2020-06-10 Nabór na wolne stanowisko pracy : Referent ds. płac oraz obsługi księgowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Hajnówka

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy :


Referent ds. płac oraz obsługi księgowej

w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Hajnówka

I. Wymagania niezbędne:

 1. ma obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne,
 3. staż pracy – minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej.
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. posiada minimum prawa jazdy kat. B
 7. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,
 8. umiejętność współpracy z ludźmi, zdolność do szybkiego przedkładania projektów rozwiązań organizacyjnych przełożonym, wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność w wykonywaniu obowiązków, przestrzeganie tajemnicy służbowej, terminowość i dokładność, umiejętność obsługi komputera.

Znajomość programów: PŁATNIK, PŁACE, LEGISLATOR, KASA.

Dobra znajomość następujących przepisów prawnych: ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (t.j. z 2020r. poz. 266 z późn. zm); ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm), ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 870 z późn. zm), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1387 z późn. zm), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r. poz. 869 z późn. zm) ustawa z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm) wraz ze wszystkimi obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi biurowych programów użytkowych, w tym: Microsoft Office.
 2. znajomość pracy biurowej.

 

III. Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. (85) 682-25-00.

 

Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na I piętrze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażonym w meble i niezbędne urządzenia do pracy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada natomiast windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Praca wymagająca poruszania się na terenie budynku, poza budynkiem w granicach administracyjnych gminy Hajnówka oraz realizacji poleceń przełożonych do wyjazdu służbowego.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Początek zatrudnienia : lipiec 2020r.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Hajnówka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Zadania główne

a) Prowadzenie spraw w zakresie płac, a w szczególności:

- sporządzanie list płac dla pracowników urzędu, osób wykonujących z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz innych umów cywilno prawnych, diet radnych i sołtysów,

- sporządzenie list płac na podstawie przysługujących innych uprawnień wynikających z przepisu prawa,

- prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników,

- prowadzenie dokumentacji oraz naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych oraz innych wynikających ze stosunku pracy,

- przygotowanie przelewów bankowych w zakresie wynagrodzeń oraz innych zobowiązań pracowniczych i pracodawcy, w tym rozliczenia z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla urzędu skarbowego, naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od płac od osób fizycznych,

- prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym,

- sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych, wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, 

-sporządzenie PIT-ów, terminowe przesyłanie podatnikom oraz do US po zakończeniu roku budżetowego,

- sporządzanie list wypłat dla pracowników z ZFŚS oraz naliczanie podatku dochodowego,

- comiesięczne rozliczanie wypłaconych wynagrodzeń oraz przygotowanie dokumentów dla pracownika ds księgowości budżetowej,

- obliczanie wynagrodzeń dla celów emerytalno - rentowych i ustalanie kapitału początkowego pracowników urzędu,

- sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu na żądanie pracownika,

- prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej płac,

- sporządzanie wniosków o refundację części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

- sporządzanie deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzanie składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresach występowania,

- sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym i merytorycznym.

 

b) Podatek VAT:

- księgowanie podatku i sporządzanie deklaracji podatkowych oraz terminowe przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,

- bieżąca i terminowa ewidencja zakupów i sprzedaży stanowiących podstawę do naliczenia i odliczenia podatku VAT,

- sporządzanie deklaracji rozliczeniowej podatku VAT w terminach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach, 

- dokonywanie raz w miesiącu kontroli realizacji sprzedaży usług i towarów opodatkowanych podatkiem VAT na rzecz osób fizycznych, wydruków paragonów fiskalnych oraz raportów fiskalnych.

c) Terminowa bieżąca ewidencja analityczna do konta 310 - materiały oraz sporządzanie na bieżąco zestawienia obrotów i sald.

d) Archiwizowanie dowodów księgowych i dokumentów w ramach referatu finansowego.

e) Prowadzenie i terminowe rozliczanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Gminy Hajnówka.

f) Naliczenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

g) Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych do GUS w zakresie sprawozdań dotyczących referatu finansowego.

h) Przygotowanie danych do kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu gminy.

i) Edytowanie zarządzeń Wójta Gminy w zakresie referatu finansowego w programie Legislator oraz terminowe przesyłanie do publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz do nadzoru prawnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

j) Prowadzenie ewidencji i wydawanie druków ścisłego zarachowania.

 

2. Zadania pomocnicze

a) Prowadzenie kasy w czasie nieobecności pracownika,

b) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy i Kierownika Referatu.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (curriculum vitae),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata zawierającego klauzulę :„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781 z późń. zm.), ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 t.j.) ”.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój Nr 32), pocztą elektroniczną na adres gmina@gmina-hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. płac oraz obsługi księgowej w UG. Hajnówka” w terminie do dnia

22 czerwca 2020r. do godz.12:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka à Strona główna / Nabór na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

 

mgr Lucyna Smoktunowicz

 

Hajnówka, dnia 10 czerwca 2020r.

 


Wzory do pobrania i wykorzystania:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-06-10

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-07-02

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-06-10