Uchwała Nr XXXI / 178 / 05

Uchwała nr XXXI/178/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1816; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U.z 2002r. nr 9 poz. 84 , Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 , Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462,, Nr 179, poz.1484) uchwala się co nastepuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych :

  1. środki transportowe stanowiace własność gminy, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  2. autobusy wykorzystywane w celu dowożenia dzieci do szkół,
  3. środki transportowe wykorzystywane do celów przeciwpożarowych z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/118/04 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych./Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 201, poz. 2818 z 20 grudnia 2004r./

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-12-27

Data modyfikacji: 2005-12-27

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-12-27