Stanowisko do spraw społeczno-administracyjnych

Stanowisko do spraw społeczno - administracyjnych.

 

1. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.

1) Podstawa prawna: ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych / Dz. U. Nr 87, poz. 960 z 2001r. póź. zm./
2) Miejsce wydania: inspektor ds. społeczno- administracyjnych pok Nr. 43 poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30. tel. 682 31 93
3) Niezbędne dokumenty:
a) wypełniony formularz: ,,zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"
b) dowód osobisty, książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)
4) Opłaty: bez opłat
5) Czas realizacji: niezwłocznie wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują opiekunowie.

2. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

1) Podstawa prawna: ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. NR 87 poz. 960 z póz. Zm.(ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 9 czerwca 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2000r. Nr 86 ,z póź. zm.)
2) Miejsce załatwienia: inspektor ds. społeczno- administracyjnych pokój Nr..43 poniedziałek- piątek 7.30- 15.30. tel. 682 31 93
3) Niezbędne dokumenty:
a) wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
b) dowód osobisty
c) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
d) inne dokumenty na poparcie wniesionego wniosku
4) Opłaty: od wniosku - opłata skarbowa 5 zł, od każdego załącznika opłata skarbowa 0,50 zł.
5) Czas realizacji: nie dłużej niż 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące.
6) Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji.

3. Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności:

1) Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960r . - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U z 2000r. Nr. 98 poz.1071 z póź. zm./ ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych / Dz. U. z 2001r. Nr.87, poz 960 z póź.zm./, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926/
2) Miejsce załatwienia: pok .Nr 43 poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30 tel. 682 31 93
3) Niezbędne dokumenty: dowód osobisty, wniosek o wydanie zaświadczenia
4) Opłaty: od wniosku opłata skarbowa 5zł, od wydanego zaświadczenia opłata skarbowa 11zł.
5) Termin realizacji: niezwłocznie
6) Tryb odwoławczy: zażalenie na postanowieniu o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

4. Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych:

1) Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U z 2002r Nr. 101 poz. 926, ustawa z dnia 9 września 2000r.opłacie skarbowej/ Dz. U z 2000r. nr 86 poz. 96 z póż. zm/, rozporządzenie MSWiA z 18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza o udostępnianie zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz. U. z 2002r. Nr 201 poz. 1702/.
2) Miejsce udostępnienia: pokój Nr. 43, poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30. tel. 682 31 93
3) Niezbędne dokumenty:
a) wniosek o udostępnienie danych osobowych
b) wezwanie sadowe, decyzje innych organów tytuły wykonawcze uprawniające do otrzymania żądanych danych
c) dowód uiszczenia opłaty za udzielenia informacji
d) dowód osobisty
4) Opłaty: opłata skarbowa od wniosku 5zł, od każdego załącznika 0,50zł, 35,96 płatne do kasy urzędu
5) Termin realizacji: niezwłocznie - nie później niż do 7 dni
6) Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

5. Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno - technicznych wymeldowania:

1) Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. Nr. 87 poz. 960 z 2001r./, ustawa z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2000r. Nr 86 poz. 96 z póż. zm./
2) Miejsce postępowania: pok. 43 poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30. tel. 682 31 93
3) Niezbędne dokumenty:
a) wniosek na piśmie
b) dowód osobisty
c) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
4) Opłaty: opłata skarbowa do pobrania 5zł, od każdego załącznika 0,50zł.
5) Termin realizacji: do 1 miesiąca
6) Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
6. Wydawanie dowodów osobistych.
1) Podstawa prawna: ustawa o ewidencji i dowodach osobistych /Dz.U Nr 87 poz 960 z 20001r/
2) Miejsce wydania: pok 43 poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30 tel. 682 31 93
3) Wymagane dokumenty: należy złożyć osobiście wniosek o wydanie dowodu osobistego. Do wniosku należy dołączyć:
- dwie aktualne, wyraźne fotografie (lewy półprofil z widocznym lewym uchem) o wymiarach 35x45 mm przedstawiające osobę
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób które nie wstąpiły w związek małżeński
- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający poświadczenie obywatelstwa polskiego (polski paszport). Do wniosku nie dołącza się w/w dokumentów jeżeli sporządzone zostały w USC Hajnówka. dowód osobisty odbiera się osobiście.
4) Termin realizacji: termin odbioru określa komputer - około 1 miesiąc
5) Tryb odwoławczy: wg K P.A.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2006-12-20

Data modyfikacji: 2012-09-26

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2006-12-20