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
 7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Aleksander Kulik, Marek Bagrowski Tel. 85 682-27-56 (w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia).

Piotr Chilimoniuk Tel. 85 682-27-56 (w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia).

 

 1. Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wadium

 

 1. Termin związania ofertą

 

 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

A.

 1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ.
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za Zgodność z oryginałem).
 4. Zakres świadczenia Wykonawcy zawarty w ofercie jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w umowie.
 5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
 1. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.
 2. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
 • Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców,
 • Wykonawców ubiegających   się   wspólnie   o   przedmiotowe   zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).

Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie. z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.

 1. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
 5. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.
 6. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 7. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 8. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę.
 9. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
 10. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 12. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
 13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i wykazał że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa jednocześnie uzasadniając, dlaczego ww. informacje uznał za tajemnicę przedsiębiorstwa - NALEŻY UZASADNIĆ.
 14. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
 • nazwy (firmy) i adresu Wykonawcy,
 • informacji dotyczących ceny,
 • terminu wykonania zamówienia,
 • okresu gwarancji,
 • warunków płatności.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco:

 

Urząd Gminy Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:

Oferta w postępowaniu pn.:

Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 l

 

CZĘŚĆ I oraz  CZĘŚĆ II

 

Nie otwierać przed dniem 28.08.2018 r., przed godz. 12:15

 

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, by można było odesłać bez otwierania ofertę złożoną po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert.

Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana" lub „wycofanie".

UWAGA!  W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty lub nie stosowania zasady koperty zewnętrznej i wewnętrznej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 • Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, w sekretariacie, pokój Nr 32 (I piętro) w terminie do dnia 28.08.2018 r. do godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

 • Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. Nr 37 w dniu 28.08.2018 r., o godz. 12:15

 • Otwarcie ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji. Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę brutto, termin wykonania zamówienia, warunki płatności i okres gwarancji zawarty w ofercie.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną.

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

 1. Cena oferty to cena ryczałtowa w rozumieniu art. 632 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej SIWZ.
 2. Cenę należy podać w złotych polskich w Formularzu Oferty (zał. nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. (%) Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
 3. Cenę oferty należy ustalić na podstawie zakresu rzeczowego robót na podstawie dokumentacji projektowej i SIWZ. Materiałem pomocniczym jest przedmiar robót.
 4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić cenę za całość zamówienia z wyodrębnieniem robót w terenie kolejowym.
 5. W cenę określoną w Formularzu Oferty należy wkalkulować wszelkie roboty i usługi towarzyszące wykonaniu, które są niezbędne do wykonania robót zgodnie z umową w szczególności:
 • dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii, zgłoszeń, pozwoleń itp., niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytku,
 • ustanowienie kierownika budowy działającego w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz do prowadzenia dziennika budowy a także koszty zatrudnienia pozostałego personelu, łączenie ze wszystkimi kosztami pośrednimi wynikającymi z obowiązujących przepisów,
 • informowanie mieszkańców terenu objętego inwestycją o rozpoczęciu robót, i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami.
 • zorganizowanie i ponoszenie kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę we własnym zakresie i na koszt własny.
 • utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku - zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222, z późn. zm.),
 • dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku,
 • Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót oraz w budynku Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego w Dubinach jak również w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
 • ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż., jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót w budynku i na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,
 • ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, na drodze w tym także ruchem pojazdów,
 • posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres, co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej: ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości niniejszego kontraktu,
 • zastosowanie materiałów odpowiadającym wymogom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z późn. zm.) powinny odpowiadać, określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej. Na każde żądanie Zamawiających Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
 • dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy, na każde żądanie Zamawiających lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami SIWZ,
 • niezwłoczne jednak nie później niż w terminie 24h od chwili wystąpienia, informowanie Zamawiających (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robót,
 • usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
 • terminowego wykonanie i przekazanie do użytku przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,
 • uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni lub instalacji,
 • ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
 • inne koszty niezbędne do wykonania pełnego zakresu robót umożliwiające użytkowanie wykonanych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem.

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 

 

CZĘŚĆ I

 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

 

 1. Cena – 60%
 2. Termin gwarancji (minimum 36 miesięcy - maksimum 60 miesięcy) – 40%

Sposób obliczania najkorzystniejszej oferty według poniższych wzorów:

 

 1. Cena:            

 

             cena brutto oferty najniższej

-----------------------------------------  x 100pkt. x 60% = Wynik A

            cena brutto oferty rozpatrywanej

 1. Termin gwarancji (w miesiącach) minimalny okres to 36 miesięcy:

 

termin gwarancji oferty rozpatrywanej

-------------------------------------------------- x 100pkt. x 40% = Wynik B

najdłuższy termin gwarancji spośród

wszystkich ofert ważnych

 

Ocena wypadkowa każdej z Ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie poszczególnych kryteriów:

Suma = Wynik A + Wynik B

 

Oferta Najkorzystniejsza to ta, która uzyska najwyższą ilość punktów (Suma), tzn. oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ocen z tytułu kryteriów

 

 

 

 

CZĘŚĆ II

 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

 

 1. Cena – 60%
 2. Termin gwarancji (minimum 24 miesięcy - maksimum 60 miesięcy) – 40%

Sposób obliczania najkorzystniejszej oferty według poniższych wzorów:

 

 1. Cena:           

 

             cena brutto oferty najniższej

-----------------------------------------  x 100pkt. x 60% = Wynik A

            cena brutto oferty rozpatrywanej

 

 1. Termin gwarancji (w miesiącach) minimalny okres to 24 miesięcy:

 

termin gwarancji oferty rozpatrywanej

-------------------------------------------------- x 100pkt. x 40% = Wynik B

najdłuższy termin gwarancji spośród

wszystkich ofert ważnych

 

Ocena wypadkowa każdej z Ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie poszczególnych kryteriów:

Suma = Wynik A + Wynik B

 

Oferta Najkorzystniejsza to ta, która uzyska najwyższą ilość punktów (Suma), tzn. oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ocen z tytułu kryteriów.

 

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 • Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy poinformuje wszystkich wykonawców o:
 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 4. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
 5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
 6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
 7. unieważnieniu postępowania.
 • Informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5-7 ustawy Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej.
 • Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 • Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta lub nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

CZĘŚĆ  I

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:
 • pieniądzu;
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto Zamawiającego nr: 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015 PKO SA Oddział Hajnówka z dopiskiem: „ZABEZPIECZENIE – Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 l - CZĘŚC I
 • W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
 • W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Hajnówce.
 • Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
 1. 70% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia zakończenia robót i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
 2. 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i zwróci je nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

 

CZĘŚĆ  II

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:
 • pieniądzu;
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto Zamawiającego nr: 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015 PKO SA Oddział Hajnówka z dopiskiem: „ZABEZPIECZENIE – Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 l - CZĘŚC II
  1. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
  3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Hajnówce.
  4. Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
 1. 70% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia zakończenia dostawy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
 2. 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i zwróci je nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
 2. Wymagane warunki gwarancji: Wykonawca określi w formularzu ofertowym – termin ten będzie liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji zostanie wpisany do umowy oraz w protokole odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady wynosić będzie taką samą liczbę lat ile Wykonawca określi terminu gwarancji licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
 1. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
 • Zmiana terminu realizacji poszczególnych etapów lub terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
 1. Wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie umowy,
 2. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją prawną, finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami (np. przedłużająca się procedura Pzp, przedłużająca się procedura otrzymania dotacji i podpisania umowy z instytucją, która przyznała środki na współfinansowanie umowy),
 3. Okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
 4. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
 5. Z powodu okoliczności wystąpienia siły wyższej,
 6. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
 7. W przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę,
 8. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian).
 • Dopuszcza się zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, pod warunkiem, że proponowany kandydat będzie posiadał uprawnienia i kwalifikacje wymagane w SIWZ.
 • Dopuszcza się zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednia zgodą Zamawiającego: w uzasadnionych przypadkach możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót, niż określone w formularzu oferty.
 • Dopuszcza się zmiany na skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.

 

XVIII. Pouczenie o  środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

 

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

 

 1. Koszty udziału w postępowaniu

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XXI. Informacje o podwykonawcach

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania zadania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację: „nie dotyczy".

 

XXII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. administratorem danych osoby fizycznej składającej ofertę* jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka: adres e-mail iod@gmina-hajnowka.pl , telefon 85 682 27 56;
 3. dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w niniejszym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego;
 4. odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 5. dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez osobę fizyczną składającą ofertę danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej składającej ofertę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada osoba fizyczna składająca ofertę:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę**;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba fizyczna składająca ofertę, że przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę dotyczących ją narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje osobie fizycznej składającej ofertę:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: ilekroć występuje zapis ,,osoby fizycznej składającej ofertę” zamawiający ma również na myśli dane osób fizycznych zawartych w ofercie tj:

- wykonawcy – osoby fizycznej,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- osób, które wykonawca wykazuje w ofercie, aby potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i spełnianie wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia,

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe  zamieszczone w informacji z KRS),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

XXII. Inne

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

XXIII. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ

 

Załącznik nr 1 —    Wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 2 —    Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 —    Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 —    Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych,

Załącznik nr 4a —  Wzór wykazu wykonanych dostaw,

Załącznik nr 5 —    Wykazu sprzętu i wyposażenia,

Załącznik nr 6 —    Wzór wykazu osób wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień,

Załącznik nr 6a —  Wzór oświadczenia Wykonawcy, że o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 7 lub 7a —    Informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania ) W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ  

                                    INFORMACJI O KTÓREJ MOWA W art. 86 ust. 5 USTAWY PZP),

                     Załącznik nr 7 — OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

                     Załącznik nr 7a — LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 8 —    Projekt umowy,

Załącznik nr 9 —    Zobowiązanie podmiotu,

Załącznik nr 10 —  Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę,

Załącznik nr 11 –    Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załącznik nr 11a –   Oświadczenie  Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Załącznik nr 12 —  Dokumentacja projektowa:

 1. Projekt budowlany (w tym projekty branżowe),
 2. Przedmiary robót.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Piotr Chilimoniuk

Data wytworzenia: 2018-08-10

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-08-14

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-08-10