Ponadto:

Ponadto w Urzędzie Gminy załatwia się następujące indywidualne sprawy obywateli:

 

1. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

1) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2) Miejsce realizacji: pok.46 poniedziałek - piątek godz. 7.30 0- 15.30 tel. 682 31 95
3) Niezbędne dokumenty:
a) wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
c) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży
d) decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającego spełnianie warunków sanitarnych
e) zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym.
4) Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
W/w opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie oraz przedsiębiorców, u których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła n/w wartości.
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży  tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłatę wnosi się do kasy Urzędu Gminy.
5) Termin realizacji: nie dłużej jak 1 miesiąc, a w przypadku bardziej skomplikowanych nie  dłużej niż 2 miesiące
6) Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

2. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1) Podstawa prawna: art. 18.1 ustawy z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002r Nr 147 poz 1231/
2) Miejsce realizacji: pok 46 poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30 tel. 682 31 95
3) Niezbędne dokumenty:
a) wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
b) posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
4) Opłaty:
- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa -43,75 zł,
- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) - 43,75 zł,
- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu - 175,00 zł
Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia do kasy Urzędu Gminy.
5) Termin realizacji: nie później niż 1 miesiąc, w przypadku skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące
6) Tryb odwoławczy: 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

3. Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej:

1) Podstawa prawna: ustawa z dnia 14.11.1999r - prawo działalności gospodarczej
2) Miejsce realizacji: pok. 46 poniedziałek - piątek godz 7.30 - 15.30 tel. 680 31 95
3) Niezbędne dokumenty: zaświadczenie o zaprzestaniu działalności
4) Opłaty: bez opłat
5) Termin realizacji: na bieżąco
6) Tryb odwoławczy: 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

4. Wykreślenie z ewidencji gospodarczej.

1) Podstawa prawna: ustawa z dnia 19.11.1999r - Prawo działalności gospodarczej
2) Miejsce realizacji: pok. 46 poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30 tel 682 31 95
3) Niezbędne dokumenty: zaświadczenie o zaprzestaniu działalności
4) Opłaty : bez opłat.
5) Termin realizacji: na bieżąco
6) Tryb odwoławczy: 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

5. Przyznanie dodatku mieszkaniowego

1) Podstawa prawna: ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 71 poz. 734 z póź. zm/
2) Miejsce realizacji: pok 38 poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30 tel. 682 31 95
3) Niezbędne dokumenty:
a) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
b) deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
c) dokumenty potwierdzające poniesione wydatki za ostatni miesiąc w którym zgłoszono wniosek
d) tytuł prawny do zajmowanego lokalu
e) rachunek za energię elektryczna dotyczącą ostatniego okresu rozliczeniowego
4) Opłaty: bez opłat
5) Termin realizacji: nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku
6) Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-12-20

Data modyfikacji: 2006-12-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-12-20