2022-12-02 - Informacja o wynikach naboru, 2022-11-28 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, 2022-11-16 - Nabór na stanowisko urzędnicze na zastepstwo

Hajnówka, dnia 2 grudnia 2022r.

 

Informacja o wynikach naboru

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Hajnówka

na stanowisko urzędnicze na zastępstwo – w Referacie Inwestycji,

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

 

Pani Katarzyna Dąbek zam. Hajnówka

 

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się wiedzą i umiejętnościami z zakresu zagadnień wymaganych przez pracodawcę.

 

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz


Hajnówka, dnia 28 listopada 2022r.

 

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

 

         na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku oraz ochrony zwierząt

 

         Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp. Imię i nazwisko  Imię i nazwisko
1. Katarzyna Dąbek Hajnówka
2. Aneta Świderska Mochnate
3. Andrzej Treszczotko Lipiny
4. Aneta Kinga Gierasimiuk Hajnówka
5. Ewa Staniszewska Hajnówka

 

Sekretarz Gminy

Aleksander Kulik


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

NA ZASTĘPSTWO :


referent

w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. ma obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe lub średnie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 5. posiadanie minimum prawa jazdy kat. B;
 6. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada umiejętność współpracy z ludźmi w tym z interesantami, zdolność do szybkiego przedkładania projektów rozwiązań organizacyjnych przełożonym, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dokładność;
 8. dobra znajomość następujących przepisów: ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.); ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.),   ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.) wraz ze wszystkimi obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi komputera i programów użytkowych;
 2. znajomość pracy biurowej;
 3. dyspozycyjność;
 4. umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
 5. zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji;
 6. asertywność;
 7. łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

 1. Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 306 78 00.

Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na I piętrze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażonym w meble i niezbędne  urządzenia do pracy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada natomiast windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Praca wymagająca poruszania się na terenie budynku , poza budynkiem w granicach administracyjnych gminy Hajnówka oraz realizacji poleceń przełożonych do wyjazdu służbowego.

Wymiar czasu pracy: pełny etat - umowa na zastępstwo

Początek zatrudnienia : grudzień 2022r.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Hajnówka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6%.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

      Zadania główne:

 • W zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) a w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy lub zmian wynikających z tej ustawy a w szczególności:
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców i od pojemników.
 • uchwały w sprawie górnych stawek opłat za odbiór odpadów,
 • uchwały w sprawie sposobu obliczania opłaty za odbiór odpadów z terenu nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej.
 1. opracowywanie projektów wzorów deklaracji o wysokości wpłaty za odbiór odpadów i ich weryfikacja,
 2. prowadzenie rejestru złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości,
 3. opracowywanie projektów oraz prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli obowiązków wynikających z ustawy,
 4. przygotowywanie projektów decyzji na odbiór odpadów osobom, które nie mają złożonych deklaracji,
 5. prowadzenie ewidencji nieruchomości zamieszkałych, na których wytwarzane są odpady,
 6. prowadzenie ewidencji nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
 7. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem PSZOK,
 8. kontrolowanie prawidłowości gospodarowania odpadami przez podmiot który został wybrany w drodze przetargu,
 9. weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu kwartalnym składanym przez przedsiębiorców dotyczącym:
 10. informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych,
 11. informacji o sposobie zagospodarowania nieczystości ciekłych,
 12. liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe,
 13. masa poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposób ich zagospodarowania,
 14. masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 15. liczba właścicieli (z wykazem), którzy gromadzą odpady niezgodnie z regulaminem,
 16. liczba właścicieli, od których odebrano odpady.
 17. sporządzanie rocznych sprawozdań związanych z gospodarką odpadami,
 18. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
 19. coroczna analiza kosztów poniesionych w związku z odbiorem, odzyskaniem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych,
 20. prowadzenie systemu informatycznego związanego z gospodarką odpadami,
 21. egzekwowania wymagań w zakresie czystości i porządku wobec właścicieli nieruchomości,
 22. egzekwowanie od właścicieli nieruchomości obowiązku zapewnienia urządzeń do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości,
 23. realizacja zadań z zakresu częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
 24. realizacja zadań wynikających z uchwały rady gminy a związanych z obowiązkami osób utrzymujących zwierzęta domowe,
 25. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz kontrola ich stanu, a także sposobu usuwania ścieków,
 26. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
 27. sporządzanie innych sprawozdań związanych z realizowanym zakresem czynności.

 

 • W zakresie ustawy o odpadach

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) a w szczególności:

 1. realizacja zadań Gminy Hajnówka wynikających z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego,
 2. przygotowanie dokumentacji w zakresie wydawania zezwolenia na odbieranie odpadów z terenu gminy,
 3. prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na odbieranie odpadów.

 

 • W zakresie ustawy o ochronie zwierząt

Realizacja zadań Gminy Hajnówka w zakresie ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.) w szczególności:

 1. przygotowywanie do uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 2. realizacja zadań wynikająca z przyjętego przez Radę Gminy programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 3. kontrola realizacji umów w zakresie odławiania i utrzymywania bezdonych zwierząt w schronisku dla zwierząt.

 

 • Zadania pomocnicze:

Załatwianie spraw związanych z realizacją zadań głównych w tym przyjmowanie wniosków od interesantów.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (curriculum vitae),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata zawierającego klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późń. zm.), ustawy o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.) ”.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój Nr 32), pocztą elektroniczną na adres gmina@gmina-hajnowka.pl, przez ePuap (profil zaufany) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko-referent d/s gospodarki odpadami” w terminie do dnia 25 listopada 2022r. do godz. 15:30 – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Hajnówka.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hajnówka po wyżej określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpotrywane. Przesłane oferty po przeprowadzeniu naboru nie będą zwracane.

 

Konkurs na stanowisko referenta w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntamidla dla osób zakwalifikowanych przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Hajnówka. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kondydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka / Tablica ogłoszeń / nabór na wolne stanowisko pracy / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 mgr Lucyna Smoktunowicz

 

Hajnówka, dnia 16 listopada 2022r.

 

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Hajnówka

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") Wójt Gminy Hajnówka informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Hajnówka z siedzibą w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, w imieniu którego obowiązki administratora pełni Wójt Gminy Hajnówka. Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się listownie pod ww. adresem, wysyłając wiadomość e-maila na gmina@gmina-hajnowka.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 85-306-78-00.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Iwonę Malczyk,
  z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez: malczyk@togatus.pl lub pisemnie na adres administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 530).
  W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko urzędnicze - referent. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2022-11-16

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2022-12-02

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2022-11-16