Ogłoszenie - publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Hajnówka, dnia 30.10.2017r.

IP.6845.18.2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Hajnówka działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka

Obręb BORYSÓWKA

 1. działka nr 222/6 o pow. 0,0900 ha, w tym: RVI-0,0900;

czynsz wywoławczy0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb  CHYTRA

 1. działka nr 381/2 o pow. 0,4096 ha, w tym: Ł IV-0,4096;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 381/4 o pow. 0,2456 ha, w tym: RIVb-0,1980, ŁIV-0,0476;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb DUBICZE OSOCZNE

1. działka nr 171/3 o pow. 0,0900 ha, w tym: RIIIb-0,0900;

czynsz wywoławczy - 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb  DUBINY

 1. działka nr 1006/9 o pow. 2,0973 ha, w tym: RIVb-0,6067, RV-1,4906;

czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 1006/11 o pow. 0,4167 ha, w tym: RV-0,4167;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 864/3 o pow. 0,1400 ha, w tym: w tym: BPsV-0,0614, PsV-0,0786;

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb  KOTÓWKA

 1. działka nr 82/3 o pow. 0,3000 ha, w tym: PsIII-0,3000;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb  MOCHNATE

 1. działka nr 226/1 o pow. 0,2400 ha, w tym: PsIV-0,2400;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb NOWOKORNINO

 1. działka nr 453 o pow. 0,1800 ha, w tym: BPsIII-0,1800;

czynsz wywoławczy - 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb NOWOSADY

 1. działka nr 250/2 o pow. 0,2200 ha, w tym: Lz-RIVb-0,0627, Lz-RV-0,0252, RIVb-0,0311, RV-0,1010;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 589/2 o pow. 0,1054 ha, w tym: PsIV-0,0796, W-PsIV-0,0258;

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb RZEPISKA

 1. działka nr 50/1 o pow. 0,2190 ha, w tym: RIVa-0,2190;

czynsz wywoławczy - 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

Przedmiotowe nieruchomości wydzierżawione będą do użytku rolniczego.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 30 września 2019r.

Minimalne postąpienie podczas przetargu wynosi 0,01 zł/m2 w stosunku rocznym.

Przetarg odbędzie się w dniu  30 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój nr 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, przed przetargiem, wadium w wysokości 10 zł, w kasie Urzędu Gminy Hajnówka, lub na konto nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56  w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 12.10.2017r.

IP.6845.17.2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Hajnówka, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147),

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Hajnówka

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 7 Dubiny, pow. hajnowski, gm. Hajnówka, oznaczona nr geod. 1006/12 o pow. 3,1266 ha (w tym: RV-1,4946, RVI-1,6320); brak KW.

Nieruchomość wydzierżawiona będzie do użytku rolniczego, na okres 10 lat.

Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego – 0,50 zł/m2 (netto) w stosunku rocznym.

Minimalne postąpienie podczas przetargu wynosi  0,05 zł/m2 w stosunku rocznym.

Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.

Czynsz dzierżawny płatny z góry, do 31 marca danego roku, na podstawie faktury VAT.

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/144/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 czerwca 2017r., nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę przemysłowo-składową oraz produkcyjno-usługową z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu  14 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój nr 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w terminie do 11 listopada 2017, wadium w wysokości 2 000 zł. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hajnówka Nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015, z tytułem „Wadium – przetarg w dniu 14 listopada 2017r. na dzierżawę działki nr geod. 1006/12 obr. Dubiny”. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przetargiem.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marzena Ostapczuk

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-01-13