Pomoc publiczna

Podmioty udzielające pomocy publicznej zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) są zobowiązane do przedstawiania Prezesowi UOKiK, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie ministrowi właściwemu ds. rolnictwa, sprawozdań o przyznanym wsparciu lub informacji o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Sporządzane sprawozdania służą do opracowania przez Prezesa UOKiK i przedstawiania Radzie Ministrów sprawozdania zawierającego wyniki monitorowania pomocy publicznej w Polsce jak również do oceny skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji.

Obowiązek sprawozdawczy w powyższym zakresie realizowany jest przez organy udzielające pomocy w oparciu o przepisy zawarte w:

  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952 z późn. zm.).
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r.Nr 6, poz. 32 z późn. zm.).
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. Nr 174, poz. 1081 z późn. zm.).
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. Nr 127, poz. 1053 z późn. zm.).Sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej są przekazywane za pośrednictwem aplikacji SHRIMP (aplikacja informatyczna pod nazwą System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej, służącą do monitorowania pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na jednostkach samorządu terytorialnego ciąży obowiązek publikowania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Wykazy sprawozdań pomocy publicznej

 

Podstawy prawne pomocy publicznej


Linki do stron o pomocy publicznej

Metryka strony

Udostępniający: Referat finansowy - Iwona Kiczkajło

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2013-08-08

Data modyfikacji: 2014-12-05

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2013-08-08