Referat inwestycji,, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

                  Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

 

1.        Wydzierżawienie nieruchomości:

1)       Podstawa prawna:  uchwała rady Gminy Hajnówka Nr XXXII/190/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka.
2)       Miejsce realizacji: referat inwestycji planowania przestrzennego i gospodarki gruntami pokój 39  poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30.  tel. 682 27 56
3)        Niezbędne dokumenty: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z rejestru sadowego w przypadku osób prawnych wniosek o wydzierżawienie nieruchomości.
4)       Opłaty: Wylicytowana wysokość czynszu dzierżawnego
5)       Termin realizacji: do dwóch miesięcy od chwili przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.

 

2.        Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

1)       Podstawa  prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717/
2)       Miejsce realizacji: pok.37 poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30. tel. 682 27 56
3)       Niezbędne dokumenty:
a)       wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
b)       określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000 a w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000
c)       charakterystykę inwestycji obejmują:
-          określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania ścieków
-          określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu w tym przeznaczenia gabarytów projektowych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej.
-          określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
4)       Opłaty: opłata skarbowa 5zł od wniosku i 0,50 zł od załącznika, oraz 100 zł od wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
5)       Termin realizacji: do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

3.        Wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy:

1)       Podstawa  prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717/
2)       Miejsce realizacji: pok. 37 poniedziałek - piątek godz. 7.30 -15.30 tel.  682 27 56
3)       Niezbędne dokumenty:
a)        wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
b)       określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 a w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000
c)       charakterystykę inwestycji obejmują:
-          określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczenia ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów.
-          określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu w tym przeznaczenia gabarytów projektowych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej.
-          określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
4)       Opłaty: opłata skarbowa 5 zł od wniosku i 0,50 zł od każdego załącznika, a od wydania decyzji 100 zł.
5)       Termin realizacji: nie dłużej jak 1 miesiąc

4.        Poświadczenie, że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, które nie przekracza 300 ha użytków rolnych oraz osobiście prowadził(a) gospodarstwo rolne lub pracował(a) w gospodarstwie rolnym  co najmniej 5 lat.

1)       Podstawa  prawna: ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego
2)       Miejsce realizacji: pok. 39 poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30 tel. 682 27 56
3)       Niezbędne dokumenty:
a)       wniosek
b)       oświadczenie wnioskodawcy
c)       akt notarialny w przypadku braku kwalifikacji
4)       Opłaty: wniosek - 5 zł, poświadczenie za każde potwierdzenie 11 zł
5)       Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki do 7 dni

5.        Sprzedaż  nieruchomości i lokali w trybie przetargu:

1)       Podstawa  prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z dnia 2004r. Nr 261, poz. 2603/
2)       Miejsce realizacji: pok.39 poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30 tel.  682 27 56
3)       Niezbędne dokumenty:
a)   dowód wpłaty wadium
b)   dowód osobisty
c)   wypis z rejestru sądowego w przypadku osób prawnych
4)       Opłaty: wylicytowana należność za nieruchomość lub lokal 
5)       Termin realizacji: do 21 dni od dnia zamknięcia przetargu
6)       Tryb odwoławczy: skarga do organu wykonawczego gminy.

6.        Podział nieruchomości.

1)       Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr. 46 poz. 543 z 2000r/
2)       Miejsce realizacji: pok.39  poniedziałek -piątek  godz. 7.30 - 15.30 tel. 682 27 56
3)       Wymagane dokumenty:
Inwestor /właściciel wieczysty użytkownik nieruchomości/ powinien złożyć:
a)       wniosek o podział
b)       załączniki
-          projekt wstępny podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej
c)       dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( wypis z księgi wieczystej)
d)       wypis z ewidencji gruntów
e)       zgodę wszystkich współwłaścicieli na podział
f)        decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania dotyczące ustalenia zasad podziału nieruchomości
4)       Opłaty: brak
5)       Termin realizacji: około 2 miesięcy w zależności od terminu wykonania przez geodetę operatu technicznego podziału
6)       Tryb odwoławczy: od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy

7.        Rozgraniczenie nieruchomości.

1)       Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 marca z 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne /Dz. U. Nr 100 poz. 1086 z 2000r/
2)       Miejsce realizacji: pok. Nr 39 poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30 tel. 682 27 56
3)       Wymagane dokumenty: wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
4)       Opłaty: opłata skarbowa 5 zł i o,50 zł za każdy załącznik
5)       Tryb odwoławczy: strona postępowania niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może wystąpić o przekazanie sprawy właściwemu Sądowi.

8.        Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości.

1)       Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U . z 2000r Nr 46 poz. 543/
2)       Miejsce realizacji: pok 39 poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30 tel . 682 27 56
3)       Wymagane dokumenty:
a)       Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
b)       Wstępny projekt podziału.
c)       Postanowienie o możliwości podziału nieruchomości.
d)       Tytuł prawny do nieruchomości.
e)       Aktualny wypis z rejestru gruntów.
f)        Szkic wyznaczenia projektowanych działek.
g)       Projekt podziału nieruchomości.
h)       Wykaz zmian gruntowych podziału działki.
4)       Opłaty: bez opłat.
5)       Termin realizacji: nie dłużej niż miesiąc licząc od dnia złożenia wniosku
6)       Tryb odwoławczy: odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Białymstoku

9.        Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

1)       Podstawa prawna: art. 83 ust 1 i art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /Dz. U Nr. 92 poz. 880
2)       Miejsce wykonania: pok. 39 poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30    tel. 682 27 56
3)       Wymagane dokumenty:
-          imię nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości,
-          tytuł prawny władania nieruchomością,
-          nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
-          obwód pnia drzewa mierzonego w wysokości 130 cm,
-          przeznaczenie terenu na  którym rośnie drzewo lub krzew,
-          przyczynę i termin usunięcia drzewa lub krzewu,
-          wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy,
4)       Opłaty: opłata skarbowa za podanie 5 zł, zezwolenie 20 zł.
5)       Termin realizacji; do 30 dni  od złożenia wniosku
6)       Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. 

10.     Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1)       Podstawa prawna: ustawa z dnia 277 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  /Dz. U. Nr. 62 poz. 627 z póź. zm. /
2)       Miejsce wydania: pok. 37  Poniedziałek- piątek godz. 7.30 - 15.30 tel. 682 27 56
3)       Wymagane dokumenty: do wniosku należy dołączyć:
-          mapa ewidencyjna
-          informacja o planowanym przedsięwzięciu
-          wypis i wyrys  planu zagospodarowania przestrzennego gminy jeśli plan jest aktualny
4)       Opłaty: opłata skarbowa od podania 5 zł, 0.50zł każdy załącznik
5)       Termin realizacji; nie później niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku
6)       Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Białymstoku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-12-20

Data modyfikacji: 2006-12-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-12-20